Sverdrup Bæk Vådområdeprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Sønderjylland har i nov. 2019 fået tilsagn til realisering af vådområdeprojekt Sverdrup Bæk i perioden 2020 til 2023 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse udført i perioden fra den 31. august 2017 til den 31. august 2019. Projektet realiseres dels med midler fra EU’s Landdistriktsprogram dels med en egenfinansiering. Tilskuddet består af 75% midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 25% procent midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

  • Området før

  • Området efter

Projekttype Forundersøgelse af Sverdrup vådområdeprojekt Etablering af Sverdrup Vådområdeprojekt
Periode 31. august 2017 - 31. august 2019 2. september 2019 - 1. september 2023
Projektareal 36,34 hektar 16 hektar
Økonomi 352.075,00 kr. 874.054 kr. + Reserveret ramme til jordkøb/jordfordelin

Projektbeskrivelse

Sverdrup Bæk afvander til Haderslev Fjord og ligger i et tidligere fjordområde nord for Navtrup Skov. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på 36 ha, er der afgrænset et projektområde på 16 ha. Den nordlige del af undersøgelsesområdet er udeladt,  da det primært bestod af naturarealer og ikke ville kunne leve op til kriterier for N-reduktion. I den sydlige del, indgår et rørlagt vandløb, hvor der med projektet kan ske en fritlægning og overrisling, som kan medføre en N-reduktion. Der sker en afskæring af den mest sydlige del af undersøgelsesområdet, som indeholder eksisterende natur og en forbedring af mosearealer ved forbedret hydrologi og mindsket næringsstofpåvirkning. Der indgår 4 lodsejere i projektet.

Projektet er vurderet til at kunne fjerne cirka 2.637 kg N/år, som svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 164 kg N/ha/år. Ved gennemførsel af det skitserede projekt vil der være en negativ fosforbalance (netto fosforfrigivelse) på 99,0 kg P/år i projektområdet svarende til en netto frigivelse på 6,2 kg P/ha/år for projektområdet.

Projektforløb

 

Undersøgelsesområde og projektbeskrivelse for forundersøgelsen

Sverdrup Bæk afvander til Haderslev Fjord og ligger i et tidligere fjordområde nord for Navtrup Skov. Det skitserede projektområde er på 36 ha. Der er 6 private lodsejere inden for området.

 

Vådområdeprojektet har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, hvor det skader de naturlige økosystemer og bl.a. fører til ”iltsvind”. I et vådområdeprojekt kan der laves indsatser, hvor eksisterende vandløb får retableret et naturligt slynget forløb og evt. hæves vandløbsbunden også. Typisk bliver dræn og grøfter fjernet fra lavbundsarealer og dræn fra omkringliggende landbrugsarealer bliver ledt til terræn ved projektgrænsen. Inden for vådområdet siver vandet naturligt ned til grundvandet eller ligger sig som overfladevand over et større areal, hvorfra det fordamper eller langsomt ledes mod vandløbet. Overfladevand og drænvand som ledes til projektområdet bliver ”renset” for overskydende kvælstof ved at naturlige bakterier i jorden omdanner kvælstof til en gasform, som ikke virker gødende på planter i søer, vandløb og hav. Opholdstiden på vandet i vådområdeprojektet skal derfor være lang, så processerne kan foregå i lang tid. Det betyder også at der er mindre risiko for oversvømmelseshændelser nedstrøms vandløbet, da farten på vandet sænkes.

 

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi omkring Sverdrup Bæk, som i dag består af engområder, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Forundersøgelsen skal klarlægge hvor meget kvælstof, der kan fjernes fra området og der skal som minimum kunne fjernes 90 kg/ha/år fra hovedoplandet. Derudover skal det undersøges, hvilke anlægsarbejder, der er nødvendige, for at reducere mængden af kvælstof bedst muligt uden at have effekt på de omkringliggende omdriftsarealer. Projektet afvander til hovedvandopland 1.11 Bæltehavet/Lillebælt og delvandopland Haderslev Fjord (106).

Der er indsendt ansøgning om realisering i 2019 på baggrund af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse. HER er et link til den tekniske forundersøgelse.

Opstart af jordfordeling med lodsejermøde og vurderingsforrretning samt opstart af detailprojektering.

Jordfordeling, detailprojekteriong og myndighedsarbejde afsluttet.

Projekt anlagt og afsluttet.

Kort over projektområdet

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Marc Hammer Holck

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Rune Juelsborg Karsten

Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Sønderjylland

Lonnie Jessen

Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Sønderjylland

Annette S. Jacobsen

Projektleder (forundersøgelsen)
Naturstyrelsen