Tim Å Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Vestjylland fik i foråret 2021 tilsagn til en forundersøgelse, for at afsøge mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt ved Tim Å. Undersøgelsesområdet på ca. 120 ha ligger umiddelbart nordvest for byen Tim i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projekttype Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode 10. maj 2021 - 10. maj 2023

Forundersøgelses-

område

121 ha

Økonomi - 

forundersøgelse

kr. 476.844

Projektbeskrivelse

Forundersøgelsen ved Tim Å har til formål at afklare, om det er muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre et lavbundsprojekt på arealerne omkring åen. Naturstyrelsen foretager i samarbejde med en rådgiver en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at få de nødvendige myndighedstilladelser.

Formålet med lavbundsprojekter er at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og oprette en mere naturlig grundvandsstand på arealerne, for at mindske arealernes tab af klimagasser til atmosfæren. I et typisk lavbundsprojekt afbrydes dræn, grøfter og eventuelle pumper i projektområdet, så jorden bliver vådere og nedbrydningen af ​​tørvejorden ophører. 

Ekstensiveringen af ​​landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet. 

Tim Å afvander gennem Stadil Fjord til Ringkøbing Fjord. Et muligt lavbundsprojekt vil bidrage til at reducere tabet af kvælstof vandmiljøet til gavn for fjordene.

Den 12. oktober 2022 blev forundersøgelsen præsenteret for lodsejerne. Konklusionen på forundersøgelsen er, at der er grundlag for at gå videre med realisering af et projekt på ca. 100 ha. Beregninger viser, at projektet ved Tim Å vil bidrage med en samlet reduktion på ca. 900 t  CO 2 -ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af ​​projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med en kvælstofreduktion på ca. 4400 kg N til Ringkøbing Fjord pr. år.

Rådgiver foreslår, at der indenfor projektområdet så vidt muligt sker en reetablering af ådalen og herved en genskabelse af den naturlige hydrologi i området uden at ændre forløbet af Tim Å. Spildevandsgrøften foreslås omlagt på en delstrækning. Dræn og grøfter i oplandet til projektområdet omlægges i det omfang, det er muligt til overrisling indenfor projektområdet. Afvandingsgrøfter indenfor projektgrænsen foreslås i videst muligt omfang blokeret.

 Det videre forløb er nu, at hvis der er stemning for det blandt lodsejerne, går Naturstyrelsen Vestjylland videre med at søge bevilling til realisering af projektet. Den ejendomsmæssige forundersøgelse viste, at 10 ud af 13 losejere er positive i forhold til en realisering af projektet og 3 afventende i forhold til beslutning om deltagelse. Det er besluttet, at hvis projektet skal realiseres, bliver bevillingen søgt under Naturstyrelsens Klima-lavbundsordning. Forundersøgelsen har været søgt under Landbrugsstyrelsens ordning. Det får dog ingen betydning for lodsejerne. Der bliver igangsat en jordfordelingsproces og der bliver lodsejerforhandlinger, hvor aftaler om kompensation indgås. Myndighedsbehandling bliver ligeledes sat i gang, der skal indhentes forskellige tilladelser, før projektet kan anlægges. Projektet kræver også en detailprojektering, før der kan laves aftale med entreprenør. Et bud på en tidsplan vil være, at jordfordelingsprocessen og detailprojekteringen vil tage det meste af 2023 og så vil en realisering af projektet kunne ske i 2024.


 

 

Projektforløb

Oktober: Informationsmøde for lodsejere

Maj: Tilsagn til forundersøgelse modtaget

Forår: Ejendomsmæssig og teknisk forundersøgelse gennemført

Oktober: Lodsejermøde med præsentation af forundersøgelse

Detailprojektering og jordfordelingsproces

Realisering

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Helle Kalkrup

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland