Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Naturstyrelsen lægger over hele landet arealer til projekter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan prøve kræfter med at arbejde i skoven. Arbejdet skal styrke det fysiske og mentale helbred og bringe borgerne tættere på et job. Kommuner, jobcentre, sundhedscentre og foreninger er inviteret til at deltage i projektet. 

Vil du være samarbejdspartner?

Naturstyrelsen samarbejder med en række forskellige aktører om en indsats målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Samarbejdets overordnede formål er at opkvalificere særligt sårbare borgere og give dem succesoplevelser gennem arbejdsopgaver i naturen.

Naturstyrelsernes typiske samarbejdspartnere er kommunale og private aktører, der bidrager til at øge særligt sårbare borgeres arbejdsmarkedsparathed. Det kan blandt andet være jobcentre, sundhedscentre, skoler for særligt tilrettelagt uddannelse (STU), socialpsykiatriske centre, være- og behandlingssteder og dagtilbud.

Vil du være samarbejdspartner, kan du kontakte en af Naturstyrelsens lokale enheder.

Find den lokale enhed her

Hvordan foregår samarbejdet?

Som regel er samarbejdet skruet sådan sammen, at Naturstyrelsen bidrager med naturarealer og meningsfyldte naturnære arbejdsopgaver. Opgaverne er udvalgt, så de ikke stiller krav hverken til udførelse eller borgernes fysik, men kan give deltagerne en succesoplevelse. Typiske arbejdsopgaver er: Naturpleje af sårbar natur, pleje af fortidsminder, lettere vedligehold af friluftsfaciliteter, opsyn af vandreruter m.m.

Som samarbejdspartner indgår du i planlægningen af projekterne. Samarbejdspartneren leverer typisk også en tovholder, der deltager under borgernes oplevelser i naturen.

Der vil i samarbejdet også være mulighed for at evaluere på borgernes progression mod en øget arbejdsmarkedsparathed. 


Eksempler på projekter

Struer: Tilbud til kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere fra Struer Kommune hjælper til med at pleje skovens fortidsminder og bidrager desuden med naturpleje og vedligehold af skovens faciliteter. 

Projektdeltagerne udviser stor glæde ved samarbejdet og begynder efter eget udsagn at leve sundere, få bedre sociale og personlige kompetencer og bliver bedre til at håndtere dagligdagens krav og muligheder.

En evaluering af projektet viser, at deltagerne har rykket sig positivt i retning af øget arbejdsmarkedsparathed.

Evaluering af projektet

Silkeborg: Kræftramte mænd

”Naturkræfter” er et trænings- og friluftstilbud til kræftramte mænd. Træningen består først og fremmest af skovarbejde - bl.a. kløvning og stabling af brænde og vedligehold af naturområder.

Projektet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Målet er, at deltagerne oplever en reduceret smerte og ubehag i forbindelse med sygdom og behandlingsforløb, og at de genvinder deres fysiske og mentale overskud.

De deltagende mænd fortæller, at de har stor glæde af indsatsen. 

Læs folder om Naturkræfter

Aalborg: Center for Livskompetencer – Kvindedaghøjskolen

Center for livskompetencer – kvindedaghøjskolen er et tilbud målrettet kvindelige kontanthjælpsmodtagere i Aalborg kommune. Kvindedaghøjskolens brugere skal hjælpe Naturstyrelsen med eftersyn og vedligehold af hundeskove og vandreruter i Himmerland.

Samarbejdet har fokus på kursisternes sundhed og motion. Det giver Kvindedaghøjskolen mulighed for at afklare kursisternes fysiske muligheder og udfordringer, og den fysiske aktivitet i naturen styrker kursisternes fysiske og psykiske velbefindende og giver dem øgede personlige kompetencer, selvværd og selvtillid.

Ét af Kvindedaghøjskolens formål er at ruste brugerne til arbejdsmarkedet. Samarbejdet med Naturstyrelsen giver deltagerne succesoplevelser og større mod på at tage ansvar for deres helbred, uddannelse og arbejde.

Frederikshavn: Integrationsforløb

I Frederikshavn samarbejder Naturstyrelsen og kommunes projektafdeling om at inddrage naturnære arbejdsopgaver i kommunernes integrationsforløb for borgere omfattet af integrationsloven.

Naturstyrelsens indsats er et supplement til det kommunale integrationsforløb, og kommunens mål er at hjælpe udlændinge med at blive arbejdsmarkedsparate og gøre det muligt for dem at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Borgerne hjælper blandt andet til med at rydde og vedligeholde af vandreruter, bekæmpe uønskede planter og pleje naturen. De deltagende borgere udtrykker stor glæde ved at kunne udføre opgaver i naturen til glæde for kommunens øvrige borgere. 

Kolding og Aabenraa: Ung i naturen

Naturstyrelsen samarbejder med Kolding og Aabenraa kommuner om at give unge i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, et udendørs beskæftigelsestilbud. Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år. 

Formål: Samarbejdet med Naturstyrelsen har til formål at give et udendørs beskæftigelsestilbud til unge i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse/STU. At øge deres selvværd og sociale relationer til hinanden. At opbygge en arbejdsidentitet og klæde dem bedre på et fremtidigt uddannelses- og arbejdsmarked.

De unge løser bl.a. opgaver på Naturstyrelsens arealer og i tilknytning til lokale naturskoler, f.eks. pedellignende opgaver som rengøring og vedligehold. 

Målet er at give de unge større selvværd, styrke deres sociale relationer til hinanden og klæde dem bedre på til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Allerød: Fodfæste på arbejdsmarkedet

Et projektsamarbejde med Fremtiden Nord og Syd. Naturstyrelsens arealer bliver brugt i et afklarings- og udviklingsforløb for borgere, som har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Borgerne løser en række opgaver i skoven, i det omfang energien og kapaciteten er til stede. Det kan være alt fra nedklipning af grene på stier og MTB-ruter til kløvning af brænde til glæde for skovenes besøgende.

Projektet er et kontinuerligt tilbud til borgere i regionen, og søgningen er stor. Erfaringen er, at naturen både giver ro og inspirerer i mange forskellige retninger – fra biolog til store maskiner.

Flere gange om ugen laves der mad over bål, og sundheden blandt borgerne er blevet markant bedre, ikke mindst med afsæt i den øgede fysiske aktivitet.

Kalundborg: Aktivitetsparate unge

Et 13 ugers forløb for aktivitetsparate unge fra Kalundborg, hvor en klar målsætning er: forbedrede dansk- og matematikkundskaber, øget mestring af hverdagen og forbedret sundhed.

Projektet er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Naturstyrelsen og AOF. AOF varetager projektledelsen og den indbyggede dansk- og matematikundervisning, som sker i naturen. Naturstyrelsen bidrager med basale redskaber, meningsfyldte opgaver og etablering af et evt. samarbejde med relevante brugergrupper.

Forløbet skal gradvist øge deltagernes mestring af hverdagen og forbedre deres sociale kompetencer, så alle kan være med på en afsluttende tredages ”overlevelsestur” fx i Sverige eller Thy Nationalpark.

Sønderborg: Tilbud Socialpsykiatrien Væksthuset

Væksthuset Socialpsykiatrien er et socialpsykiatrisk beskæftigelsestilbud oprettet efter Servicelovens § 103 og § 104. 

Arbejdsopgaverne er primært borgerrettede, serviceorienteret eller naturforbedrende såsom rydning af kvas, grene og pur langs skovveje, samle affald, rydde sne og slå græs ved publikumsarealer og bekæmpe uønskede planter og pleje naturen.

I frisk luft og trygge rammer er brugerne i afklarende ressourceforløb under støtte fra et velkvalificeret personale, der med en rehabiliterende adfærd motiverer og har et realistisk fokus på hvor den enkelte er og hvad der kan og skal udvikles på. Der er fokus på at brugerne bygges op med synlige delsuccesser, der samtidig styrker selvværdet og de sociale relationer.

Naturens afstressende miljø og helende kræfter, samt de mangfoldige og afvekslende opgaver der er i Naturstyrelsens arealer spiller en stor og afgørende rolle.


Bag om projektet

Regeringen og Enhedslisten har i 2013 indgået en aftale om en særlig indsats med primær fokus på personer på kanten af arbejdsmarkedet. Der er afsat 8,5 mio. kroner til projektet.

Målet er at hjælpe borgere, der har ekstra vanskeligt ved at finde arbejde, f.eks. borgere med andre problemer ud over ledighed, ved i en periode på 4-12 uger at udføre aktiviteter i naturen.

Naturstyrelsen har ansat tre projektkoordinatorer, der sammen med interesserede samarbejdspartnere, særligt kommuner og og jobcentre, skal give borgere på kanten af arbejdsmarkedet nye muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kontakt: Lars Bendix Poulsen, Obfuscated Email 

Naturen som social løftestang

Naturstyrelsens projekt målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet er med til at udmønte Danmarks nationale friluftspolitik.

Et af pejlemærkerne i friluftspolitikken er, at naturen kan fungere som social løftestang.

Læs mere om friluftspolitikken

Friluftslivet og naturen giver gode muligheder for at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet. 

Danmarks nationale friluftspolitik