Vejrslev Skov - trækstien

Formålet med projektet er på en delstrækning at etablere ca. 550 meter træstier fordelt over meget fugtige og næsten ufremkommelige dele af Trækstien, så der etableres bedre fremkommelighed en større del af året end det er tilfældet i dag. Ved etablering af de nævnte træstier supleret med enkelte belægningsforbedringer på eksisterende terræn kan der sikres fremkommelighed på ca.7 km af Trækstien - placeret mellem to P-pladser ved henholdsvis Kongensbro og ved Frisholtvej nord for Ans by.

Trækstien er over ca.40 km mellem Fladbro og Kongensbro gennemført ved fredning, og kendelsen skal i den forbindelse overholdes - herunder kravet om, at anlæg skal afklares med lodsejerne. Resten af Trækstien mellem Kongensbro og Silkeborg er ejet af Naturstyrelsen. På hele strækningen fra Silkeborg til Fladbro er der i de senere år konstateret øgede oversvømmelser, så det er vigtigt at finde en generel model for, hvordan Trækstien i fremtiden skal sikres.

Målgruppen er friluftsgæsterne på Trækstien, men i dette projekt er der også lokale partnere, der kan benytte stistrækningen som lokalsti og til undervisningsformål.På den aktuelle delstrækning ved Vejerslav Skov er der kun en, stor lodsejer, som bidrager med arealer, hvoraf en del, som nævnt udsættes for hyppige oversvømmelser - nu også i sommerhalvåret, hvor brugen af Trækstien normalt er størst.

colourbox

Ansøger for projektet: Favrskov Kommune

Kontaktperson: Carsten MonsrudTidsperiode:Projektet afsluttes senest den 2. oktober 2013.

Deltagere i partnerskabet:

  • Lodsejeren, Ormslev Gods
  • Sahl Friskole
  • Naturstyrelsen
  • Favrskov Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter: 1.064.165 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Tilskud fra Friluftsrådet : 20.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 200