Fremtidens natur?

Naturen bliver rigere

Der er store forventninger til området. For det første at vandet i søerne bliver renere. For det andet at mange fugle og andre dyr kommer igen i takt med, at naturen genskabes. Og endelig at området vil blive til glæde for mange naturelskende mennesker.

Flere fugle kommer til

Naturgenopretningen har ændret de tidligere marker til åbent vand og våde enge, og der er kommet mange nye fugle til området. På en kunstig ø i Mellem Dyb er der opstået en koloni med klyder og hættemåger. Klyderne har ikke tidligere ynglet i området, mens hættemågerne ynglede her sidst i 1953, det vil sige indtil den sidste afvanding.
Der yngler nu fire forskellige slags lappedykkere i Mellem Dyb mod tidligere kun én, og mange ænder og vadefugle er i stor fremgang.
Rørhøg og rørdrum er to fuglearter, som har rørskoven som levested. Begge arter yngler i Vest Stadil Fjords rørskove, og efterhånden som der bliver større områder med rørskov, bliver der plads til flere af disse sjældne fugle.

Rørdrum - Klik på fuglen og hør


Se og hør den sjældne Rørdrum ved Vest Stadil Fjord (ved klik på fuglen kommer lyd sekvens)

Læs mere om de spændende dyr og planter i SNS´s Vandretursfolder eller DMU´s Overvågningsrapport.

EU-lande samarbejder om at beskytte naturen
EU-landene samarbejder om at beskytte naturen. Det er blandt andet aftalt, at hvert land skal udpege områder, hvor der skabes særligt gode forhold for trækfugle og områder, hvor truede dyr og planter kan få gode levesteder. Sammen kaldes områderne NATURA 2000.

Læs mere om NATURA 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside