Tempelkrog syd

Engen ved Tempelkrog før projekt (2007)

Engen ved Tempelkrog før projekt (2007)

Vådområdeprojektet ved Tempelkrogen Syd blev gennemført i perioden 2007-2017.

Tempelkrog er den sydligste del af Isefjorden. Vådområdeprojektet omfatter 91 ha tidligere landbrugsjord beliggende i engene ved Elverdams Å syd for Tempelkrog. Projektområdet ligger mellem Holbækmotorvejen og landevejen (155) mellem Roskilde og Holbæk, og er synligt fra begge disse veje.

Projektområdet har et opland på 3700 ha. Nordøst for området findes Natura2000 området Egernæs (H247).

Oversigtskort, der viser projektområdets beliggenhed og opland til Isefjordens sydligste del Tempelkrog.

Oversigtskort, der viser projektområdets beliggenhed og opland til Isefjordens sydligste del Tempelkrog.

Formål med projektet

Det har været projektets primære formål at begrænse kvælstoftilførslen til Isefjord. Det blev forventet at projektområdet ville kunne tilbageholde en væsentlig del af Elverdams Å-systemets transport af kvælstof til Isefjord, idet området lå i den nederste del af vandløbssystemet.

Det har været projektets sekundære formål at genskabe mere oprindelig natur. Området var tidligere overvejende intensivt dyrket, mens den sydligste del ”Kragemosen” består af mosepartier, tørvegrave og enge. Elverdamsåen blev tilbage i 1950érne reguleret og forlagt som landvindingskanal. Målet har været at området fremover skulle fremstå med stedvis våd sjapenge, idet Elverdams Åen skulle forlægges til det oprindelige løb og genskabe engene langs vandløbet.

Isefjord, herunder den marine del af Natura2000-området Egernæs med holme og Fuglsø, ville blive begunstiget ved nedsat tilførsel af næringsstoffer, og området kunne desuden med nærheden til fjorden blive et meget vigtigt yngle- og rasteområde for fuglelivet.

Kort, der viser afgrænsning af projektområdet Tempelkrog syd (rød linje).

Kortet viser afgrænsning af projektområdet Tempelkrog syd (rød linje). Området ligger mellem Holbækmotorvejen (21/23) og landevejen mellem Roskilde og Holbæk (155), og kan ses fra begge disse veje.

Realisering af projektet

Vestsjællands Amt havde udpeget området som VMPII-lavbundsareal. I 2007 blev projektet udpeget som indsatsområde under den såkaldte Miljømilliard, og de indledende arbejder kunne igangsættes.

Der blev etableret en projektorganisering – styregruppe og projektgruppe med repræsentanter fra kommunerne – Holbæk og Lejre, daværende Miljøcenter Roskilde og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen var projektansvarlig, og der var i processen et særdeles godt samarbejde med de tilknyttede medarbejdere fra hver af de to kommuner.

Dialog med interesseorganisationer blev gennemført i en følgegruppe, først i en samlet gruppe for alle Isefjordens projekter og fra 2008 med sin egen. I projektforløbet er desuden afholdt flere lodsejermøder og udsendt nyhedsbreve.

Der blev i 2008 gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse omfattende de berørte lodsejere. Forundersøgelsen viste at projektet teknisk set var grydeklar, men at der var ca. 30% modstand blandt de 15 lodsejere.

Projektet var ét ud af 3 projekter, som blev gennemført og finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats i indsatsområdet for Isefjord. De to øvrige projekter var Tuse-Mårsø Enge og Løvenborg Gods.

På grundlag af den ejedomsmæssige forundersøgelse blev der den 3. september 2009 indledt en jordfordeling og nedsat et lodsejerudvalg. Det lykkedes efter flere forhandlinger at indgå frivillige projektaftaler med alle lodsejere i Tempelkrog. Dette lod sig gøre fordi NaturErhvervstyrelsen medvirkede til at finde tilfredsstillende løsninger ved hjælp af en jordfordeling, som blev afsluttet 28. november 2012 med en kendelse fra jordbrugskommissionen for Region Sjælland. Der blev indgået aftaler med alle berørte lodsejere som kompenserede dem for værdiforringelse og rådighedsindskrænkninger. Der blev efterfølgende tinglyst forbud mod bl.a. gødning, sprøjtning, tilskudsfodring, og pløjning og harvning på arealerne.

Lejre og Holbæk Kommuner arbejdede sideløbende med muligheden for at gennemføre et kommunalt vådområdeprojekt i Elverdamsengene nord for motorvejen kaldet ”Tempelkrog Nord”.

Det medførte at ”Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog” kunne nedlægges i ”et hug”. Dette ville forenkle sagsgangen for såvel kommuner som lodsejere betydeligt. Derfor aftalte Naturstyrelsen, Lejre Kommune, Holbæk Kommune og repræsentanter fra Landvindingslagets bestyrelse i oktober måned 2013 at fremme forundersøgelsen til ”Tempelkrog Nord” mest muligt. Efter nogen forsinkelse kunne anlægsarbejderne indlededes den 16. maj 2017 og projektet blev indviet i august samme år.

Projektbeskrivelse

Hensigten med projektet har været at etablere et vådområde med vinteroversvømmede enge, der kan tilbageholde mest muligt kvælstof under hensyntagen til bl.a. Elverdams Åens fiskebestand og lodsejernes ønsker.

Vådområdet er genskabt ved at lægge Elverdamsåen tilbage i en del af dets oprindelige leje i midten af ådalen, hvorved åen blev forlænget med ca. 1 km. Desuden er Amtsskelåen forlagt på en strækning til forbindelse med det nye forløb af Elverdamsåen. En opstemning i Elvedamsåen ved Kragemosen er erstattet med et stryg for at forbedre passage for fisk. Endelig blev dræn i projektområdet fjernet og pumpningen af området ophørte.

Som afværgeforanstaltning er der etableret et dige langs en del af motorvejens sydside.

Vandstandshævningen som følge af omlægning af åene og ophør med pumpning af området, har nu skabt ca. 13 ha lavvandede søer og omfattende områder med tørre og våde enge.  Det er beregnet at vådområdet vil tilbageholde 10 tons kvælstof pr. år.

Kort, der viser beliggenhed af det nye vådområde ved vinteroversvømmelse

Kortet viser beliggenhed af det nye vådområde ved vinteroversvømmelse. Mørkeblå – vanddybde >100 cm, lys blå – vandybde 50-100 cm, mørk grøn – våd eng, lys grøn sump. Juni 2012.

Oversigtskort, der viser de gennemført tiltag. Orbicon, juni 2012.

Oversigtskort, der viser de gennemført tiltag. Orbicon, juni 2012.

Film: Dronefilm af anlægsarbejder. 

Projektforløb

2007 - november. Orientering af lodsejere, og 1. møde.

2008 – januar. Teknisk forundersøgelse, Orbicon. Undersøgelsen viser der er teknisk muligt at udføre et vådområdeprojekt i ådalen.

2008 – juni. Ejendomsmæssig forundersøgelse.

2008 – juni. De 2 forundersøgelser blev præsenteret for ca. 12 lodsejere.

2009 - marts. Forhandling om køb af puljejord.

2009 - april. Beslutning om jordfordeling.

2012 - november. Jordfordeling afsluttet med kendelse 28. november.

2009 – Myndighedsbehandling på baggrund af de tekniske forundersøgelser. Behandling i forhold til Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven, planlov og VVM screening.

2012 – detailprojektering gennemført.

2017 - maj-august. Anlægsarbejder udføres.

Torsdag den 14. august 2017 blev det nye vådområde indviet. Det blev markeret ved taler og åbning af det nye forløb af Elverdams Åen.  Ved indvielsen indfangede lokale lystfiskere fisk for at flytte dem fra det gamle til det nye åløb.Taler ved Skovrider Jens Peter Simonsen August 2017.

Taler ved Skovrider Jens Peter Simonsen. August 2017.Indfangning af fisk til udsætning i det nye åløb. August 2012.

Indfangning af fisk til udsætning i det nye åløb. August 2012.

Fisk der er fanget på dagenFagtet fisk, som skal sættes ud igen. 

Luftfoto, der viser projektområdet før projektet (rød markering

Luftfoto, der viser projektområdet før projektet (rød markering). På foto ses den sydligste del ”Kragemosen”, der består af mosepartier, tørvegrave og enge.

Luftfoto, der viser de nye vådområder og den omlagte Elverdams Å i foråret 2019.

Luftfoto, der viser de nye vådområder og den omlagte Elverdams Å i foråret 2019. 

I forbindelse med projektet blev der etableret et udsigtsområde med P-plads på Roskildelandevej vest for projektområdet - tæt ved 50 km stenen. Herfra er der god udsigt over projektområdet og videre nordover til Tempelkrogen og Munkholmbroen.

Luftfoto (2007) der med lyseblå markering viser placering af udsigtspunkt med P-plads.

Luftfoto (2007) der med lyseblå markering viser placering af udsigtspunkt med P-plads.

Kontakt

Naturstyrelsen Midtsjælland

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Isefjord
Periode 2007-2017
Projekt areal 91 ha
Økonomi ca. 20 mio. kr. 

Projektleder

Peer Skaarup, Nordsjælland