Tolstrup Enge

Tolstrup Enge efterår 2017

 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet afsluttede i foråret 2017 vådområdeprojekt Tolstrup Enge, der har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 3,7 tons kvælstof. Projektet kan desuden supplere kommunens indsats mod ekstrem nedbør, der skaber oversvømmelser i Horsens.

Projektområdet er beliggende nordøst for Gedved by i Horsens kommune. Der er et godt kik over projektområdet fra den nye parkeringsplads ved Tolstrup Kirke.

Et område på ca. 30 ha er taget ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som vedvarende græs eller vanddækket.

Tolstrup Å er genslynget og vandløbsbunden hævet og den hidtidige afvanding i området er ophørt.

For at øge kvælstoffjernelsen er der etableret overrislingsområder, hvor de omkringliggende markers dræn er ført til overfladen. Derved kan noget af det kvælstof der tilføres området med drænene nå at blive omsat inden vandet når Tolstrup Å.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Som et resultat af jordfordelingen ejes størstedelen af projektområdet pt. af Landbrugsstyrelsen. Arealet sættes til salg når projektet er gennemført.

 

undefined

Projektforløb

2017
16. juni: indvielse af vådområdeprojektet
januar – april: Anlægsarbejde

2016
p
rojektering og myndighedsbehandling

2015
lodsejerforhandlinger og jordfordelingskendelse

2014
tilsagn om bevilling til realisering

2012
forundersøgelser af projektmuligheder

 

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne