Urørt skov

Som en del af indsatsen for biodiversitet udlægges mere urørt skov på Naturstyrelsens arealer

I 2018 til 2021 er der besluttet udlagt mere end 19.000 ha ny urørt skov helt uden kommerciel træfældning på statens arealer. Det sker som supplement til de hensyn til biodiversitet, som løbende tages i den øvrige del af statens skove i forbindelse med naturnær skovdrift.

Læs mere i nyheden: Afgørelse om meget mere urørt skov i 24 statsskove

Dermed er der nu i alt mere end 28.000 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer – hovedparten i form af ca. 25.000 ha urørt skov. Det er ca. en firedobling af urørt skov på statens arealer i forhold til 2016.

Med Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020 vil der i den kommende tid skulle udpeges yderligere arealer med urørt skov, så der i alt på landsplan bliver op mod 75.000 ha urørt skov.

Mange af skovene bærer præg af den hidtidige forstlige drift, hvorfor der i de første år skal foretages omfattende naturgenopretning ved bl.a. at give mere plads til hjemlige arter ved at fjerne fremmede træarter. Der skal også skabes større variation i skovene med mere naturlige vandforhold, flere skovlysninger, mere dødt ved og mere skovgræsning. Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for fåtallige og truede arter og for udvikling af urskovsagtige tilstande.

Høringen er afsluttet

Planen for udpegning af knap 9.000 ha ny urørt skov  er vedtaget d. 30. juni 2021 efter høring

Læs mere på høringssiden

Nyheder

Hvad er urørt skov?

Hvordan ser urørt skov ud? Hvad betyder det for plante- og dyrelivet? Og hvad kan du opleve i den vilde skov? 

Læs mere her

Faktaark for de 24 skove

Kortet nedenfor viser de 24 skove, der bliver forvandlet til urørt skov på statens arealer.

Det betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer, og det vil fortsat være muligt at lave friluftsaktiviteter. 

Klik på kortet eller listen for at læse faktaark for de enkelte skove.

Sådan forløber udlægningen

2. kvartal 2020

Politisk aftale 9. juni sætter turbo på urørt skov

Regeringen og aftaleparterne bag finanslov 2020 udmønter hvordan varigt 20 mio kr/år til urørt skov skal anvendes, herunder til mindst 6.000 ha urørt skov.

Afsluttet

3. kvartal 2020

Kriterier for udpegning

Forslag til nye kriterier for udpegning af urørt skov, september 2020. Kriterierne skal fungere som retningslinjer for udpegningen af mindst 6.000 ha urørt skov. 

De blev politisk godkendt oktober 2020. Afsluttet.

4. kvartal 2020

Liste over udpegede skove

Der udarbejdes liste og kort over skove, der udpeges som urørt skov med henblik på politisk godkendelse og offentlig høring.

 

4. kvartal 2020

Forslag til mindst 6.000 ha urørt skov ud fra de politisk godkendte kriterier

Politisk nedsættelse af to følgegrupper. Det faglige grundlag består af forskningsbaserede anbefalinger og analyser leveret af universiteterne. 

Du finder rapporter med analyser i dokumentarkivet.

1.-2. kvartal 2021

Endelig udpegning af urørt skov

Vedtaget d. 30. juni efter offentlig høring.

2. -4. kvartal 2021

Forvaltningsplaner

Udarbejdelse og høring af udkast til forvaltningsplaner for de urørte skove.

3. kvartal 2021

Udarbejdelse og høring af Forslag til urørt skov i øst-zonen

Udarbejdelse igangværende

4. kvartal 2021

Endelig udpegning af urørt skov i øst-zonen

 

4. kvartal 2021 og 2022

Forvaltningsplaner

Der udarbejdes konkrete plantillæg i form af godkendte forvaltningsplaner for de udlagte skove. Plantillæggene målrettes konkret til den udlagte skov/det udlagte skovområde. Udarbejdelsen af plantillæg følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse og høring.

1. kvartal

Udarbejdelse og høring af Forslag til urørt skov i vest-zonen

 

1. kvartal

Endelig udpegning af urørt skov i øst-zonen

 

2. -4. kvartal

Forvaltningsplaner for urørt skov efter Natur- og Biodiversitetspakken

Udarbejdelse og høring af udkast til forvaltningsplaner for urørt skov  efter Natur- og biodiversitetspakken

Udpegning og rapportering i 2018-2021

Naturstyrelsen har udgivet rapporter om udpegningerne. Hent rapporterne nedenfor, og find alle de faglige rapporter i dokumentarkivet

I juni 2021 udgav Naturstyrelsen nye overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove og en sammenfattende redegørelse for planen for 9.000 ha urørt skov.

Se den sammenfattede redegørelse her

Se de overordnede retningslinjer her

Andre rapporter

Udpegningerne bygger på en række faglige rapporter, du kan finde i dokumentarkivet nedenfor.

Kontakt

Erik Buchwald

Projektleder
Natur