Vådområdeprojekt Gjerlev, Øster Tørslev enge

Naturstyrelsen har i efteråret 2019 fået tilsagn til at igangsætte realisering af vådområdeprojektet i Gjerlev og Ø. Tørslev Enge.

Projekttype VP II vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode Realisering  september 2019 -  marts 2023
Projektareal 104,6 ha
Økonomi 3.433.210 kr. (samt ramme til jordkøb, jordfordeling samt 20-årig fastholdelse: i alt 14.516.528 kr.)

 

Projektbeskrivelse

Den aktuelle projektområde er beliggende i et kærområde omkring Ø. Tørslev Å, mellem Gjerlev og Ø. Tørslev, nord for Randers Fjord.

Projektområde Gjerlev og Øster Tørslev å

Projektområdet omfatter i alt 104,6 ha og berører 9 lodsejere. Størsteparten er dyrket landbrugsareal, og den centrale del af området, på ca. 50 ha, afvandes via et pumpelag. Den øvrige del af projektområdet er også intensivt drænet og afvander lige som pumpelaget til Ø. Tørslev Å.

Forundersøgelse

Der blev i efteråret 2018 gennemført en tekniske forundersøgelse, der havde til formål at afdække, om der er grundlag for at gennemføre et vådområdeprojekt, hvor der opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at der samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området. Forundersøgelsen skulle desuden beskrive de nødvendige anlægsmæssige tiltag og fastlægge en projektgrænse, således at der ikke sker nogen påvirkning uden for projektområdet.

Forundersøgelsen har regnet på miljøeffekterne af 3 forslag og belyst konsekvenserne heraf for naturen og de tekniske anlæg i området. Naturstyrelsen har valgt at arbejde videre med den løsning, der er beskrevet i projektforslag 3 i forundersøgelsesrapporten (se dokumentarkiv nedenfor). Projektforslaget indebærer, at det nuværende pumpelag nedlægges og der foretages sløjfning af dræn samt overrisling med drænvand fra oplandet. Endvidere vil der gives mulighed for tidvise oversvømmelser med åens vand.

Projekterede afvandingsforhold

Ved gennemførelse af projektet forventes det, at der dannes en permanent sø på 4 ha, der dog periodevis, navnlig om vinteren vil have en større udstrækning. Det øvrige areal vil fremstå som mere eller mindre våd eng, afhængig af årstiden og mængden af nedbør.

Med projektforslaget er det muligt at tilbageholde 13 t kvælstof fra projektområdet på 104,6 ha, hvor kravene til omkostningseffektivitet samtidig er opfyldt.

Den tekniske forundersøgelse og tilhørende bilag kan findes i dokumentoversigten nedenfor.

Realisering

Projektet er basereret på frivillighed og kan derfor kun realiseres, hvis lodsejerne er positive over for projektideen. Som led i forundersøgelsen er de berørte lodsejere blevet interviewet, hvor de har haft lejlighed til at tilkendegive deres holdning til projektet og hvilken form for kompensation, de ønsker, hvis projektet skal realiseres. Den ejendomsmæssige forundersøgelse har vist, at der er bred interesse for at indgå i planlægningen af en realisering af projektet. Størsteparten af lodsejerne ønsker at medvirke i en jordfordeling med henblik på at lade deres marker indgå i projektet mod til gengæld at få tilbud om at erhverve erstatningsjord uden for projektområdet.

Resultatet af såvel den tekniske som den ejendomsmæssige forundersøgelse har således vist, at der er grundlag for at gå videre med planlægningen af en egentlig realisering af projektet. Naturstyrelsen fremsendte derfor i marts 2019 en ansøgning til Landbrugsstyrelsen om midler til at iværksætte en jordfordeling og indgå aftaler med lodsejerne samt om midler til anlægsarbejde på grundlag af et bearbejdet detailprojekt. Projektet vil desuden kræve myndighedsgodkendelse efter Naturbeskyttelseslov og Vandløbslov. Landbrugsstyrelsen har på baggrund af ansøgningen givet tilsagn (juli 2019) om tilskud til realisering af projektet.

Jordfordeling

Dermed var grundlaget på plads for at igangsætte jordfordelingen, og det indledende møde med lodsejerne blev afholdt i oktober 2019. På mødet blev det aftalt at arbejde henimod en skæringsdato for jordfordelingen den 1. dec. 2020. Blandt andet på grund af Corona situationen har det siden været nødvendigt at skubbe skæringsdatoen til ca. 1. april 2021. Sideløbende hermed vil der i efteråret 2020 blive foretaget en detailprojektering samt forberedt den nødvendige myndighedsbehandling, herunder en VVM-screening af projektet.

Generelt for vådområdeprojekter

Rundt i hele landet planlægger kommuner og Naturstyrelsen en række vådområdeprojekter, der alle har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, for herigennem at forbedre vandkvaliteten, så de kan opfylde målsætningen i vandplanerne.

Når vådområdeprojekter medfører en mindsket udledning af kvælstof i form af nitrat til vandmiljøet, er det et resultat af flere forhold. Dels vil hidtil dyrkede jorde blive taget ud af drift og skal henligge som ugødede græs- og naturarealer. Dels vil al teknisk afvanding i form af dræn og grøfter bringes til ophør, og eventuelt kan der også ledes åvand ind på de lavtliggende arealer.  Når arealerne således gøres våde, skabes der et naturligt rensningsanlæg, hvor nitrat ved bakteriers hjælp omdannes til luftformig kvælstof, der ikke er til skade for miljøet.

Nyheder

Kontakt

Projektleder

Kjeld Lundager Jørgensen
Naturstyrelsen Himmerland