4. Kom godt i gang

Skriv en ansøgning om støtte til projektet

Ansøgningsfrister

Der er to ansøgningsfrister hvert år: 1. januar og 1. maj. Der tildeles støtte for 1,5-2 mio. kr. pr. ansøgningsrunde. Du kan forvente svar på ansøgningen indenfor 1 måned.

Ansøgningsskema

I ansøgningsskemaet beskrives projektet, parterne bag projektet og projektets økonomi, herunder hvem der er ansøger og dermed den økonomisk ansvarlig. Det skal tillige beskrives, hvorledes drift og vedligeholdelse sikres i de kommende 5 år. Bemærk, at der ikke gives tilskud til denne del.

Ansøgningsskema findes her

Budgetskema

I budgetskemaet beskrives hvilke ressourcer de enkelte parter bidrager med, og hvor der i øvrigt søges penge fra. Vedlæg gerne et bilag med forklaring til de enkelte poster i budgetskemaet.

Følgende udgifter kan medregnes:

Udgifter til intern løn
Parternes lønnede arbejde er de interne lønudgifter, der kan henføres direkte til projektet.
For at få tilskud til lønudgifter skal der føres et timeregnskab i form af en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel for hver deltager, og det skal noteres, hvor mange timer, der er anvendt. Brug evt. et hjælpeskema. Ved en evt. kontrol skal timesatsen kunne dokumenteres, og det førte timeregnskab skal kunne fremlægges, se afsnittet ”Kontrol”.
Frivillige ulønnede arbejdstimer skal angives i timer - ikke i kroner. Der skal føres timeregnskab for disse

Udgifter til konsulenter
Her medtages udgifter til konsulentbistand eller entreprenørarbejde, der kan henføres direkte til projektet.

Udgifter til materialer
Her opgøres udgifter til materialer, som kan henføres direkte til projektet.

Budgetskema findes her

Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen sendes først til høring i kommunens grønne råd for at få en udtalelse herfra.

Herefter sendes ansøgning (inkl. budget) og udtalelse fra kommunens grønne råd til Naturstyrelsens lokale enhed, se www.naturstyrelsen.dk/lokalt