6. Ansøgningens og projektets forløb

Inden du søger: tjek love og regler

Det er altid den projektansvarliges ansvar, at et projekt ikke er i strid med gældende lovgivning, servitutter m.m. Inden en ansøgning indsendes, skal ansøger overveje projektet i forhold til anden lovgivning. Kommunen eller Naturstyrelsens lokale enhed kan hjælpe med at afklare hvilke dispensationer og tilladelser, som er nødvendige. Det kan f.eks. være nødvendigt at afklare forhold om:

 • beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven
 • arter eller naturtyper beskyttet efter habitatbekendtgørelsen
 • fredede fortidsminder efter museumsloven
 • fredninger
 • servitutter
 • anmeldeordning i Natura 2000 områder

Ansøgning sendes først til høring i kommunens grønne råd

Send din ansøgning til høring i kommunens grønne råd. Det vil ofte være den tekniske forvaltning, som har kontakten til det grønne råd.

I det grønne råd sidder repræsentanter fra mange lokale organisationer, bl.a. de lokale afdelinger af parterne bag aftalen om grønne partnerskaber: Kommunen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Hvis kommunen ikke har et grønt råd, eller hvis der er urimelig lang tid til rådet holder møde, kan ansøger høre de lokale parter bag aftalen om grønne partnerskaber: Kommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hvis nogle af disse er parter i projektet, behøver de ikke blive hørt særskilt.

Ansøgning sendes til Naturstyrelsens lokale enhed

Projektansøgningen sendes sammen med udtalelsen fra det grønne råd (referat fra mødet eller særlig udtalelse) til Naturstyrelsens lokale enhed, som behandler ansøgningen. Du får et brev med kvittering for modtagelse af ansøgningen.

Ansøger kan blive bedt om yderligere oplysninger. Hvis ansøgningen er særlig mangelfuld, kan den ikke behandles, og vil blive returneret til ansøger uden videre behandling, med bemærkning om, hvad der mangler i ansøgningen for, at den kan blive behandlet. Efter behandlingen sendes en indstilling til den centrale administration i Naturstyrelsen.

Svar på din ansøgning inden 1 måned

Vi tilstræber, at du får svar på din ansøgning i løbet af 1 måned efter ansøgningsfristen. Det forudsætter, at ansøgningen er fuldt belyst med udtalelse fra kommunens grønne råd mv.

Ansøger skal acceptere tilskuddet

Ansøger skal senest 3 uger fra datoen på tilsagnsbrevet give Naturstyrelsen besked på, om man accepterer tilskuddet på de vilkår, som fremgår af brevet samt af denne vejledning.

Når projektet er i gang

Ansøger har ansvar for at gennemføre projektet indenfor den aftalte tid og i overensstemmelse med de oplysninger, der har været forelagt ved behandling af ansøgningen. Ansøger har desuden ansvar for at overholde aftaler, der træffes med Naturstyrelsen undervejs.

Hvis projektet forsinkes, ændres eller opgives ..

 • Hvis der sker forsinkelser, væsentlige ændringer i projektplanen eller forudsætningerne for at gennemføre projektet – eller hvis projektet opgives, skal Naturstyrelsen straks informeres. Ændringer i projektet skal godkendes af Naturstyrelsen, der forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for det resterende projekt.
 • Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at reducere eller helt tilbagekalde tilsagnet, hvis projektet er reduceret eller har ændret væsentligt karakter i forhold til oplysninger, som tilsagnet er givet på.
 • Hvis projektet opgives har ansøger pligt til at underrette Naturstyrelsen. Dette skal ske inden for 1 måned efter, at det står klart, at projektet ikke gennemføres.
 • Hvis projektet ikke er påbegyndt, kan der søges om tilskud igen. Men det skal oplyses, at der tidligere en givet tilsagn til projektet.
 • Tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kan helt eller delvist kræ­ves betalt tilbage med tillæg af renter, hvis ansøgerens oplysninger er fejl­agtige, u­til­strækkelige, eller der er fortiet oplysninger af betydning for at afgive tilsagn.