Svoldrup Kær og Enge lavbundsprojekt - Realisering

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Limfjorden, nemlig Svoldrup Kær. Området ligger mellem Aars og Farsø i den øverste del af Trend Å vandløbssystem. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Forundersøgelserne viste, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen, og der desuden er et stort potentiale for opfyldelse af de øvrige målsætninger med fjernelse af kvælstof og øget naturindhold.

Svoldrup Kær og Enge 2020

Svoldrup Kær og Enge

Projekttype Lavbundsprojekt
Periode 29. jan. 2020 - 28. jan. 2024
Projektareal 383 ha
Økonomi 54.685.806 kr. 

Projektbeskrivelse

Projektet går ud på, at udtage agerjord af omdrift og genskabe naturlige hydrologiske forhold ved afbrydelse af grøfter og dræn og ved hævning af vandløbsbund/ændring af vandløbsprofil og ved genslyngning af delstrækninger.

På baggrund af forundersøgelserne i 2016 til et lavbundsprojekt i Svoldrup kær og enge blev der søgt om realisering flere gange. Desværre fik Naturstyrelsen afslag hver gang pga. for stor udledning af fosfor.

I samarbejde med Miljøstyrelsen, Århus og Syddansk universitet er der nu lavet forslag til at afprøve nye virkemidler til fjernelse af fosfor. Der skal derfor etableres fosforfældningsbassin og fosforfilter for de vestlige arealer, samt fjernes fosfor i det østlige området ved hjælpe af biomassehøst en gang om året i 4 år på 140 ha.

Fosforfældningsbassinet og filter kan betragtes som et stort indbygget minivådområde, der skal fungere i en årrække til fosforpuljen i området er reduceret tilstrækkeligt.

På baggrund af en ansøgning med de foreslåede afværgeforanstaltning for fosfor, har Landbrugsstyrelsen nu givet en bevilling til realisering af projektforslaget som beskrevet i forundersøgelsen på 383 ha.

Projektforløb

Høst af biomasse

Høst af biomasse

Anlægsarbejde

Høst af biomasse

Indvielse

Myndighedsbehandling

Afslutning af jordfordeling

Indgåelser af lodsejeraftaler

Høst af biomasse

Århus Universitet opsætter måleinstrumenter

Igangsætning af jordfordeling

Udarbejdelse af detailprojekt

  • Januar - Ny revideret realiseringsansøgning fremsendes.
  • Juni - Afslag realiseringsansøgning
  • Nov-dec – Udarbejdelse af revideret mindre projekt, der overholder krav til maks udledning af fosfor
  • Juni - ansøgning om realisering trukket tilbage
  • Marts - april. Udtagning af jordprøver. Udføres af Kenneth Hein Kristensen fra Rambøll, tlf. 5161 7448.
  • April - maj. Ejendomsmæssig forundersøgelse. Udføres af Kresten K. Skrumsager fra Rambøll, tlf. 2916 1470
  • August. Fremlæggelse af projektforslag for alle berørte lodsejere.
  • Oktober. Ansøgning om realisering.   

Kort over projektområdet

Oversigtskort Svoldrup kær og enge

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland