Tim Å Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Vestjylland fik i foråret 2021 tilsagn til en forundersøgelse, for at afsøge mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt ved Tim Å. Undersøgelsesområdet på ca. 120 ha ligger umiddelbart nordvest for byen Tim i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projekttype Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode 10. maj 2021 - 10. maj 2023

Forundersøgelses-

område

121 ha

Økonomi - 

forundersøgelse

kr. 476.844

Projektbeskrivelse

Forundersøgelsen ved Tim Å har til formål at afklare, om det er muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre et lavbundsprojekt på arealerne omkring åen. Naturstyrelsen foretager i samarbejde med en rådgiver en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at få de nødvendige myndighedstilladelser.

Formålet med lavbundsprojekter er at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og oprette en mere naturlig grundvandsstand på arealerne, for at mindske arealernes tab af klimagasser til atmosfæren. I et typisk lavbundsprojekt afbrydes dræn, grøfter og eventuelle pumper i projektområdet, så jorden bliver vådere og nedbrydningen af tørvejorden ophører. 

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet. 

Tim Å afvander gennem Stadil Fjord til Ringkøbing Fjord. Et muligt lavbundsprojekt vil bidrage til at reducere tabet af kvælstof vandmiljøet til gavn for fjordene.

 

Projektforløb

Oktober: Informationsmøde for lodsejere

Maj: Tilsagn til forundersøgelse modtaget

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Poul Ravnsbæk

Skovrider
Naturstyrelsen Vestjylland