Skovhjælpere

Rundt om i landet har Naturstyrelsen oprettet arbejdspladser til ca. 200 skovhjælpere. Det er et tilbud til voksne udviklingshæmmede og andre borgere med udfordringer i livet, der kan få en hverdag med meningsfulde, tilpassede opgaver. De støttes i at tage ansvar og komme med deres egen mening. De får udfordringer og muligheder i naturen – under trygge rammer. Målet er at give skovhjælperne fremgang, sejre og et øget selvværd og livskvalitet – til stor glæde for dem selv – men ofte også til stor glæde for deres familier.  Skovhjælperne løser primært opgaver, som retter sig mod de besøgende på Naturstyrelsens skove og naturområder. 

Få skovhjælpere i din kommune

Vil I gerne have en skovhjælperordning i jeres kommune, så kontakt Naturstyrelsens lokale enhed i jeres område.

Naturstyrelsens lokale enheder 

Som kommune står I for organisering og finansiering af de nødvendige aktiviteter som fx transport til og fra arbejdssted, arbejdshold, ansættelse af daglig leder, institutionstilsyn mv.

  • Skovhjælperne løser mange forskellige opgaver, der er afpasset efter deres kompetencer.

  • De oplever en hverdag, hvor de kan se deres eget bidrag til lokalområdet.

  • En opgave kan være at sørge for brænde til bålpladser og tænde bål for skoleklasser.

  • Skovhjælperne vedligeholder faciliteter i Naturstyrelsens skove og naturområder.

  • Der er status i at være skovhjælper og gå klædt i Naturstyrelsens grønne arbejdstøj.

Hvad laver en skovhjælper?

Typiske arbejdsopgaver for skovhjælpere:

  • oprydning og renholdelse på rastepladser, bålpladser, lejrpladser og skovlegepladser
  • forsyning af folderkasser med foldere
  • forsyning af bålpladser med brænde
  • lettere arbejde i skoven

22 skovhjælperprojekter over hele landet

Elmelund er et uddannelsessted i Nordvestjylland for sent udviklede unge mellem 18-25 årige.

Elmelund har arbejdet sammen med Naturstyrelsen siden 2011 om en skovhjælperordning, hvor de unge blandt andet forsyner brændeskure med brænde og fylder vandretursfoldere i Naturstyrelsens folderkasser ude i naturen. Naturstyrelsen sørger for arbejdstøj og et spiserum til de unge. På længere sigt er det målet, at de unges arbejde kommer til at indgå i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – også kaldet STU. 

Thyværkstedet er et arbejdstilbud til fysisk og psykisk handicappede voksne.

To dage om ugen arbejder skovhjælperne med at passe Naturstyrelsens arealer i Vilsbøl Plantage.  De samler affald, fylder foldere i folderkasser og sørger for, at der er brænde i brændeskuret.

Naturstyrelsen forsyner dem med arbejdstøj og et spiserum til skovhjælperne. Thyværkstedet har arbejdet sammen med Naturstyrelsen siden 2011.

Struerværkstedet er et kommunalt beskæftigelsestilbud.

Skovhjælperne fra Struerværkstedet sørger for ekstra oprydning og service i forbindelse med Naturstyrelsens lejrpladser i Klosterheden Plantage. De saver brænde og laver lettere beskæring ved stierne. Struerværkstedet har haft skovhjælpere siden 2009.

Et samarbejde mellem Viborg Kommunes dagtilbud Skriversvej og Region Midtjyllands døginstitution Møgeltoft.

Skovhjælperne arbejder med service på de offentligt arealer som strande og parkeringspladser. De hjælper også med naturplejen ved at holde stier ryddede og fjerne opvækst. Der har været skovhjælpere i Hald-Viborgområdet siden 2010.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Den Blå Gård ved VoksenHandicapCenteret i Silkeborg Kommune.

Skovhjælperne fra Den Blå Gård arbejder med at servicere besøgende, de sørger for brænde til bålpladser, grillpladser og til naturskolerne. De vedligeholder faciliteter på områderne, håndterer affald og hjælper med at pleje naturen på Naturstyrelsens områder.

Den Blå Gård stiller med en arbejdsleder og har ansvaret for sikkerhed og forsikring. Naturstyrelsen og Den Blå Gård har arbejdet sammen om skovhjælperordningen siden 2012.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Vejle Kommune.

På Kirstinelyst arbejder udviklingshæmmede fra Vejle Kommunes Center For Beskyttet Beskæftigelse (Vestcentret) som skovhjælpere en dag om ugen.

Vestcentret stiller med en medarbejder til at lede arbejdet, og har ansvaret for skovhjælpere, sikkerhed og forsikring. Skovhjælperne arbejde med serviceopgaver, til gavn for det besøgende publikum. De sørger for brænde til bål- og grillpladser, de vedligeholder arealerne omkring oplevelsescenteret Naturrum Kirstinelyst. Skovhjælperne tager sig også af lettere driftsopgaver for at vedligeholde stierne, og de sørger for at holde grejet i en grejbank rent. Naturstyrelsen forsyner skovhjælperne med arbejdstøj og et lokale at spise i.

Naturstyrelsen og Vejle Kommune har arbejdet sammen om skovhjælperordningen siden april 2013.

I Aabenraaskovene arbejder der skovhjælpere fra Aabenraa Kommunes Center for Job, Uddannelse og Psykiatri.

Aabenraa Kommune har arbejdet sammen med Naturstyrelsen siden 2010 om en skovhjælperordning. De unge skovhjælpere vedligeholder publikumsområder i Naturstyrelsens skove. De samler affald og servicerer ved forskellige arrangementer.

En privat fond driver skovhjælperordningen som som entreprenør for Albertslund, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup og Rødovre Kommuner.

Skovhjælperne løser forskellige opgaver knyttet til servicering af gæster på Naturstyrelsens Naturcenter Herstedhøje og andre af styrelsens naturarealer. Skovhjælperordningen på Naturcenter Herstedhøje har eksisteret siden 2004. 

Projektet er en udbygning af skovhjælperordningen på Herstedhøje. 

Naturhjælperne på Støttepunkt Hareskovene arbejder omkring Hareskov Station. Støttepunkt Hareskovene har arbejdet sammen med Naturstyrelsen siden 2017.

Her arbejder en gruppe skovhjælpere fra Hillerød Kommunes institution: CBB-Trollesbro.

I nærheden af Hillerød ligger Eghjorten, som er Naturstyrelsens naturlegeplads og naturskole. Institutionen CBB-Trollesbro står for projektet og udbyder det til andre kommuner i Nordsjælland. Skovhjælperne udfører forskellige praktiske opgaver for at servicere legepladsen og naturskolen. De hjælper Naturstyrelsens naturvejledere, de vedligeholder og servicerer grill- og lejrpladserne samt motionshytterne, og de hjælper med at holde området og stranden fri for affald.
Skovhjælperordningen har eksisteret på Eghjorten siden 2009.

Skovhjælperprojektet på Naturcenter Amager på Kalvebod Fælled er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og selvstændig virksomhed: Amager Skovhjælpere.

Læs mere om Amager Skovhjælpere på virksomhedens hjemmeside.

Skovhjælperne på Kalvebod Fælled arbejder med serviceopgaver på Naturcenteret. De servicerer friluftsaktiviteterne på Kalvebod Fælled, og de hjælper med naturplejen. 

Skovhjælperordningen har eksisteret på Kalvebod Fælled siden 2009.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Rudersdal Kommunes institution Værkstederne.

Skovhjælperne arbejder i skoven med at forsyne lejrpladserne med brænde. De udfører mindre naturplejeopgaver, de rydder for skrald og de rydder stier, så publikum kan komme rundt i naturområderne. Naturstyrelsen lægger arealer og arbejdsopgaver til, mens Værkstederne står for alt andet.

Skovhjælperprojektet begyndte i 2010.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Hørsholm Kommunes projekt: Åstedet. 

Skovhjælperne hjælper med opgaver, der knytter sig til naturplejen i Rungsted Hegn. 

Skovhjælperprojektet i Rungsted Hegn har eksisteret siden 2010.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Københavns Kommune.

Skovhjælperne i Jægersborg Hegn arbejder med at oparbejde brænde og udkørsel til bål- og lejrpladserne.

Skovhjælperprojektet i Jægersborg Hegn begyndte i 2000.

Skovhjælperprojektet er en aftale mellem Naturstyrelsen og en selvstændig virksomhed, som driver skovhjælpervirksomhed på entreprenørbasis for omegnskommuner.

Skovhjælperne løser en række service- og plejeopgaver på park- og strandarealer i den nordlige del af enheden.

Projektet henvender sig primært til personer, som skal afklares i forhold til mulighed for at indtræde i arbejdsmarkedet.

Læs mere om Tvendehus på deres hjemmeside

Skovhjælperordningen har eksisteret siden 2011.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Roskilde Kommunes institution ITC Roskilde.

Skovhjælperne løser en række praktiske serviceopgaver i de to bynære skove Boserup og Hyrdehøj. Herudover spiller skovhjælperne en vigtig rolle i udviklingen af Boserupgård til naturcenter for kommunens og skovens gæster, herunder naturskole for Roskilde kommune.

Naturstyrelsen lægger uniform, værested, arealer, arbejdsopgaver og instruktion til rådighed, institutionen tager sig af resten. 

Skovhjælperprojketet i Boserup Skov begyndte i 2010.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Kalundborg kommunes institution Socialt Vækstcenter.

Skovhjælperne på Røsnæs arbejde med forefaldende opgaver, såsom at samle affald op langs kysten og på p-pladser, slåning af stier m.v. De løser også forskellige serviceopgaver som cafédrift omkring den netop indviede kold-krigsudstilling i og omkring Røsnæs Fyr.

Naturstyrelsen stiller uniform, værested, arealer, opgaver og instruktion til rådighed. Institutionen Socialt Vækstcenter tager sig af resten. 

Skovhjælperordningen på Røsnæs har eksisteret siden efteråret 2010.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Vordingborg Kommunes Sociale Virksomhed.

Skovhjælperne arbejder på Naturcenter Hyldevang på øen Nyord ved Møn. Opgaverne er servicering af besøgende publikum, lettere naturformidlingstilbud til f.eks. børnehaver, vedligeholdelse af Naturcentrets grønne arealer mv. 

Naturstyrelsen stiller et værested, udvalgte redskaber, arealer og opgaver og delvist beklædning til rådighed. Den Sociale Virksomheds medarbejdere har ansvaret for skovhjælperne, deres sikkerhed og arbejdsledelse. Kommunens sundhedssekretariats naturvejleder udvikler skovhjælpernes pædagogiske formidling, så de kan formidle og have en social udveksling med besøgende. Naturstyrelsen bidrager med instruktion mv.

Naturhjælperprojektet begyndte i 2011 – og fortsætter mindst til 2022.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Bornholms Regionskommune.

Skovhjælperne på Bornholm arbejder blandt andet med at vedligeholde publikumsarealerne i Ekkodalsområdet, De slår græs, kløver brænde til Almindingens bålpladser, fylder foldere i Naturstyrelsens folderkasser og løser lettere opgaver med kratrydder og håndværktøj. I skolernes sommerferie står skovhjælperne desuden for arrangementet "Bål og pandekager". 

Projektet er organiseret ved, at de to ledere på projektet er ansat som skov- og naturteknikere i Naturstyrelsen og arbejder skiftevis hver anden uge i projektet.

Skovhjælperprojektet på Bornholm har eksisteret siden 2009.

Et samarbejde mellem Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge.

Skovhjælperne fra Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud Skovly i Mørke udfører lettere vedligeholdelsesaktiviteter på fx stier indenfor Nationalpark Mols Bjerge. Der deltager 6 skovhjælpere og en leder.

Ordningen har fungeret siden 2012

Om skovhjælperordningen

Skovhjælpere er voksne udviklingshæmmede eller socialt udsatte borgere, som udfører opgaver på Naturstyrelsens arealer. Målet er at give de udviklingshæmmede større livskvalitet gennem fysiske aktiviteter og servicering af publikum. Det bærende princip er, at den enkelte skovhjælper får arbejdsopgaver, der passer til vedkommende, giver trygge rammer og skaber respekt for indsatsen. 

Naturstyrelsen stiller gratis arealer og evt. også bygninger til rådighed, foreslår opgaver, hjælper med forslag til udførelse mv. Kommunerne har det lovgivningsmæssige ansvar inden for serviceloven og står for organisering og finansiering af nødvendige aktiviteter som fx transport til/fra arbejdssted, arbejdshold, ansættelse af daglig leder, institutionstilsyn mv. Projekterne organiseres typisk fra et mødested/værested, hvor skovhjælperne mødes eller bliver kørt samlet til, eller opgaverne løses af et ”flyvende korps” af skovhjælpere. 

Der har vist sig at være tre vindere i skovhjælperordningen: skovhjælperen selv, de pårørende til skovhjælperen og samfundet, fx borgere som får en oplevelse, de ellers ikke kunne få.

Kontakt:

Lars Bendix Poulsen, tlf. 72 54 30 00, Obfuscated Email