Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vådområdeprojekt Gjerlev - Øster Tørslev enge

Naturstyrelsen har iværksat en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, der har til formål at klarlægge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt i Gjerlev og Øster Tørslev Enge.

Projekttype VP II vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode Forundersøgelse 1. september 2018 - 31. marts 2019
Projektareal 106 ha
Økonomi 479.100 kr.

 

Projektbeskrivelse

Den aktuelle forundersøgelse omfatter i alt 106 ha og berører 9 lodsejere i et kærområde mellem Gjerlev og Ø. Tørslev, der er beliggende nord for Randers Fjord.

Det mulige projektområde, hvor der skal foretages en forundersøgelse, er på ca. 106 ha. Størsteparten er dyrket landbrugsareal, og den centrale del af området på ca. 50 ha afvandes via et pumpelag. Den øvrige del af forundersøgelsesområdet er drænet og afvander lige som pumpelaget til Ø. Tørslev Å. Forundersøgelsesområdet omfatter arealer på begge sider af Ø. Tørslev Å.

Den tekniske forundersøgelse skal afdække, om der er grundlag for at gennemføre et vådområdeprojekt, hvor der opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at der samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området. Forundersøgelsen skal desuden beskrive de nødvendige anlægsmæssige tiltag og fastlægge en projektgrænse, således at der ikke sker nogen påvirkning uden for projektområdet.

Projektet er basereret på frivillighed, og det kan kun realiseres, hvis lodsejerne er positive. Som led i forundersøgelsen bliver de berørte lodsejere interviewet, hvor de får lejlighed til at tilkendegive deres holdning til projektet og hvilken form for kompensation, de ønsker, hvis projektet går videre.

Rundt i hele landet planlægger kommuner og Naturstyrelsen en række vådområdeprojekter, der alle har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, for herigennem at forbedre vandkvaliteten, så de kan opfylde målsætningen i vandplanerne.

Når vådområdeprojekter medfører en mindsket udledning af kvælstof (nitrat) er det et resultat af flere forhold. Dels vil hidtil dyrkede jorde blive taget ud af drift og skal henligge som ugødede græs- og naturarealer. Dels vil al teknisk afvanding i form af dræn og grøfter bringes til ophør, og eventuelt kan der også ledes åvand ind på de lavtliggende arealer. Når arealerne således gøres våde skabes der et naturligt rensningsanlæg, hvor nitrat ved bakteriers hjælp omdannes til luftformig kvælstof, der ikke er til skade for miljøet.

.

Nyheder

Kort over projektområdet

Kontakt

Projektleder

Kjeld Lundager Jørgensen
Naturstyrelsen Himmerland