Uldum Kær

Uldum Kær luftfoto

Uldum Kær - luftfoto

”Nyt liv i Uldum Kær” – naturgenopretning er gennemført i perioden 2007-2010.

Uldum Kær er et stort indlandskær omkring Gudenåen mellem Uldum og Tørring. Kærområdet har et samlet areal på ca. 1200 ha og er opdelt i en række mindre kær. Hver tilhørende en af de omkringliggende landsbyer -  Tørring kær, Ølholm Kær, Hjortvang Kær og Aale Kær – Uldum Kær er fællesnavnet for området.

Det store område har langt tilbage i tiden været et søområde, men tilgroning over århundrede har dannet mose og kær med metertykke tørv. Tidligere tørvegravning har betydet, at landskabet rummer en mosaik af vandfyldte grave. Ca. 1050 ha af kærområdet er Natura 2000-område (nr. 77 - Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær), og udpeget både som habitatområde (nr. H66) og fuglebeskyttelsesområde (nr. F44). Udpegningsgrundlaget omfatter bl.a. arter som: rørhøg, isfugl, bæklampret, odder samt nogle særlige naturtyper som brunvandede søer.

Naturgenopretningsprojektet ved Uldum Kær blev finansieret under den Særlige Vand- og naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Gudenåen og Randers Fjord.

Oversigtskort – viser kærområderne, Tørring kær, Ølholm Kær, Hjortvang Kær og Aale Kær, der tilsammen kaldes Uldum Kær og gennemstrømmes af Gudenåen.

Oversigtskort – viser kærområderne, Tørring kær, Ølholm Kær, Hjortvang Kær og Aale Kær, der tilsammen kaldes Uldum Kær og gennemstrømmes af Gudenåen.

Formål med projektet

I 2007 satte Naturstyrelsen i samarbejde med Hedensted Kommune gang i et projekt med 4 overordnede mål. Projektet skulle samlet set bidrage til gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, forbedre de fysiske forhold i vandløbene, fjerne kvælstof og fosfor fra vandløbssystemet, og skabe bedre muligheder for den rekreative benyttelse. 

Det samlede naturgenopretningsprojekt i Uldum Kær blev organiseret i 4 delprojekter:

Vandløbsprojektet, Rydningsprojektet, Stiprojektet og Formidlingsprojektet.

Oversigtskort. Natura 2000 området er vist med lilla afgrænsning og projektområderne med rød.

Oversigtskort. Natura 2000 området er vist med lilla afgrænsning og projektområderne med rød.

Realisering af projektet

Der har i årtier og i mange forskellige fora været initiativer og ideer til at udvikle og genoprette naturen i Uldum.

Hedensted Kommune fik i foråret 2007 udarbejdet en forundersøgelse af et vandløbsprojekt, og dette initiativ var medvirkende til, at det blev muligt at medtage projekterne under Miljømillarden.

Der har fra projektstart været stor fokus på at sikre det lokale samarbejde og den individuelle lodsejerkontakt. Der har i høj grad været tale om et fælles projekt med tydelig arbejds- og rollefordeling.

Der blev tidligt i processen etableret en følgegruppe med repræsentation af 25 interessenter.  Der er flere hundrede forskellige lodsejere rundt om kæret. Mange havde kun en lille og meget smal lod. Lodsejerne var repræsenteret i følgegruppen ved ”Kærudvalget”. Følgegruppen fik stor medejerskab og dermed indflydelse på projektet. Engagementet i følgegruppen var stigende hen gennem projektforløbet. Formanden for ”Kærudvalget” sad i projektets styregruppe sammen med Naturstyrelsen og Kommunen.

Den etablerede følgegruppe ville ikke ved projektets afslutning lade sig nedlægge, men fortsatte med at mødes i kommunalt regi. Der blev dannet et kærlaug af lodsejere, der står for den løbende koordinerende drift af kæret.

Projektområde for vandløbsprojektet. Oktober 2007

Projektområde for vandløbsprojektet. Oktober 2007

Hovedformålet med vandløbsprojektet har været at beskytte naturtyper, og skabe bedre vilkår for græsning og høslet om sommeren, samt flere oversvømmelser om vinteren. Oversvømmelserne giver mulighed for at tilbageholde og fjerne kvælstof fra vandet i vandløbene.

Resultater:

 • Projektområdet på 135 ha holdes oversvømmet om vinteren og tørt om sommeren.
 • Projektet tilbageholder 14 tons N og 200 kg P om året.
 • 2 nye permanente søer ved Tørring, på i alt 1,75 hektar.
 • 4 nye fladvande langs Gudenåen på i alt ca. 3 hektar.
 • 4 nye slyng på Gudenåen, hvorved åen blev ca. 250 meter længere.
 • Der blev etableret en aflastningskanal på 1.400 meter, der skulle sikre tørre naturtyper og bedre forhold for græsning mellem Gudenåen og Uldum Kærvej.
 • Høje brinker langs Gudenåen blev udjævnet på 19 strækninger, i alt ca. 900 meter.
 • Ølholm bæk blev ført tilbage til det oprindelige løb på en strækning på 900 meter. Bækken blev således ca. 270 meter længere.
 • Der blev udlagt gydegrus på en strækning på 400 meter i Gudenåen og i Ølholm Bæk.
 • Der blev indgået aftaler med 7 lodsejere. Herudover berører projektet i mindre omfang 35 lodsejere.
 • Der blev oprenset 19 grøfter på ca. 4,9 km og etableret 17 nye grøfter på ca. 2,9 km.

Projektområde for rydningsprojektet. December 2008.

Projektområde for rydningsprojektet. December 2008.

Bevoksede arealer til rydning vises med rødt. Januar 2009.

Bevoksede arealer til rydning vises med rødt. Januar 2009.

Med henblik på at genskabe naturtilstanden fra dengang kæret var mere intensivt benyttet, blev et stort areal centralt i kæret ryddet. Rydningen har desuden givet udsyn over det centrale kærområde og øget mulighed for afgræsning og høslet.

Resultater:

 • Der blev ryddet 27 ha pilekrat på et areal på 130 ha.
 • Der blev indgået aftaler med 28 lodsejere om, at området fortsat skal holdes ryddet.
 • Der er produceret 1.200 m3flis til varmeværker.

Rydning af pil. Februar 2009

Rydning af pil. Februar 2009

De planlagte placeringer for stier og faciliteter. Juni 2009.

De planlagte placeringer for stier og faciliteter. Juni 2009.

Ideen med stiprojektet har været at sammenbinde Tørring, Åle, Boring, Uldum og Ølhom og skabe adgang til Gudenåen. I delprojektet indgår gang- og cykelstier, broer over Gudenåen, fugletårne, små parkeringspladser og en ophalingsplads for kanoer.

Resultater:

 • Der blev etableret 2.100 meter cykelstier i terræn, 3.100 meter på eksisterende markveje, 400 meter på træbroer i vanskeligt terræn og ca. 3.000 meter af de øvrige markveje, blev repareret efter projektskader.
 • 2 nye broer over Gudenåen og 5 nye broer over mindre vandløb.
 • 3 nye fugle- og udsigtstårne, heraf et dobbelttårn.
 • Et toilet med rindende vand.
 • Et shelter.
 • 50 meter træsti gennem pilekrattet og en fiskeplatform i kantet af en tørvegrav.
 • En udsigtshøj ved de nye søer ved Tørring.
 • 5 nye parkeringspladser.
 • En kanorast med bolværk til Gudenåen.
 • 5 borde/bænke sæt og 8 løse bænke.
 • 8,5 kilometer nyt Poda hegn.
 • Der blev indgået aftaler med 20 lodsejere.
 • Der blev udlagt offentlig sti på 7 eksisterende private fællesveje med i alt 93 lodsejere.
 • Kærvejen blev i samarbejde med kommunen hævet således at oversvømmelserne forhåbentligt undgås. 

I projektet blev afsat et mindre beløb til at undersøge behovet og mulighederne for at formidle natur, kulturhistorie og projekterne i kæret. Formidlingen skulle ske i samarbejde med lokale aktører. Landskabsarktitekt Bendt Nielsen har været hyret til at udarbejde en kortfattet visionsrapport over emnet.

Til udførelse af rekreative tiltag og formidling blev den statslige bevilling suppleret med bevilling fra den lokale LAG.

Hele kæret er formidlet i samarbejde med de lokale aktører.

Resultater:

 • Der blev etableret 7 henvisningsskilte til Uldum Kær på ringvejen rundt om kæret.
 • 2 højskilte opsat i Uldum og Tørring ved enderne af hovedstien gennem kæret.
 • 9 A3 kortborde ved indgangene til kæret og i kæret.
 • 6 A2 informations/historietavler langs stierne i kæret.
 • En vejviser ved ”Verdens ende”.
 • Der blev nedgravet ca. 80 piktogram- og ruteafmærkningspæle.
 • Der blev etableret en udstilling med 8 plancher under Uldum Fugletårn.
 • Der blev opsat fugletavler i tårnene.
 • Der blev trykt en folder, i 10.000 eksemplarer, der beskriver naturen, kulturhistorien, projekterne og ruterne i Kæret. Der er opsat 3 foldekasser.
 • Der blev opsat 5 indkørselsforbudt skilte, en spærrepæl og visse steder ”spærresten” for at regulere den kørende færdsel i kæret.
 • Der blev opsat skilte, der fortæller om skydebaner og jagt i kæret.

Formidling af ved Uldum fugletårn. 2010

Formidling af ved Uldum fugletårn. 2010

Eksempel på informationstavle. 2010

Eksempel på informationstavle. 2010

Fredag den 2. juli 2010 blev der afholdt indvielse af området ved Uldum Fugletårn.

Skovrider Ole Livbjerg Klitgård var vært på dagen, og arrangementet blev indledt med en række taler af bl.a. Borgmester Kirsten Terkildsen (V) på vegne af Hedensted Kommune, formand Bent Sørensen på vegne af LAG Hedensted og Karl Christiansen på vegne af følgegruppen og lodsejerne.

Tidligere Miljøminister og daværende Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) havde fulgt projektet, og deltog derfor ved indvielsen.

Projektet blev indviet, ved at talerne afslørede udstillingsplancherne under Uldum fugletårn.

Ved arrangement blev der uddelt præmier i en konkurrence, der var blevet afholdt for at navngive de nye mødesteder i kæret.

Skovrider Ole Livbjerg Klitgård. Naturstyrelsen.

Skovrider Ole Livbjerg Klitgård. Naturstyrelsen.

Borgmester Kirsten Terkildsen. Hedensted Kommune

Borgmester Kirsten Terkildsen. Hedensted Kommune

Formand for kærgruppen, Karl Christiansen

Formand for kærgruppen, Karl Christiansen.

Formand for LAG Hedensted, Bent Sørensen

Formand for LAG Hedensted, Bent Sørensen

Tidligere Skatteminister Troels Lund Poulsen.

Tidligere Skatteminister Troels Lund Poulsen.

Udstillingsplancher afsløres ved indvielsen.

Udstillingsplancher afsløres ved indvielsen.

Mange gæster var mødt op til indvielsen.

Mange gæster var mødt op til indvielsen.

Musikken blev leveret af Sandfeld Trioen

Musikken blev leveret af Sandfeld Trioen

Nuværende forhold

Skrå foto 2019. Uldum fugletårn og p-plads ses midt i billedet.

Skrå foto 2019. Uldum fugletårn og p-plads ses midt i billedet.

Offentlig adgang

Dokumentarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Obfuscated Email

7254 3951

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Gudenå og Randers Fjord
Periode 2007-2010
Projekt areal ca. 155 ha
Økonomi 10 mill. kr., heraf 1 mill. fra LAG-Hedensted

Projektleder

Knud Erik Hesselbjerg