Truede engfugle

Miljøministeriet og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) indgik i 2003 en aftale om fælles indsats for truede fuglearter i Danmark, herunder engfugle. Aftalen gik blandt andet ud på, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for at forbedre forholdene for de truede engfuglearter, der som navnet antyder, lever på fugtige enge og strandenge. Derfor udgav miljøministeriet i marts 2005:

Engfuglebestanden er gået markant tilbage på grund af ændringer i drift eller manglende drift af engene. Det har betydet, at mange enge er groet til med træer og høje planter eller bruges til at dyrke korn. Det er vigtigt at vende denne negative udvikling for at sikre, at fuglene også i fremtiden yngler i Danmark.

Der fokuseres i Handlingsplanen på fuglearterne brushane, engryle og stor kobbersneppe, fordi de stiller specielle krav til deres leve- og yngleområder. Hvis disse arter har det godt, vil det betyde, at mere almindelige engfugle som vibe, rødben og strandskade også har det godt.

Tegnet af Jens Overgaard Christensen

Vibe, strandskade, dobbeltbekkasin, rødben og klyde

Et af de vigtige baggrundsmaterialer til Handlingsplanen er DOF’s rapport om Truede engfugle, status for bestande og forvaltning i Danmark . Både i denne og Handlingsplanen er der beskrevet retningslinier for "god engfugleforvaltning", som blandt andet indeholder specifikke krav til engenes fugtighed, græsning og saltindhold. Af DOF’s rapport fremgår det også, at engfuglene klarer sig markant bedre på lokaliteter med god engfugleforvaltning end på lokaliteter, hvor der ikke er blevet gennemført god engfugleforvaltning. Derfor må det også kunne forventes, at det er muligt at vende den negative udvikling. Det kræver en indsats fra blandt andet staten, amterne, DOF, lodsejere og landmænd.

Obfuscated Email

Har du spørgsmål til Handlingsplan for truede engfugle eller andre spørgsmål i forbindelse med forvaltning af engfugle, er du velkommen til at kontakte biolog Erling Krabbe, Obfuscated Email i Naturstyrelsen på telefonnummer 7254 2507.