Vådområdeprojekt Sverdrup Bæk

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden marts 2018 til august 2019 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et vådområdeprojekt på 36 ha ved Sverdrup Bæk med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype Vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode

31. august 2017 - 31. august 2019

Projektareal 36 ha
Økonomi

352.075 kr.

Projektbeskrivelse

Sverdrup Bæk afvander til Haderslev Fjord og ligger i et tidligere fjordområde nord for Navtrup Skov. Det skitserede projektområde er på 36 ha. Der er 6 private lodsejere inden for området.

Vådområdeprojektet har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, hvor det skader de naturlige økosystemer og bl.a. fører til ”iltsvind”. I et vådområdeprojekt kan der laves indsatser, hvor eksisterende vandløb får retableret et naturligt slynget forløb og evt. hæves vandløbsbunden også. Typisk bliver dræn og grøfter fjernet fra lavbundsarealer og dræn fra omkringliggende landbrugsarealer bliver ledt til terræn ved projektgrænsen. Inden for vådområdet siver vandet naturligt ned til grundvandet eller ligger sig som overfladevand over et større areal, hvorfra det fordamper eller langsomt ledes mod vandløbet. Overfladevand og drænvand som ledes til projektområdet bliver ”renset” for overskydende kvælstof ved at naturlige bakterier i jorden omdanner kvælstof til en gasform, som ikke virker gødende på planter i søer, vandløb og hav. Opholdstiden på vandet i vådområdeprojektet skal derfor være lang, så processerne kan foregå i lang tid. Det betyder også at der er mindre risiko for oversvømmelseshændelser nedstrøms vandløbet, da farten på vandet sænkes.

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi omkring Sverdrup Bæk, som i dag består af engområder, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Forundersøgelsen skal klarlægge hvor meget kvælstof, der kan fjernes fra området og der skal som minimum kunne fjernes 90 kg/ha/år fra hovedoplandet. Derudover skal det undersøges, hvilke anlægsarbejder, der er nødvendige, for at reducere mængden af kvælstof bedst muligt uden at have effekt på de omkringliggende omdriftsarealer. Projektet afvander til hovedvandopland 1.11 Bæltehavet/Lillebælt og delvandopland Haderslev Fjord (106).

Projektforløb

Kort over Undersøgelsesområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Annette S. Jacobsen

Projektleder og biolog
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Rune Juelsborg Karsten

Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Sønderjylland