Vådområdeprojekt Givskud

Projektet Givskud omfatter et område fra Bjerlev Hede, hen langs Kulstrøm og op langs Givskud bæk vest for Givskud by. Ådalssystemet afvander til Birkebæk og indeholder flere eng- og moseområder samt vandhuller og våde heder.
Det skitserede projektområde er på 230 ha og omfatter 57 lodsejere.

Projekttype Vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode

31. august 2017 - 31. august 2019

Projektareal 230 ha
Økonomi

827.330 kr.

 

Projektbeskrivelse

Vådområdeprojektet har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, hvor det skader de naturlige økosystemer og bl.a. fører til ”iltsvind”. I et vådområdeprojekt kan der laves indsatser, hvor eksisterende vandløb får retableret et naturligt slynget forløb og evt. hæves vandløbsbunden også. Typisk bliver dræn og grøfter fjernet fra lavbundsarealer og dræn fra omkringliggende landbrugsarealer bliver ledt til terræn ved projektgrænsen. Inden for vådområdet siver vandet naturligt ned til grundvandet eller ligger sig som overfladevand over et større areal, hvorfra det fordamper eller langsomt ledes mod vandløbet. Overfladevand og drænvand som ledes til projektområdet bliver ”renset” for overskydende kvælstof ved at naturlige bakterier i jorden omdanner kvælstof til en gasform, som ikke virker gødende på planter i søer, vandløb og hav. Opholdstiden på vandet i vådområdeprojektet skal derfor være lang, så processerne kan foregå i lang tid. Det betyder også at der er mindre risiko for oversvømmelseshændelser nedstrøms vandløbet, da farten på vandet sænkes.
Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi omkring Givskud, som i dag består af eng-, mose- og overdrevsområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Forundersøgelsen skal klarlægge hvor meget kvælstof, der kan fjernes fra området og der skal som minimum kunne fjernes 90 kg/ha/år fra hovedoplandet. Derudover skal det angives, hvilke anlægsarbejder, der er nødvendige, for at reducere mængden af kvælstof bedst muligt uden at have effekt på de omkringliggende arealer. Samtidig skal det sikres, at naturen ikke påvirkes negativt at projektet. Projektet afvander til hovedvandopland 1. 08 Ringkøbing Fjord og delvandopland Ringkøbing Fjord (132).

 

Projektforløb

Kort over Undersøgelsesområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Simon Bo Sørensen

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Annette S. Jacobsen

Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Bo Levesen

Projektmedarbejder
Vejle Kommune