Projektbeskrivelse

Tissingvig sommeren 2008. Foto: Kim Christensen

Tissingvig er en afvandet fjordarm, der har været anvendt til intensivt landbrug i en lang periode. På kort fra 1870 er området allerede inddæmmet og afvandet sammen med Søndervig. Afvandingen af Søndervig blev dog senere opgivet.

Den 1. juni 2008 erhvervede Naturstyrelsen de knap 88 ha som udgør projektområdet. Midlerne til erhvervelsen kom fra regeringens Særlige Vand- og Naturindsats, der blandt andet skal sikre en bedre naturtilstand i Den Centrale Limfjord. Erhvervelsen skete med henblik på genopretning af Tissingvig som en lavvandet sø, således at udvaskningen af næringsstoffer til Limfjorden kunne gøres mindre.

Tissingvig er beliggende i Natura 2000-område nr. 28, som også omfatter Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Et andet formål med projektet er at forbedre naturtilstanden af denne lille del af det store Natura 2000-område, der omfatter i alt 33.000 ha.

Derudover ønskede man at skabe bedre muligheder for friluftsliv i lokalområdet. Derfor blev der etableret en rådgivende brugergruppe, med deltagelse af lodsejere og lokale og landsdækkende foreninger.

Projektet blev afsluttet og indviet i september 2011.

Her kan hentes VVM-anmeldelse og projektbeskrivelse, som blev indsendt til myndighedsbehandling 30-04-2009. VVM-anmeldelsen er et uddrag af projektbeskrivelsen.