Læbælter

Læbælter - nr. 1 på demonstrationsarealet

Se oversigtskort (pdf)

Ungt læbælte

Der er en meget lang tradition for at plante læbælter i Danmark. Rundt omkring står der stadig rester af de første enkeltrækkede læbælter af sitka- eller hvidgran, men ellers er det primært løvtræshegn der præger landskabet. Der har været en stadig udvikling i opbygningen af løvtræshegnene fra enkeltrækkede rønne eller tjørnehegn til 7 rækkede hegn med en stor variation af træer og buske.

Som navnet viser, er disse hegn først og fremmest plantet for at skabe læ og primært til dyrkede marker. Som årene er gået har det vist sig, at læbælterne også har en vigtig indflydelse på mange dyr og fugles livsmuligheder. Derfor kan hegnene med fordel opbygges på en anden måde, end de traditionelt er.

For at læbælterne på længere sigt skal være gode levesteder, er det vigtigt, at der er et godt dækkende busklag i bunden af hegnet. Det mest oplagte er at plante hegnet med en overvægt af buske i forhold til antallet af træer. Det næste skridt er at passe hegnet på en sådan måde, at der til stadighed kommer lys nok ned til at sikre buskene en ordentlig vækst. Det vil sige, at man sørger for at tynde sine hegn løbende.
Du kan herunder se en oversigt over, hvordan de enkelte læbælter er behandlet. Læbælterne 1b og 1e er ikke med i oversigten, da de var etableret på arealet, da demonstrationsprojektet blev lavet.

  Antal rækker

Dybdepløjet / reolpløjet

Almindeligt pløjet Renhold Ingen renhold
1a 3 x     x
1c 3   x x  
1d 3   x x  
1f 6 x   x x
1g 6 x     x


3-rækkede læbælter


HedeDanmark har på arealet plantet 3 ens 3-rækkede læbælter ud fra deres egen model. Forskellen på de tre læbælter er pløjningsmetoden og renholdelsen. Du kan se sammensætningen af planterne i læbælterne samt plante- og rækkeafstand i illustrationen herunder.

Udsnit af læbælte 5a, 5c og 5d

Ask Rødel Kvalkved Eg Tjørn Rød kornel
Ask Rødel Kvalkved Eg Tjørn Rød kornel
Hæg Syren Fuglekirsebær Navr Sargentsæble Fjeldribs
Hæg Syren Fuglekirsebær Navr Sargentsæble Fjeldribs

De enkelte 3-rækkede læbælter er behandlet som følger:


1a - Dybdepløjet og uden renhold

1c - Dybdepløjet og med renhold

1d - Landbrugspløjet og med renhold

Dybdepløjning kan være med til at mindske ukrudtstrykket og herved mindske brugen af pesticider og renhold generelt, men det skaber en risiko for at beskadige fortidsminder, som gemmer sig i jordlagene.6-rækkede læbælter


HedeDanmark har plantet 1f ud fra deres egen model, og Naturstyrelsen – Aalborg har plantet 1g ud fra distriktets egen model. De enkelte læbælter er beskrevet herunder.


1f: 6-rækket læbælte HedeDanmark

Læbæltet er dybdepløjet og bliver renholdt i den nordlige ende. Den sydlige ende er herved uden renhold. Du kan via følgende illustration se plantesammensætningen samt plante- og rækkeafstand for læbæltet.

Udsnit af 6-rækket læbælte HedeDanmark

Tjørn Eg Kvalkved Røn Hassel Gedeblad Rødel Avnbøg
Tjørn Eg Kvalkved Røn Hassel Gedeblad Rødel Avnbøg
Rød kornel Navr Skovæble Fjeldribs Lind Hæg Ask Fuglekirsebær
Rød kornel Navr Skovæble Fjeldribs Lind Hæg Ask Fuglekirsebær

1g: 6-rækket læbælte Naturstyrelsen – Aalborg

Læbæltet er dybdepløjet, og der bliver ikke renholdt. Opbygningen af læbæltet er som vist i nedenstående illustration.

Udsnit af 6-rækket læbælte SNS

Navr Mirabel Syren Hestekastanje Fuglekirsebær Slåen Hassel
Navr   Mirabel     Syren Hestekastanje  Fuglekirsebær Slåen  Hassel
Hæg Fjeldribs Eg Skovæble Tørst Tjørn  
Hæg    Fjeldribs    Eg    Skovæble   Tørst     Tjørn  


Eksisterende læbælter

På demonstrationsarealet er der to eksisterende læbælter - 1b og 1e. De var på arealet, da det blev købt af Buderupholm Statsskovdistrikt men er blevet gjort vildtvenlige. Ældre læbælter kan sagtens gøres vildtvenlige med det rette indgreb. Da begge læbælter er eksisterende, er der ikke illustratiner til disse.

1b: 1-rækket ældre læbælte

Læbæltet er skåret ned i en højde på 2 meter, da der herved skabes et godt skjul for vildtet. Det fjerner også muligheden for, at rovfuglene kan bruge hegnet som udkigtspunkt, når de jager f.eks. agerhøne og fasankyllinger.

1e: 3-rækket ældre læbælte

Læbæltet er tyndet kraftigt og flere steder skåret ned, så det bliver tæt i bunden men samtidigt giver plads til, at den enkelte plante kan trives. Flere af planterne er villige til at skyde fra bunden, og der bliver herved et godt skjul til vildtet og ved de planter, som sætter bær, skabes der føde til vildtet.


 

Vedligehold af beplantningerne

Særligt i læbælter skal der være opmærksomhed omkring beskæring og tynding, så der bliver plads til buskene inde i hegnet. Mange lidt ældre læbælter har en meget stor andel af træer, hvilket skaber skygge i bunden af hegnet, hvor buskene skal gro. Derfor er det vigtigt i tide at få fjernet mange af træerne. De første der skal væk er ammetræerne. Dette kan som regel gøres i 5-8 års alderen. Derefter skal der løbende holdes afstand mellem bestandstræerne. Her er det godt at have i tankerne, at et voksent egetræ sagtens kan have en krone, der er 20 meter bred. Dette skal herved også være afstanden mellem træerne på det tidspunkt, hvor ammetræerne er fjernet. Hvis et læhegn ikke får lov til at vokse ud i bredden, men bliver sidebeskåret, er det endnu vigtigere at tynde i hegnet, da det så er her buskene skal have deres voksested.

 

3-rækket læbælte langs Aggersundvej

Billede fra demonstrationsarealet af 3-rækket læbælte, hvor jorden er landbrugspløjet.