Muligheder for at modtage støtte til engfugleforvaltning

På mange enge og strandenge bliver der ikke længere foretaget ekstensiv afgræsning eller høslæt, fordi det ikke er økonomisk rentabelt. Der er imidlertid mulighed for at modtage økonomisk støtte til forskellige tiltag, der kan forbedre forholdene for engfugle. De tiltag, der kan være med til at forbedre forholdene for engfugle, behøver ikke at koste mange hundrede tusinde kroner eller mere – mindre kan ofte gøre det.

Læs mere i

Tegnet af Jens Overgaard Christensen

Kobbersneppe

MVJ-aftaler

Den vigtigste støtteordning til at sikre afgræsning eller høslæt er MVJ-ordningen (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger). Hvis en landmand tilslutter sig ordningen, er der mulighed for at modtage økonomisk støtte. Der ydes økonomisk støtte, fordi der blandt andet stilles krav om, at arealet ikke må tilføres gødskning og pesticider, samt at amtet kan fastsætte krav til græsningstryk, -tidspunkt og høslæt.

MVJ-ordningen ændres løbende. Hos Direktoratet for FødevareErhverv er der mulighed for at få oplysninger om ordningen og de seneste ændringer.

Pilot- og demonstrationsprojekter

MVJ-ordningen er ikke den eneste mulighed for at få støtte til at sikre god forvaltning af engfugle. Det kan også være relevant at søge om støtte til pilot- og demonstrationsprojekter for græsningsselskaber. Der gives støtte til græsningsselskaber for derved at formidle, fremvise og udbrede interessen for græsningsselskaber. Et af kravene for at modtage støtte er, at græsningen blandt andet skal tage hensyn til arealernes natur og biodiversitet.

Jordfordeling

Når et område skal forvaltes for blandt andet at tilgodese engfugle, er det ikke sikkert, at alle lodsejere er interesseret i at deltage. Ved jordfordeling kan Direktoratet for FødevareErhverv tilbyde erstatningsjorde uden for projektområdet til de lodsejere, som ikke ønsker at deltage. Derved kan de bevare deres produktionsapparat intakt samtidig med, at den jord, som de tidligere ejede indenfor projektområdet, kan forvaltes af de nye ejere, så engfuglene tilgodeses.

Fordi der findes disse forskellige støtteordninger, er der mulighed for, at man som landmand, lodsejer eller anden interesseret kan få støtte til, at der bliver foretaget en mere økonomisk rentabel afgræsning på enge.