Silke Å - Vand- og naturindsatsen

Foto: Anni Borup

Silke Å er et stort vådområdeprojekt under regeringens særlige vand- og naturindsats. Det oprindelige projektområdet strækker sig fra det gennemførte VMP II projekt ved Brahetrolleborg langs Silke Å i syd til det gennemførte VMP II projekt Odense Å ved Tørringe Bæk i nord. Kun den sydlige del af projektet realiseres og omfatter ca. 150 hektar.

Projektet fordeler sig med natur-og vådområder langs 2 kilometer af Silke Å som flyttes til 3,1 km nyt vandløb. Tilsvarende flyttes ca. 1 km af Hågerup Å til et helt nyt forløb, der samtidig forlænges med ca. 200 meter. (forlænges ialt 1,3 km) Endeligt gendannes et enkelt slyng på Odense Å tæt på udspringet i Arreskov sø.

Projektet har til formål at genskabe vådområder i ådalen samt retablere et mere naturligt forløb af de tre vandløb. Hovedformålet er at reducere kvælstof udvaskningen til Odense Fjord. Projektet reducerer udledeningen med ca. 22 tons kvælstof per år.

Projektet involverer lidt over 20 lodsejere. Der er afholdt offentlige møder om projektet og nedsat en følgegruppe, som har holdt flere møder. Der er gennemført lodsejerforhandlinger i løbet af 2009 og jordfordeling blev afsluttet i efteråret 2009.

Danmarks Miljøundersøgelser har undersøgt levestederne for den tykskallet malermusling i projektområdet. Der findes en betydelig forekomst i Hågerup Å, som er flyttet forud for anlægsstart. Muslingen er beskyttet efter EUs Habitatdirektivet og der kræves derfor særlige forholdsregler ved gennemførsel af anlægsarbejder i åen.

Anlægsarbejdet påbegyndes i august 2010. Miljøminister Karen Ellemann deltager ved gravning af første slyng fredag den 20. august kl. 9.00. Se vedhæftede invitation.

For yderligere information kontakt:

  • Vibeke Birkelund, Naturstyrelsen – Fyn, tlf. 63601094, E-mail