Tissing Vig

Fjernelse af dige ved Nørå der herefter strømmer frit ind i Tissing Vig. September 2011

Genopretning af Tissing Vig som lavvandet ferskvandssø er gennemført.

Tissing Vig ligger på den sydvestlige del af øen Mors i Limfjorden tæt ved det lille bysamfund Tissinghuse ud til Søndervig og Glomstrup Vig.  Limfjorden er her meget varieret med mange øer, holme, vige og fjordarme. Tissing Vig var tidligere en del af Limfjorden, men blev i 1870’erne kunstigt afvandet, drænet og opdyrket. Tissing Vig indgår i sin helhed i Natura2000-område nr. 28 (Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 27 (Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme).

Genopretning af Tissing Vig blev finansieret under Den særlige Vand- og Naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Den centrale Limfjord.

Beliggenhed af projektområdet Tissing Vig på Mors. Projektområdet er markeret med rødt på baggrundskort, der er fra før søen blev etableret.

Luftfoto fra 2008 af den afvandede Tissing Vig

Formål med projektet

Hovedformålene med vådområdeprojektet har været at nedbringe tilførslen af kvælstof til Limfjorden ved at genoprette Tissing Vig som en lavvandet ferskvandssø med omgivende enge. Den samlede effekt er beregnet til ca. 23 ton/år svarende til 266 kg N/ha erhvervet areal (88 ha).

Et andet formål med projektet har været at forbedre tilstanden i habitat- og fuglebeskyttelsesområdet. Derudover har man ønsket at forbedre offentlighedens muligheder for friluftsliv i lokalområdet.

Tissinghuse ville ikke blive direkte berørt af projektet, men det blev vurderet at genskabelsen af Tissing Vig ville bidrage positivt til oplevelse og kvaliteten i kulturmiljøet i det lille bysamfund.

Realisering af projektet

På kort fra 1882 er området allerede inddæmmet og afvandet sammen med Søndervig. Afvanding af Søndervig blev dog senere opgivet.

Tissing Vig er præget af historien ved Tissinghuse med ladeplads, kro, handelsplads og landvinding.

Afvandingen af Tissing Vig er en typisk historie, som kan genfindes mange steder i landet. Med det formål at drive landbrug blev både Søndervig og Tissing Vig afvandet i 1874 gennem et stort anlægsarbejde, som bestod af dæmning og pumper ved Tissinghuse, landkanaler rundt langs begge vige, højvandsklapper og grøftesystemer inde i vigene. Det viste sig dog, at det var vanskeligt at opretholde dæmninger og effektiv pumpning, så Søndervig blev opgivet igen allerede i 1920’erne. Tissing Vig har også i flere perioder stået under vand. Et nyt afvandingsprojekt blev afsluttet omkring 1948 og herefter har Tissing Vig i en periode været et mønstereksempel på, hvordan landindvinding kunne være til gavn for landbruget, men over tid har mange ejere måttet give op. Vigen hørte til gården Tissingvig og udgjorde hoveddelen af jordtilliggende hertil.

I maj 2008 erhvervede Naturstyrelsen den del af landbrugsejendommen ”Tissingvig”, som var kunstig afvandet, svarende til 88 ha. Denne erhvervelser muliggjorde et vådområdeprojekt med det formål at omdanne området til en ferskvandssø. Efterfølgende erhvervede Naturstyrelsen tilstødende arealer nordøst for vigen ved Redsted Bæk, og der blev indgået tingslyste aftale med nabolodsejere om den fremtidige anvendelse af andre tilstødende arealer, som også indgik i projektområdet. Det samlede projektområde var på 98 ha.

Naturstyrelsen var projektansvarlig, og gennemført projektet i tæt samarbejde med en rådgivende brugergruppe med deltagelse af Morsø Kommune, lokale foreninger og andre interessenter.

Projektbeskrivelse

Ved projektets gennemførelse i 2011 var det tidligere pumpehus nedrevet, og landkanalen mod vest og nord var nedlagt. Højvandsklappen ved udløbet ved Ålekistevej blev bevaret, således fjordvandet ikke løber ind i vigen ved højvande i fjorden.

Tissing Vig er således nu en ferskvandssø med vanddybde op til 3-4 m og et middelvandspejl i kote 0,25m DVR90. Med et søareal på ca. 82 ha er den dermed Mors´ største.

Projektet blev udformet med stor hensyntagen til fuglelivet, da området er beliggende i et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Der blev efter ønske fra den rådgivende brugergruppen således etableret en fuglehalvø, som afgræsses efter yngletiden.

Der blev sikret offentlig adgang til området ad en sti langs søens sydlige del og der blev etableret fugleskjul, fiskebro og parkeringsmuligheder.

Kort, som viser de anlægsaktiviteter som skulle gennemføres i projektet. Baggrundskort fra før projekt. Projektbeskrivelse Grontmij 2009.

Søens fremtidige udbredelse. Projektbeskrivelse Grontmij 2009.

Projektforløb

2008 juni: Erhvervelse af hovedejendom Tissingvig (88ha)

2008 12. juni: Offentligt møde

2009: Supplerende erhvervelse foretaget (7 ha)

2009 30. april: Projekt til myndighedsbehandling efter gældende lovgivning. VVM-anmeldelse.

2009 5. maj: Offentlig tur i området. Mere end 300 interesserede mødte op.

2010: Revideret VVM-anmeldelse indsendt

2010: Detailprojekt færdiggjort.

2010 Juni: Offentligt møde.

Offentligt møde, juni 2008 

2011: Anlægsarbejder sommer-efterår

2011: Officiel indvielse – 23. september 2011

 

2012: Færdiggørelse af hegning og rekreative foranstaltninger.

Fredag den 23. september 2011 - ”Rejsegilde” på naturprojektet"

Efter at have været kunstig afvandet siden 1870’erne var Tissing Vig genetableret som ferskvandssø i 2011, og det blev markeret ved et ”sørejsegilde”.

Skovrider Ditte Svendsen bød velkommen og takkede for godt samarbejde med nabolodsejere, brugerråd, kommune, den udførende entreprenør HedeDanmark A/S samt rådgiver Grontmij A/S. Der blev ligeledes holdt tale af borgmester Lauge Larsen for Morsø Kommune og formand for Limfjordsrådet Poul Roesen.

Formand for Limfjordsrådet Poul Roesen holdt tale ved indvielsen.

Luftfoto af Tissing Vig 2019 – ortofoto forår 2019.

Offentlig adgang

Vandreruter:

Der er anlagt en 2,5 km trampesti på det søndre dige startende ved Tissinghuse op til Nørå ved Mariemindevej. Der er p-plads med informationstavle og kort i begge ender af stien. På dæmningen mod Sønder Vig er opført et fugleskjul, som stien passerer forbi.

I sydvest ved Tissinghuse er der lavet en større p-plads og fiskebro. Pladsen er etableret på et privat areal med deklaration med afsæt i den store lokale opbakning til det nye natur- og friluftsområde.

Kort over sti ved Tissing Vig med angivelse af P-pladser. Fiskebro og fugleskjul er begge markeret med stjerne.

Kontakt

Naturstyrelsen Thy

Obfuscated Email

7254 3965

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Centrale Limfjord
Periode 2008 - 2011
Projekt areal 98 ha, heraf 82 ha sø
Økonomi

3,8 mill. Kr.

(15 mill kr. til opkøb af Tissingvig)

Projektleder