Genetablering af naturlig hydrologi i Gribskov og St. Dyrehave, et pilotprojekt på stormfaldsarealer.

SLing stud. Marie-Louise Olsen har i forbindelse med sin uddannelse udarbejdet et virksomhedsprojekt hos Naturstyrelsen – Nordsjælland. Virksomhedsprojektet omhandler 12 kilometer grøfter som ønskes lukket, og som er spredt beliggende i Gribskov og St. Dyrehave. Formålet med grøftelukningerne er at genetablere flere moser, vandhuller og søer til fordel for både flora og fauna. Projektet er opbygget om et aktuelt processforløb hos Naturstyrelsen – Nordsjælland, herved danner de erfaringer som her blev gjort rammen om virksomhedsprojektet. Projektet er en "slags" drejebog, hvor skovejere og skovforvaltere som ønsker at genskabe naturlig hydrologi kan finde inspiration. I tilknytning til virksomhedsprojektet er der udarbejdet en række konsekvensvurderinger på arts og naturtypeniveau, disse ligger som bilag.

Forside

Opgavetekst

Resumé

Resumé på engelsk

Forord

Bilagsforside

Bilag 1: Konsekvensvurderinger for habitatnaturtyper

Bilag 2: Konsekvensvurderinger for habitatarter

Bilag 3: Konsekvensvurderinger for målsatte vandløb

Bilag 4: Konsekvensvurderinger for bilag IV-arter

Bilag 5: Konsekvensvurderinger for fortidsminder

Bilag 6: Ansøgningen til kommunerne

Bilag 7: Oversigt over grøfternes placering

Bilag 8: Niras om vandløb

Bilag 9: Miljøcenteret siger nej til VVM

Bilag 10: 1. udkast til vilkår fra kommunerne

Bilag 11: 2. udkast til vilkår fra kommunerne

Bilag 12: Feltregistreringsskema

Bilag 13: Skitse til praktisk udførelse af grøftelukninger

Kortbilag 1: Naturtyper og vandløb

Kortbilag 2: Habitat-arter

Kortbilag 3: Fuglebeskyttelse- arter

Kortbilag 4: Fortidsminder

Kortbilag 5: Vådområder fra 1857

Kortbilag 6: Feltundersøgelse af afdeling 340a