Rammeaftale om samarbejde

Rammeaftale om samarbejde mellem Københavns Kommune ved Københavns Energi (fremover Københavns Energi)

og

Miljøministeriet ved Naturstyrelsen om skovrejsning


§ 1 Baggrund

Regeringens langsigtede mål er, at arealet med blandet skov og natur - skovlandskaber - skal forøges til 20 - 25 % af landets areal. Dette skal ske gennem såvel privat som offentlig skovrejsning. Med henblik på realisering af offentlig skovrejsning afsættes årligt på finansloven midler under naturforvaltning. Naturstyrelsen har på landsplan udpeget ca. 100 indsatsområder, hvor statslig skovrejsning vurderes særligt relevant. Ved vurderingen lægges vægt på, at friluftslivets vilkår styrkes, at borgernes adgang til rekreative arealer forbedres og at naturhensynet imødekommes bedst muligt. Hensynet til sikring af drikkevandet indgår også.

Der er et stigende behov for at sikre varig beskyttelse af vigtige kildepladszoner i hovedstadsområdet. Dette skyldes blandt andet forureninger, som følge af tidligere tiders uagtsomme brug af miljøfremmede stoffer, samt den nuværende brug af disse stoffer. Der ses et stigende antal eksempler på, at drikkevandsboringer forurenes af nedsivende miljøfremmede stoffer og derfor må lukkes. Der er således behov for i kildepladszonerne at ændre arealdriften i naturnær og ekstensiv retning. Ved skovrejsning opnås såvel en ekstensivering af arealdriften, en minimering i brugen af miljøfremmede stoffer og en varig beskyttelse af underliggende drikkevandsressourcer gennem fredskovspligten.

I 1998 ændredes Vandforsyningsloven, hvorved det blev muligt for vandværker over vandafgiften at finansiere initiativer med henblik på beskyttelse af drikkevandsressourcer.

Naturstyrelsen indgik i 2000 en samarbejdsaftale med Danske Vandværkers Forening og Danmarks Private Vandværker, der har til hensigt at fremme samarbejde om skovrejsning.

I forbindelse med regionplan 2001 har amterne udpeget særlige indsatsområder for drikkevandsbeskyttelse. Under denne aftale tages der udgangspunkt i disse indsatsområder.

§ 2 Formål

Formålet med samarbejdet er at etablere et antal nye offentlige skovområder i hovedstadsområdet, som varigt beskytter vigtige drikkevandsressourcer. Skovrejsningsprojekterne fastlægges endeligt i samarbejde med de relevante kommuner samt lokale vandværker/vandsamarbejder, idet lokal opbakning er en forudsætning for realisering af de nye skovområder. De nye skove skal udover at beskytte drikkevandet også udgøre rekreative grønne områder til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. Herudover skal skovene fremme natur, træproduktion m.v.

Nærværende aftale skal sikre, at der er robuste rammer for et langsigtet samarbejde mellem Københavns Energi og Naturstyrelsen om statslig skovrejsning i Hovedstadsområdet.

§ 3 Aftalens omfang

Aftalen omfatter fremme af skovrejsning, herunder også naturgenopretning, som middel til beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer indenfor indvindingsområdet for Københavns Energi. Aftalen skal fungere som ramme for de enkelte samarbejdsaftaler mellem Københavns Energi og Naturstyrelsen i forbindelse med specifikke skovrejsningsprojekter. Der lægges i aftalen vægt på deltagelse af beliggenhedskommuner samt lokale vandværker/vandsamarbejder. De relevante indsatsområder fremgår af bilag 1. Bilag 1 revideres i takt med, at indsatsområderne ændres. Der er i alle tilfælde tale om højt prioriterede kildepladszoner, som også er indsatsområder for statslig skovrejsning.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem rammeaftalen og den enkelte samarbejdsaftale gælder samarbejdsaftalen, idet enhver fravigelse fra rammeaftalen skal være skriftlig.

§ 4 Økonomi

Den foreløbige, projekterede økonomi for de enkelte områder fremgår af bilag 2. Beløbene angivet i bilag 2 er ikke bindende og aftales konkret i forbindelse med hvert enkelt projekt. Parterne bestræber sig dog på i takt med at projekterne realiseres årligt at afsætte minimum de gennemsnitlige beløb, der fremgår af bilag 2, idet dette for Naturstyrelsens vedkommende sker under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse af bevillinger på finansloven til naturforvaltning. Der tages ligeledes forbehold for politisk accept af anvendelsen af Københavns Energis midler til projekterne omfattet af bilag 2.

Beløbene angivet i bilag 2 genforhandles hvert 4. år, jf. § 12. I den første periode lægges gennemsnitsbeløbene i bilag 2 til grund i aftalen.

Naturstyrelsen vil søge om midler i henhold til de til enhver tid tilgængelige og relevante EU-støtteordninger til skovrejsning m.v.

§ 5 Gennemførelse af projekter

Erhvervelser gennemføres i den takt, de relevante ejendomme kommer til salg i projektområderne. Parterne i aftalen er ikke forpligtet udover de økonomiske rammer, der aftales nærmere i forbindelse med hvert enkelt projekt. Parterne er dog enige om, at det skal tilstræbes at erhverve alle relevante ejendomme i den takt, de udbydes til salg. Erhvervelserne sker til markedspriser med godkendelse fra Told & Skat. I overensstemmelse med § 60, stk. 2, i Naturbeskyttelsesloven, kan der ikke eksproprieres til skovrejsning under naturforvaltning.

Naturstyrelsen forestår det praktiske i forbindelse med opkøb af arealerne i skovrejsningsområdet. Ejerskabet til arealerne tilkommer Naturstyrelsen. Københavns Energi skal samtykke til ethvert køb af arealer under denne rammeaftale.

Københavns Energi indskyder til Naturstyrelsen beløb svarende til ejendommens erhvervelsesomkostning (eksklusive tinglysningsafgift o.lign.) i forbindelse med køb af ejendomme til skovrejsning. Forundersøgelser i forbindelse med tilstedeværelsen af forureningskilder, ikke-forseglede boringer, jordfordeling m.v. og udgifter til sløjfning af gamle ubenyttede brønde og boringer afholdes af Københavns Energi.

Naturstyrelsen foretager beplantning af arealerne i overensstemmelse med det aftalte. Naturstyrelsen sikrer endvidere, at de arealer, der varigt skal indgå i skovrejsningsprojektet, pålægges fredskovspligt hurtigst muligt efter erhvervelsen.

Naturstyrelsen varetager og afholder udgifter til :

 • alle nødvendige ekspeditioner i forbindelse med gennemførelse af handler,
 • tinglysning af servitutter m.v.,
 • efterfølgende tilplantning, indlægning af veje, stier m.v.,
 • efterfølgende drift og afholder herunder alle nødvendige løbende udgifter forbundet hermed

Eventuelle indtægter forbundet med driften tilfalder Naturstyrelsen.

Hver part udpeger kontaktpersoner til at forestå det praktiske i forbindelse med gennemførelsen af projekterne.

§ 6 Lokalt samarbejde, medfinansiering m.v.

I hvert enkelt skovrejsningsprojekt afklares det nærmere, hvordan øvrige kommuner og lokale vandværker/vandsamarbejder kan medfinansiere projektet. Kommunerne og de lokale vandværker/vandsamarbejder kan typisk yde tilskud til projektet på følgende måder:

 • I form af et kontant tilskud til etablering af friluftsanlæg og naturgenopretning i skoven.
 • Overdragelse af kommunale arealer i skovrejsningsområdet til brug for projektet.
 • Overdragelse af kommunale arealer udenfor skovrejsningsområdet til brug for evt. jordfordeling.
 • Evt. overtagelse af driften af bygninger med henblik på etablering af naturskoler, skovbørnehaver, spejderhytter eller lignende skovtilpassede friluftsfaciliteter.
 • Direkte økonomiske bidrag til erhvervelse og etablering af arealer/skov.

Efter forudgående aftale med Naturstyrelsen og Københavns Energi kan beliggenhedskommunen evt. forestå ejendomserhvervelser.

§ 7 Nye kildepladser, adgangsveje m.v.

Københavns Energi kan opretholde alle eksisterende vandledningsanlæg, indvindings- og observationsboringer samt vejadgang hertil.

På de arealer, Københavns Energi helt eller delvis har afholdt erhvervelsesomkostninger til, er Naturstyrelsen indstillet på at give Københavns Energi mulighed for at etablere nye kildepladser med tilhørende adgangsveje, foretage de nødvendige forudgående hydrologiske undersøgelser samt placere indvindingsboringer og råvandsledninger. Der henvises til Naturstyrelsens strategi for beskyttelse og benyttelse af grundvand, 1998. I de konkrete tilfælde forudsætter det dog de nødvendige tilladelser efter gældende lovgivning: Skovloven og Vandforsyningsloven.

Etablering og drift af skov- og naturarealer skal i al fremtid udføres på en måde, som er skånsom overfor miljøet for at sikre en kvalitetsmæssig acceptabel og uforurenet grundvandsdannelse. Efter erhvervelse af arealerne må der ikke udbringes, håndteres eller opbevares nogen former for pesticider eller gødning på arealerne eller ved bygninger, indkørsler og gårdspladser, ligesom der ikke må deponeres, håndteres eller opbevares returjord eller spildevandsslam, hvilket tinglyses på ejendommen. Servituttens tekst vedlægges som bilag 3. Endvidere må permanente anlæg til oplag af brændstoffer, maskinel m.v. ikke etableres. Aftaler om dyrehold på arealerne kan indgås efter forudgående accept fra Københavns Energi.

Parterne udarbejder i fællesskab en manual for den daglige håndtering af disse bestemmelser.

§ 8 Undersøgelser

Parterne er enige om på given konkret foranledning og i rimeligt omfang at afsætte midler til at undersøge relevante, aktuelle og konkrete problemstillinger indenfor emnet skovrejsning som middel til at beskytte drikkevand. Københavns Energi hæfter ikke for udgifter til sådanne undersøgelser, uden at der foreligger en aftale mellem parterne om den konkrete undersøgelse. Som udgangspunkt deles udgifterne til undersøgelser ligeligt mellem parterne. De nærmere omstændigheder omkring undersøgelsesvirksomheden fastlægges i særlig aftale mellem parterne.

§ 9 Information

Parterne gennemfører hver for sig og i fællesskab formidling om samarbejdet om skovrejsning for at beskytte drikkevand, herunder tilstræbes det at formidle samarbejdet på stedet i de nye skove.

§ 10 Salg af arealer m.v.

I det omfang der frasælges bygninger, arealer m.v., der ikke skal indgå i skovrejsningsprojekterne, tilbageføres provenuet til projektet med henblik på realisering af dette. Hvis projektet er færdigt, tilfalder eventuelt provenu ved salg af arealer de øvrige projekter inden for rammerne af denne aftale.

Herudover skal der på ejendommene aftales og tinglyses en forkøbsret for Københavns Energi. Tekst til servitut vedlægges som bilag 4.

§ 11 Ansvar

Eventuelt ansvar i forbindelse med erhvervelsen af arealerne, skovrejsning, gennemførelse af projekterne og drift af områderne påhviler Naturstyrelsen og er Københavns Energi uvedkommende.

§ 12 Overdragelse

Københavns Energi er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til selskaber i KE-gruppen.

§ 13. Ikrafttræden, ophør og genforhandling af byrdefordeling

Rammeaftalen træder i kraft ved underskrift og løber i 30 år, eller indtil parterne er enige om, at formålet med rammeaftalen er udtømt.

Hvert 4. år sker en genforhandling af byrdefordelingen, første gang i oktober 2006 med virkning for den efterfølgende 4 års periode, der begynder den 1. januar 2007.

§ 14 Tvister

Tvister mellem parterne skal søges løst ved forhandling. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om det omtvistede forhold, afgøres sagen af de almindelige danske domstole. Værneting er København.

Bilag:

 1. Udpegede indsatsområder for statslig skovrejsning indenfor Københavns Energis indvindingsoplande . (jpg)
 2. Projekteret økonomi . (pdf)
 3. Deklaration - pesticider og gødning . (pdf)
 4. Deklaration – forkøbsret. (pdf)

For Miljøministeriet, den
Hans Chr. Schmidt
Miljøminister

For Københavns Kommune, den
Winnie Berndtson
Miljø- og Forsyningsborgmester