Vådområdeprojekt Gjerlev - Øster Tørslev enge

Naturstyrelsen har i efteråret 2018 gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, der har til formål at klarlægge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt i Gjerlev og Øster Tørslev Enge.

Projekttype VP II vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode Forundersøgelse 1. september 2018 - 31. marts 2019
Projektareal 106 ha
Økonomi 479.100 kr.

 

Projektbeskrivelse

Den aktuelle forundersøgelse omfatter i alt 106 ha og berører 8 lodsejere i et kærområde mellem Gjerlev og Ø. Tørslev, der er beliggende nord for Randers Fjord.

Det mulige projektområde, hvor der i efteråret 2018 er gennemført en forundersøgelse, er på ca. 106 ha. Størsteparten er dyrket landbrugsareal, og den centrale del af området, på ca. 50 ha, afvandes via et pumpelag. Den øvrige del af forundersøgelsesområdet er også intensivt drænet, og det afvander lige som pumpelaget til Ø. Tørslev Å. Forundersøgelsesområdet omfatter arealer på begge sider af Ø. Tørslev Å.

Den tekniske forundersøgelse (TFU) har til formål at afdække, om der er grundlag for at gennemføre et vådområdeprojekt, hvor der opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at der samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området. Forundersøgelsen skal desuden beskrive de nødvendige anlægsmæssige tiltag og fastlægge en projektgrænse, således at der ikke sker nogen påvirkning uden for projektområdet.

Undersøgelsen har arbejdet med to hovedscenarier samt to tillægsscenarier, hvor begge hovedscenarier omfatter nedlæggelse af pumpelaget og sløjfning af dræn, overrisling med drænvand og sødannelse. Yderligere omfatter hovedscenarie 1 omlægning af vandløb og hovedscenarie 2 omfatter periodevis oversvømmelse med vandløbsvand. Hovedscenarierne omfatter et areal på 76,7 ha.

Tillægsscenarierne omfatter arealer vest for hovedscenarierne og er inddelt i områder nord og syd for Øster Tørslev Å. Begge scenarier omfatter sløjfning af dræn og overrisling med drænvand. Arealerne er på 18,1 ha og 9,8 ha for hhv. scenarie nordvest og scenarie sydvest. I alt har det resulteret i tre projektforslag:

  •   Projektforslag 1, der består af hovedscenarie 1 (76,7 ha),
  •   Projektforslag 2, der består af hovedscenarie 1 samt de to tillægsscenarier (104,6 ha).
  •   Projektforslag 3, der består af hovedscenarie 2 samt de to tillægsscenarier (104,6 ha)

Den tekniske forundersøgelse og tilhørende bilag kan findes i dokumentoversigten nedenfor. 

Naturstyrelsen har valgt at arbejde videre med den løsning, der er beskrevet i projektforslag 3, hvor det er beregnet, at det er muligt at tilbageholde 13 t kvælstof fra projektområdet på 104,6 ha, og hvor kravene til omkostningseffektivitet samtidig er opfyldt.

Projektet er basereret på frivillighed, og kan derfor kun realiseres, hvis lodsejerne er positive overfor projektideen. Som led i forundersøgelsen er de berørte lodsejere blevet interviewet, hvor de har haft lejlighed til at tilkendegive deres holdning til projektet og hvilken form for kompensation, de ønsker, hvis projektet skal realiseres. Den ejendomsmæssige forundersøgelse har vist, at der er bred interesse for at indgå i planlægningen af en realisering af projektet. Størsteparten af lodsejerne ønsker at medvirke i en jordfordeling med henblik på at lade deres marker indgå i projektet mod til gengæld at få tilbud om at erhverve erstatningsjord uden for projektområdet.

Resultatet af såvel den tekniske som den ejendomsmæssige forundersøgelse viser således, at der er grundlag for at gå videre med planlægningen af en egentlig realisering af projektet. Naturstyrelsen har derfor i marts 2019 fremsendt en ansøgning til Landbrugsstyrelsen om midler til at iværksætte en jordfordeling og indgå aftaler med lodsejerne samt midler til anlægsarbejde på grundlag af et bearbejdet detailprojekt. Projektet vil desuden kræve myndighedsgodkendelse efter Naturbeskyttelseslov og Vandløbslov.

Hvis der opnås tilsagn fra Landbrugsstyrelsen, forventes jordfordelingen påbegyndt i efteråret 2019, og den formodes at strække sig over 1til 2 år. I bedste fald kan anlægsarbejdet sættes i værk i sommeren 2021.

Rundt i hele landet planlægger kommuner og Naturstyrelsen en række vådområdeprojekter, der alle har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, for herigennem at forbedre vandkvaliteten, så de kan opfylde målsætningen i vandplanerne.

Når vådområdeprojekter medfører en mindsket udledning af kvælstof (nitrat) er det et resultat af flere forhold. Dels vil hidtil dyrkede jorde blive taget ud af drift og skal henligge som ugødede græs- og naturarealer. Dels vil al teknisk afvanding i form af dræn og grøfter bringes til ophør, og eventuelt kan der også ledes åvand ind på de lavtliggende arealer. Når arealerne således gøres våde skabes der et naturligt rensningsanlæg, hvor nitrat ved bakteriers hjælp omdannes til luftformig kvælstof, der ikke er til skade for miljøet.

Nyheder

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Projektleder

Kjeld Lundager Jørgensen
Naturstyrelsen Himmerland