Oprindelig projektbeskrivelse for Silke Å

Arealer langs Odense Å, Silke Å samt Hågerup Å ønskes genskabt som natur- og vådområder. Projektområdet strækker sig fra det gennemførte VMP II projekt ved Brahetrolleborg langs Silke Å i syd til det gennemførte VMP II projekt Odense Å ved Tørringe Bæk i nord. Projektet omfatter samlet ca. 232 ha og fordeler sig med natur-og vådområder langs 7 km ad Odense Å, 2 km ad Silke Å samt 1,4 km af Hågerup Å.

Der er udarbejdet en biologisk og teknisk forundersøgelse, som beskriver, hvordan områdets naturlige hydrologi kan genskabes ved afskæring af dræn, hævning af vandløbsbunden, ved genslyngning af vandløbet samt udlægning af sten og grus i vandløbet.

Ved projektet ønskes at:

  • forbedre de fysiske forhold i Odense Å, Silke Å og Hågerup Å, så der opnås en bedre naturkvalitet i vandløbet
  • sikre at vandløbsstrækningen fortsat har et rimeligt fald
  • sikre en uændret vandføringsevne oven for projektområdet
  • sikre fortsat afdræning af tilstødende dyrkede arealer uden for projektområdet
  • skabe mere hyppige oversvømmelser af arealer i ådalen, som muliggør en forbedret omsætning af kvælstof til gavn for Natura 2000 Området Odense Fjord
  • forbedre naturgrundlaget langs Odense Å til gavn for bl.a. udpegede habitat-naturtuper og arter
  • tilgodese områdets eksisterende biologiske værdier og skabe sammenhæng mellem disse
  • tilgodese muligheder for at benytte projektområdet til afgræsning/høslæt til gavn for plante- og dyrelivet

Der vil være mulighed for at opdele projektet i flere uafhængige delområder, hvor de foreslåede projekter kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

Projektet omfatter ca. 232 ha . Den aktuelle arealanvendelse er 151 ha i omdrift eller braklagt, 51 ha eng og græs samt 30 ha skov og vandløb.

Efter projektets gennemførelse vil arealerne ved en 50 % sommervandføring fordele sig med ca. 13 ha vandflade, ca. 71 ha våd eng, ca. 73 ha tør eng og ca. 75 ha overdrev.

Beregninger viser, at projektforslaget vil kunne fjerne ca. 11 % af det kvælstof som i dag løber gennem projektområdet til Odense Å og dermed videre til Odense Fjord.

Etablering af natur- og vådområdet vil især have betydning for opgang af ørredfisk med mulighed for nye gydepladser og vil sammen med øvrige naturgenoprettede strækninger af Odense Å mellem Borreby og Silke Å være en effektiv spredningskorridor for åens plante- og dyreliv tværs gennem det centrale Fyn, der ellers er intensivt dyrket.

Projektet vil være med til at fremme gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for Odense Å. Hovedparten af projektområdet vil efterfølgende kunne anvendes til afgræsning til gavn for plante- og dyrelivet.