Truede engfugle i Danmark

Handlingsplan for at forbedre forholdene for de truede engfuglearter på 25 af de vigtigste engfuglelokaliteter.

De danske engfugle er truet og i kraftig tilbagegang. Det drejer sig blandt andet om vibe, rødben, dobbeltbekkasin, brushane, engryle og stor kobbersneppe, som er gået tilbage i antal, da de lever på fugtige enge og strandenge, hvor græsset et lavt. For blandt andet brushane har tilbagegangen betydet, at den i 2002 kun ynglede på 15 lokaliteter, kun en syvendedel af lokaliteterne fra 1970. Tilbagegangen skyldes blandt andet landbrugets ændrede drift, så mange enge er blevet opdyrket eller groet til, fordi der ikke længere græsser kreaturer eller foretages høslæt.

For at hindre en yderligere tilbagegang af engfuglene har Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening m.fl. udarbejdet en handlingsplan, der skal være med til at forbedre forholdene for de truede engfuglearter på 25 af de vigtigste engfuglelokaliteter som Tipperne, Harboøre Tange, Nyord og Saltholm.

Flere af lokaliteterne er privatejede. Derfor er det vigtigt, at blandt andet landmænd, lodsejere og andre interesserede deltager i arbejdet for at vende den negative udvikling for engfuglene. Det kan for eksempel ske ved at sikre, at der foregår en afgræsning på engene. For at gøre det økonomisk rentabelt at foretage afgræsning, kan der være mulighed for at få økonomisk støtte.

I det følgende beskrives engfuglene, deres tilstand og hvad man kan gøre for at hjælpe dem.

Gennemførte engfugleprojekter. (Foto: Axel Mortensen)