Vi vil have storken tilbage til Augustenborg

Projektet omfatter naturforbedringer af spredt beliggende tilgroet engareal, forbedring af otte vandhuller ved kratrydning og oprensning samt etablering af to nye vandhuller. For at skabe muligheder for rig og varieret flora og fauna, herunder også for storken, foretages der indhegning og afgræsning med køer, oprydning af krat samt oprensning af vandhullerne.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er sat to storkereder op. Der er udført rydning af krat og foretaget oprensning og regulering på 10 vandhuller. De plejede vandhuller er begyndt at vise resultater - der er fundet ynglende butsnudet frø, skrubtudse, lille vandsalamander og løvfrø. En af sidegevinsterne ved projektet er, at der etableret to kogræsserlaug i området, hvilket er en vigtig del for fastholdelse af græsning på engene. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Opsætning af storkerede

 

Køer på eng

 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Andreas Andersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2017

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Augustenborg Storkelaug
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Naturstyrelsen Sønderjylland
  • Sønderborg Kommune
  • Svenstrup Friskole
  • Lokale landmænd

Projektets samlede udgifter: 161.636 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 24.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.083