Litteratur og links

Publikationer

Handlingsplan for truede engfugle , 2005. Af Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Truede engfugle . Status for bestande og forvaltning i Danmark, 2004. Af Ole Thorup.

Tøndermarskens ynglefugle 2005-2006 (pdf). Clausen, P., Kahlert, J., Hounissen, J.P., Olsen, K., Bøgebjerg, E. og Kjeldsen, J.P. 2007. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 56 s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 238.

Tøndermarskens ynglefugle 2004 (pdf). Clausen, P., Kahlert, J., Hounisen, J.P. & Petersen, I.K. (2005). Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 209: 52 s.

Kahlert, J., Clausen, P., Hounisen, J.P. & Petersen, I.K. (2004): Tøndermarskens ynglefugle 2003. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 198: 47 s.

Kahlert, J., Hounisen, J.P., Petersen, I.K. & Bøgebjerg, E. (2003): Tøndermarskens ynglefugle 2002. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 182: 40 s. (elektronisk).

Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T. (2003): Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 462: 130 s. (elektronisk).

Rasmussen, L.M. (2003): Ynglefugle i Vadehavet 2001. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU. Naturovervågning 178: 57 s. (elektronisk).

Rasmussen, L.M. & Laursen, K. (2000): Fugle i Tøndermarsken - bestandsudvikling og landbrug. Danmarks Miljøundersøgelser. - TEMA-rapport fra DMU 35/2000: 52 s.

Rasmussen, L.M. & Thorup, O. (1998): Ynglefugle i Vadehavet, 1996. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 229: 101 s.

Rasmussen, L.M., Fleet, D.M., Hälterlein, B., Koks, B.J., Potel, P. & Südbeck, P. (2000): Breeding Birds in the Wadden Sea in 1996. Results of a Total Survey in 1996 and of Numbers of Colony Breeding Species between 1991 and 1996. Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group & Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea. - Wadden Sea Ecosystem 10: 122 pp.

Artikler

I forbindelse med udgivelse af Handlingsplan for truede engfugle, blev Handlingsplanen omtalt i Naturstyrelsens nyhedsbrev Skov- og Natur nr. 5, 2005 , som kan ses i nedenstående link:

Ministerens pressemeddelelse i forbindelse med udgivelse af Handlingsplan for truede engfugle .

Handlingsplan skal redde truede engfugle i Berlingske Tidende , d. 24. marts 2005.

Ynglefugle i Vadehavet 2003. Af Ole Thorup. Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet .

Links

Naturstyrelsen: www.skovognatur.dk

Naturstyrelsens Natura 2000-hjemmeside: Natura 2000

Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk

I området Kalmar i Sverige er der oprettet flere projekter, der skal forbedre forholdene for engfugle m.fl. ved blandt andet at foretage afgræsning med kreaturer .

Kristianstads Vattenrike er et internationalt naturbeskyttelsesområde med veltilrettelagt engfuglepleje .  Det er velbesøgt med 150.000 per år.