Tolstrup Enge

Tolstrup Enge 2019

Naturstyrelsen Søhøjlandet afsluttede i foråret 2017 vådområdeprojekt Tolstrup Enge. Projektet har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 3,7 tons kvælstof. Projektet kan desuden supplere kommunens indsats mod ekstrem nedbør, ved at tilbageholde vand i ådalen.

Projektområdet er beliggende nordøst for Gedved by i Horsens kommune. 

Et område på ca. 30 ha er taget ud af omdrift og skal fremover henligge i natur og må kun benyttes til afgræsning eller høslet.

Tolstrup Å er genslynget og vandløbsbunden hævet og den hidtidige afvanding i området er ophørt.

For at øge kvælstoffjernelsen er der etableret overrislingsområder, hvor de omkringliggende markers dræn er ført til overfladen. Derved kan noget af det kvælstof der tilføres området med drænene nå at blive omsat inden vandet når Tolstrup Å.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Adgang til området følger naturbeskyttelseslovens regler for adgang i det åbne land. 

Der er et godt kik over projektområdet fra den nye parkeringsplads ved Tolstrup Kirke.

Tolstrup Enge 2017

 

Artikler om projektet

https://hsfo.dk/artikel/alle-smilte-horsens-nye-store-naturområde-er-klar

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/jun/indvielse-tolstrup-enge/

https://hsfo.dk/artikel/tolstrup-enge-er-klar-til-at-guffe-kvælstof

https://hsfo.dk/artikel/nyt-vådområde-står-færdig-om-en-uge-fisk-er-flyttet

http://www.tvsyd.dk/nyheder/15-03-2017/1930/sportsfiskere-hjælper-forvirrede-fisk?

https://hsfo.dk/artikel/300-000-kvm-vådområde-ved-horsens-er-lige-på-trapperne

 

Projektforløb

2017
16. juni: indvielse af vådområdeprojektet
januar – april: Anlægsarbejde

2016
p
rojektering og myndighedsbehandling

2015
lodsejerforhandlinger og jordfordelingskendelse

2014
tilsagn om bevilling til realisering

2012
forundersøgelser af projektmuligheder

 

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

undefined

Anne Gro Thomsen

Projektleder, Biolog
Naturstyrelsen Søhøjlandet

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined

Projektfakta

Der genslynges 1,6 km vandløb med
udgangspunkt i historiske kort fra området.

Vandløbsbunden hæves og der
genskabes 16 gydebanker på strækningen. 

Der flyttes 6200 m3 jord.

Der etableres 4 overrislingsområder.


Projektejer: 
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Rådgiver: Rambøll
Entreprenør: Anton Christensen

Projektareal: Ca. 30 ha
N-reduktion: 3,7 tons/år
Anlægsomkostninger: 1 mill. kr.
Jordfordeling/lodsejerkompensation: 3 mill. kr