Hvorfor er det nødvendigt?

Menneskets intensive udnyttelse af landskabet er i høj grad årsag til, at mange arter er under pres i den danske natur.
I Danmark bliver jorden udnyttet meget effektivt, og markerne bliver ofte dyrket intensivt helt ud til kanten og ud i de yderste kroge. Dette levner ikke meget plads til de dyr, der lever i markernes randområder, og selve de dyrkede flader rummer normalt ikke særligt gode levesteder.
Variation skaber liv
Enhver dyre- og planteart stiller forskellige krav til sit specifikke levested. Et varieret landskab tilgodeser derfor mange forskellige arter - og jo flere arter, jo mere robust er naturen.
Hvis en dyrket mark byder på randområder med levende hegn, fugtige områder, langt græs, kortklippet græs, stenbunker, bar jord osv., skabes der grobund for et rigt liv. Og hvis dyr som hare og agerhøne trives, så er det fordi det øvrige naturindhold er i god balance. De jagtbare arters trivsel er altså en god indikator for den generelle naturtilstand.

Gevinsten
Ved at forbedre naturindholdet i et område, skaber man samtidig en større herlighedsværdi og i nogle tilfælde også en større ejendomsværdi. Ikke mindst resulterer et øget naturindhold i en bedre jagt med eventuelt højere indtægter fra jagtleje.