Målsætninger for projektet: True Skov for alle

True Skov skal være en natur- og friluftsoplevelse, som aarhusianere rejser til for at opleve. 

Befolkningen vokser kraftigt i Aarhus, og der er behov for at udvikle nye skov- og naturområder, så presset på de mest brugte skove spredes. Med sin bynære placering har True Skov et stort potentiale, men den blot 30 år unge skov er fortsat ukendt for de fleste.
Kan en anderledes naturoplevelse, friluftsfaciliteter, kulturtilbud eller noget helt fjerde gøre skoven til et sted, hvor familien tilbringer en dag i skoven?
Det spørgsmål vil Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale- og Anlægsfonden undersøge i 2018 som en del af et fælles projekt med fokus på landets unge skove. Erfaringerne fra True Skov skal bidrage til at planlægge nye skove i hele landet, så de fra starten bliver mere spændende og attraktive naturområder.

Projekttype Idekatalog og plan for udvikling
Periode 2018
Samarbejdspartnere Aarhus Kommune og Lokale- og Anlægsfonden

True Skov for alle

Skovene og danskerne

Skovene er danskernes foretrukne sted i naturen. Faktisk aflægger danskerne mindst 50 millioner årlige besøg i skovene. For nogle er det en rolig spadseretur mellem træer, planter og dyreliv, og for andre handler det om at give fuld gas med løbeskoene eller mountainbiken. For Naturstyrelsen og kommunerne udgør skovene en vigtig arena for danskernes fritidsliv, som kan udgøre et stærkt alternativ til traditionelle dyre fritidsanlæg. Skovene har den fordel, at de med den rette planlægning kan rumme en stor mangfoldighed af brugergrupper.

Udgangspunkt i True Skov

Et skovrejsningsområde fra 1990’erne ved True bliver projektets konkrete omdrejnings-punkt. Området er på 800 ha, hvoraf Naturstyrelsen ejer ca. 450 ha og kommunen ejer ca. 100 ha. Området ligger desuden i tilknytning til store områder, hvor der planlægges skovrejsning i fremtiden. True Skov bliver genstand for udarbejdelse af en konkret anlægsplan, som efterfølgende søges virkeliggjort.

Hvordan

De tre parter bag projektet har inddraget forskere fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet og rådgivere fra arkitektfirmaet LabLand til at løse opgaverne. Projektet finansieres ligeligt af Lokale og Anlægsfonden, Naturstyrelsen og Aarhus Kommune og forventes afsluttet i 2018.

Hvad leverer projektet

1. Nationalt idekatalog

I projektet indsamler vi viden om og eksempler på, hvordan man kan udvikle nye skove til i højere grad at indeholde muligheder for naturoplevelser og faciliteter til danskernes friluftsliv. Vi håber, at dette idekatalog kan påvirke de fremtidige offentlige skovrejsnings-tiltag i Danmark. Idekataloget sammenkobles med mulighederne for at udvikle True Skov.

2. Plan for udvikling af mulighederne for friluftsliv i True Skov Området

True Skov ved Aarhus er valgt som den aktuelle case i projektet, hvor der skal udarbejdes en konkret plan for den unge skov. Se nedenstående kort over området:
Projektområdet ligger lige vest for Aarhus by med 2 korridorer, der rækker ind til byens ydre ringvej. I projektet udarbejdes en samlet plan for de offentligt ejede dele af dette areal uafhængigt af det offentlige ejerskab.
Der vil blive set bredt på muligheder og typer af friluftsliv og naturoplevelser; fra den stille skovvandrer til muligheder for løb og cykling i fuld fart. For at forbedre planprocessen ønsker parterne at skabe grundlag for brugerindflydelse. Det sker bl.a. ved at etablere en følgegruppe, der er bredt sammensat i forhold til interessenter. Det er håbet, at følgegruppen også vil bidrage med nye tiltag i en forhåbentlig efterfølgende anlægs- og driftsfase. Planen vil indeholde en analyse af mulighederne, vise en ramme for den videre udvikling og komme med forslag til nye tiltag og greb og et hertil hørende anlægs- og driftsbudget.
Planen skal ikke betragtes som et færdigt produkt, men som et skelet eller en ramme for den videre udvikling i området. Videre udbygning og skabelse af indhold og engagement i True Skov, begynder med dette projekt, men er en proces, som skal løbe mange år frem.

3. Udvikling af et ”Fyrtårn” for området

True bliver ikke en gammel og interessant skov natten over, men der skal arbejdes med at skabe indhold og oplevelser, så skoven får sin egen særlige identitet. For at øge synligheden af områdets størrelse og muligheder udvikles og skitseres et forslag til en attraktion, der er en udflugt værd. Attraktionen skal være et fyrtårn for området og vil blive beskrevet med planer og budgetter. Som reference anvendes ”Naturens Dokk1” for skabe billeder på et fyrtårn, som har attraktionsværdi langt ud over det nære lokalområde.

undefined

Hvornår leverer projektet resultater?

Parterne har aftalt, at den planlagte proces gennemføres i løbet af 2018. I slutningen af 2018 vil projektet derfor levere:

  • Et nationalt idekatalog med eksempler fra True Skov.
  • En udviklingsplan for friluftslivets muligheder i True Skov med eksempler fra idekataloget og et forslag til et anlægs- og driftsbudget.
  • Beskrivelse af områdets ”Fyrtårn” - ligeledes med forslag til et anlægs- og driftsbudget.

 Hvis planerne formår at forløse skovens store potentiale, har parterne lovet hinanden efterfølgende at arbejde for, at planerne bliver realiseret i samarbejde med de kommende brugere i området. I hvilket tempo en realisering vil finde sted, afhænger af mulighederne for finansiering hos parterne, evt. andre fonde og engagementet hos de brugere, som vil engagere sig i den videre udvikling. Et engagement, der vil være afgørende for, hvad der sættes i gang, fordi det ligger parterne meget på sinde, at der er ejerskab til igangsatte aktiviteter både i forhold til udvikling og den efterfølgende drift.

Baggrund om parternes motivation

Naturstyrelsen er Danmarks væsentligste aktør, når det gælder bynær skovrejsning. Siden Folketinget i 1989 besluttede, at Danmarks skovareal skal fordobles, er der anlagt ca. 11.000 ha nye bynære skove. Hovedformålet med de nye skove er at beskytte danskernes grundvandsressourcer. De nye skove anlægges i et tæt samarbejde med kommunerne og lokale vandforsyningsselskaber.

Aarhus Kommune har grundvandsbeskyttelse, mere natur og herigennem øgede muligheder for befolkningens friluftsliv som vigtige mål. Derfor har Aarhus Kommune ambitiøse planer for udvidelse af kommunens skovareal. Den nye kommuneplan udpeger et samlet areal på ca. 1.800 ha til nye skovområder. Et areal, der svarer til hele byens udstrækning.

Lokale og Anlægsfonden har i mange år bidraget væsentligt til udviklingen af faciliteter til danskernes fritidsliv indenfor; idræt, kultur og friluftsliv. I erkendelse af at naturen er det sted, hvor flest voksne mennesker dyrker idræt, ser fonden naturen som en potent arena for fremtidens idræts- og friluftsliv. En arena, som kan udvikles med nye oplevelser og faciliteter og dermed også danne grobund for mødesteder mellem brugerne.
De tre parter har besluttet at indgå i et partnerskab om udvikling af viden om og planer for udvikling af nye skoves muligheder for friluftslivet. Det samlede projekt har titlen ”Friluftsliv og skovrejsning – naturen som oplevelsesrum. Den lokale del af projektet har fået arbejdstitlen ” True Skov for alle”.

Kort over projektområdet

Kontakt

Knud Erik Hesselbjerg

Naturstyrelsen, projektleder

Stine Rytter Bengtsson

Aarhus Kommune