Sandskredssøen

Fra mose til sø

Sandskredssøen er i dag Gribskovs tredjestørste sø (3,5 hektar), men søen opstod først i slutningen af 1990'erne. I Flemming Runes store værk om Gribskov fra 2009 kaldes den Sandskredsmose, og måske får dette navn en renæssance engang i fremtiden ...

På kort fra 1781 kaldes området Birkemose og området udgjorde en lysåben, næringsfattig tørvemose uden træer, men i første halvdel af 1800-tallet blev der gravet en grøft gennem mosen og knap 100 meter ud mod nordvest. Her drejer grøften til højre og ender i et lavtliggende hul, hvor vandet forsvinder ned i jorden. Dette drænhul har været kendt allerede i begyndelsen af 1800-tallet og måske før. Tilsyneladende fører hullet vandet helt ned til grundvandspejlet og kan derfor modtage enorme mængder af vand, hvilket det også har gjort fra både Sandskredsmose og flere andre moser i området.

I 1855 blev der projekteret en udplantning af gran i mosen, og i de følgende år blev der udgravet et netværk af drængrøfter. I 1888 var der dog stadig ikke plantet gran, så de eneste træer var nogle enkeltstående 30-40-årige birk. I 1890'erne blev der udplantet rødgran, men uden videre succes. 45 år senere var de sidst plantede træer i gennemsnit kun 12 meter høje og med en diameter på13 cm. Sidst i 1940'erne blev rødgranerne fældet, og i 1948 forbedrede man dræningen og udplantede atter rødgran. Denne gang med lidt større held. I 1993 - 45 år senere - var træerne blevet dobbelt så store som det forrige hold.

Sanskredsøen. Foto: Anne Johannisson

Sandskredssøen begyndte at blive fyldt med vand i 1996 da en grøft blev nedlagt. Foto: www.gribskovinfo.dk

I 1996 blev granerne atter fældet, da det var blevet afgjort, at mosen igen skulle være et vådområde. Derefter blev dræningsgrøften lukket af og vandet begyndte at stige. I løbet af kort tid var der dannet en sø, fordi mosetørven forlængst var blevet ihjelskygget og derpå sunket sammen. I 2002 blev granerne syd for Pælevej fjernet, hvorefter dette område også blev sat under vand. I 2008 blev en stor del af nåleskoven omkring søen fældet, da planen er, at der skal skabes et overdrevslandskab rundt om søen.

I nyere tid har området aldrig været dækket af vand, men nu er hele processen startet forfra. Vandplanterne vokser i søen, og mange generationer ud i fremtiden vil Sandskredssøen måske atter vokse sammen og blive til en mose, hvis naturen får lov at passe sig selv. I dag er søen dog blevet til et levested med en stor varation af dyr og planter til glæde for os alle.

Lige på den anden side af Pælevej er der opstået en mose i forbindelse med etableringen af Sandskredsøen. Mosen består at tilvoksende tørvemosser og kærulden er flyttet ind på noget af mosefladen.

Mose ved Sanskredssøen. Foto: Anne Johannisson