Susgaarde Pumpelag Vådområdeprojekt

Susgaarde. Foto: Naturstyrelsen

Projektet ved Susgaarde skal reducere tilførslen af næringsstoffer til Natura-2000 området Nissum Fjord og dermed bidrage til, at forbedre miljøtilstanden i fjorden.

Projektet skal søge at genskabe noget af samspillet mellem Storåen og de tilstødende arealer, idet dele af storåens vand ledes ind over arealer, der i dag er kunstigt afvandet.

Det vurderes at kvælstoftilførslen til Nissum Fjord vil blive reduceret med ca. 10,5 tons kvælstof pr. år som følge af projektet.

Budgettet for projektet er på ca. 8 mio. kr.

Kontakt: Henning Fjord Aaser, tlf. 72 54 36 69

Kort over projektområdet

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined