Vådområdeprojekt Skjerk Bæk - Forundersøgelse

 

 

Forundersøgelsen er afsluttet

I løbet af 2020-21 er der gennemført en forundersøgelse for et muligt vådområdeprojekt ved Skjerk Bæk øst for Aulum.

Projekttype Forundersøgelse
Periode 2. marts 2020 - 2. marts 2022
Projektareal 75 ha
Økonomi 494.695,00 kr

 

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål, at forbedre natur og vandmiljø ved at reducere udledningen af kvælstof til Nissum Fjord.

Området, der er undersøgt, er beliggende øst for Aulum og strækker sig langs en del af Skjerk Bæk. I området er der landbrugsarealer, eng og mose samt flere små vandhuller. Fra oplandet løber der flere større dræn til området, ligesom der internt i området er et udbygget grøftesystem der medvirker til afvanding. Vandløbet Skjerk Bæk ligger på dele af strækningen dybt i terrænet og er desuden tydeligt okkerpåvirket.

Vådområdeprojektet går ud på at ændre de hydrologiske forhold med henblik på at fremme omsætningen af kvælstof i de vådgjorte vandløbsnære jorde. Det gøres ved at udtage agerjord fra omdrift, stoppe dræning i vådområdet og lede drænvand fra oplandet til overrisling.

Den tekniske og biologiske forundersøgelse har vist, at der er grundlag for at kunne etablere et vådområde, der kan reducere kvælstofudledningen til sårbare vandområder og som samtidig kan bidrage til at fremme naturens kvalitet og sammenhæng samt bidrage til at forbedre vandmiljøet.

I den ejendomsrelaterede forundersøgelse er lodsejerne blevet inddraget for at samle viden om lodsejerforholdene i området. Vådområdeprojekter gennemføres ved frivillig deltagelse, og ud over de tekniske og biologiske faktorer, så er lodsejernes ønsker og tilslutning til projektet derfor afgørende for om det kan gennemføres. Den ejendomsmæssige forundersøgelse har vist, at der fra lodsejrnes side er opbakning til projektet.

Nyheder

Projektforløb

 

 

December: Lodsejermøde, Aulum Fritidscenter

Maj: Bevilling til forundersøgelse

Juni: Opstart af forundersøgelse

Maj: Ejendomsmæssig forundersøgelse

August: Forundersøgelse slut

September: Lodsejermøde, Aulum Fritidscenter

Afventer opstart af jordfordeling

Kort over projektområdet

 

 

Skjerk Bæk ligger umiddelbart øst for Aulum i Region Midtjylland. Skjerk Bæk er en del af Storå-vandløbssystemet.

Dokumentarkiv

 

Kontakt

 

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Henning Fjord Aaser

Biolog
Naturstyrelsen