Vildsvinehegn

Som en del af indsatsen mod afrikansk svinepest, opsættes der et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Projekttype Etablering af dyrehegn
Periode 2018-2022
Økonomi 79,5 mio. kr. 

 

En række initiativer skal medvirke til, at den afrikanske svinepest ikke når danske svinebesætninger. Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse for at hindre, at vildsvin kommer til Danmark fra Nordtyskland.

Naturstyrelsen er bygherre på hegnet, der kommer til at løbe knap 70 km langs den dansk-tyske grænse:

  • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
  • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.
  • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.
  • For at de mindre dyr kan passere hegnet etableres for hver 100 meter en 20x20 cm åbning i hegnet.

Nyheder

Projektforløb

Januar: Arbejdet med at etablere et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse går i gang. 

Februar til marts: Der opsættes hegn på seks strækninger på en kilometer i henholdsvis Aabenraa og Tønder Kommune. Det giver mulighed for at justere på anlægsteknik, inden vildsvinehegnet sættes op i fuld skala.

Efterår: Vildsvinehegnet forventes at stå færdigt.

Juni: Miljøstyrelsen giver tilladelse til opførelse af vildsvinehegnet, efter et udkast til afgørelse har været i offentlig høring i knap fire uger.

Oktober: Naturstyrelsen tegner linjen for det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Røde og gule flag markerer, hvor hegnet vil komme op og stå.

December: Entreprenøren findes efter en EU-udbudsproces, hvor fem firmaer via prækvalifikation har fået at vide, at de kan byde på selve etableringen af vildsvinehegnet. Det blev det Fredericia-baserede firma SER Hegn A/S, som skal sætte vildsvinehegnet op langs den dansk-tyske grænse.

Læs mere

Afrikansk svinepest

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse om afrikansk svinepest.

Læs mere her

 

Regulering af vildsvin

Læs mere her

Oversigtskort over vildsvinehegnets placering

Dokumentarkiv

Kontakt

Bent Rasmussen

Skovrider
Vadehavet