Hvad kan jeg gøre for at hjælpe engfuglene

Ud fra afsnittene om Den praktiske engfugleforvaltning og Muligheder for at modtage støtte til engfugleforvaltning fremgår det, hvilke muligheder der er for at forbedre forholdene for engfuglene, både praktiske og økonomiske. For at mulighederne kan realiseres, er det vigtigt med hjælp fra blandt andet landmænd, lodsejere og andre interesserede.

Hvis man er landmand og har kreaturer, kan man være med til at hjælpe engfuglene ved at sætte dem på græs. Har man ikke arealer, hvor kreaturerne kan græsse, kan det være en mulighed at kontakte amtet eller det lokal statsskovdistrikt for at få oplysninger om mulige græsningsarealer til ens kreaturer. Foretages der i øjeblikket ikke afgræsning på ens arealer, kan man kontakte det lokale statsskovdistrikt, som kan oplyse, hvordan afgræsningen kan foregå, så engfuglenes yngleområder forbedres. Det behøver ikke at være de store tiltag, der skal iværksættes for at forbedre forholdene. For at gøre afgræsningen økonomisk rentabel kan der være mulighed for at søge om økonomisk støtte.

Græssende kræaturer. Foto: Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen

Hvis man er lodsejer og ejer enge, hvor der ikke foregår afgræsning, kan man kontakte amtet for at høre, om der er mulighed for at modtage økonomisk støtte, hvis der foretages afgræsning. Det kan være med til at gøre afgræsningen mere økonomisk rentabel.

Hvis man er naturinteresseret kan man gå sammen med andre om at oprette et græsningsselskab, der kan være med til at sikre, at der foretages afgræsning af et område. Det kan også give mulighed for at få saftige bøffer fra et dyr, som er blevet passet godt og har lavet sundt på en frodig eng. Direktoratet for FødevarerErhverv yder støtter til pilot- og demonstrationsprojekter for græsningsselskaber. Knudsskov Græsningsforening har oprettet et græsningsprojekt på Knudshoved Odde (Vordingborg Kommune) med Galloway-kvæg.

Hvis man er fugleinteresseret kan man eksempelvis deltage i DOF’s såkaldte caretakerprojekt, hvor man i en gruppe blandt andet overvåger, men også formidler og beskytter en lokalitet. Projektet omfatter i øjeblikket 159 af de vigtigste fuglelokaliteter i Danmark.