Vilholt Mølle

Vilholt Mølle

Genopretning af Gudenå ved Vilholt Mølle blev gennemført i perioden 2007-2009

Vilholt Mølle ligger ved Gudenå syd for Mossø ved Silkeborg. Området ved Mossø, Salten Langsø og Vissingkloster hører til et af landets største og mest varierende istidslandskaber.

De biologiske interesser knytter sig til Gudenåen og de lavt liggende områder langs åen, som omkring Vilholt Mølle rummer et rigt og varieret dyre- og planteliv, der kendetegner vandløb med hurtigt strømmende vand og gruset bund.

Vilholt Mølle ligger i det 4.470 ha store habitatområde nr. 48 (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå), hvor damflagermus, bæklampret, odder samt naturtyperne hængesæk, vandløb med vandplanter, eutrof sø og elleaskeskov udgør de vigtigste dele af udpegningsgrundlaget.

Området indgår desuden i et ca. 165 ha stort fredet område ved Gudenåen mellem Voervadsbro og Vissingkloster. Fredningens formål er bl.a. at sikre de geologiske, biologiske og landskabelige værdier i området.

Genopretningen blev finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Gudenåen, Randers fjord.

Oversigtskort, der viser Vilholt Mølles placering i GudenåenOversigtskort, der viser Vilholt Mølles placering i Gudenå syd for Silkeborg. Den lysegrønne markering angiver habitatområde nr. H48. Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Formål med projektet

Det overordnede formål med projektet har været at genskabe Gudenåens oprindelige, naturlige forløb forbi Vilholt Mølle, så vandlevende smådyr og fisk kunne passere.

Ved fjernelse af spærring og genopretning af 1500 m vandløb skulle der skabes optimale gyde- og opvækstmuligheder især for sø-ørreder og bæklampret og for øvrige arter, der naturligt hører hjemme i friskt, strømmende vand. Det var ligeledes et mål, at projektet skulle sikre de biologiske værdier i området og bidrage til gennemførelse af EU’s Vandrammedirektiv.  

Desuden var det væsentligt, at de rekreative interesser (kanoer og andre både) kunne bevares og forbedres samt at de kulturhistoriske værdier kunne bevares i videst muligt omfang.

Realisering af projektet

Vilholt Mølle august 2003Vilholt Mølle, august 2003

Den første opstemning ved Vilholt Mølle blev etableret i 1866, og senere ændret i 1911. Møllen blev fra starten opført som træsliberi og man har i hele perioden frem til sommeren 2007 udnyttet vandkraften i Gudenåen til turbinedrift. Vilholt Mølle er et eksempel på en tidlig industrivirksomhed ved Gudenåen.

De første initiativer til en overordnet plan for forbedring af de biologiske forhold i Gudenåsystemet ved Vilholt Mølle blev indledt allerede i 1989 i et samarbejde mellem daværende Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) og tidligere Vejle Amt. I 1990 blev Miljøministeriet ejer af stemmeværk på 3 lokaliteter på strækningen mellem Vestbirk og Mossø, hvor fiskenes og smådyrenes frie vandringer blev forhindret. I løbet af 1990érne blev der etableret faunapassage ved 2 af disse lokaliteter, Vestbirk Vandkraftværk og Klostermølle. Stemmeværket ved Vilholt Mølle udgjorde herefter den sidste total spærring for fiskenes og smådyrenes vandringer og en strækning af Gudenåen på ca. 1,5 km opstrøms stemmeværket var stuvningspåvirket.

I 1991 blev opstemningen opkøbt af Miljøministeriet med henblik på nedlæggelse. Gennemførelse af et naturgenopretningsprojektet ville være i strid den på tidspunktet gældende fredning, og der skulle derfor rejses og gennemføres en ny fredningssag, før et projekt kunne realiseres. På den baggrund fremsatte daværende Skov- og Naturstyrelsen i juli 1993 et fredningsforslag om at nedlægge opstemningsretten og genoprette åens naturlige forløb. Forslaget blev dengang afvist pga. betydelig lokal modstand.

I 1998 anmodede Skov- og Naturstyrelsen Hedeselskabet om at udarbejde et detailprojekt for etablering af et omløbsstryg på stedet. Af flere forskellige årsager blev projektet aldrig gennemført.

I 2005 indledte Skov- og Naturstyrelse (nu Naturstyrelsen) nye positive forhandlinger med lodsejere og interesseorganisationer. Forundersøgelser blev gennemført i samarbejde med Horsens Kommune på baggrund af en forudgående screening af forventede krav til projektet. Udgangspunktet var bl.a. at finde egnede erstatningsbiotoper for Damflagermus inden for en afstand på 2 km fra Vilholt Mølle. Et endeligt skitseprojekt blev udarbejdet af Orbicon i 2006, og i april 2008 godkendes en ny fredningssag, som grundlag for at gennemføre naturgenopretningsprojektet.

Projektbeskrivelse

Der blev gennemført en lang række detaljerede undersøgelser med det formål at nå den optimale løsning, der tog hensyn til de mange interesser i området. Der blev specielt lagt vægt på at opnå så naturlig en vandløbsstrækning som muligt og samtidigt sikre, at det høje vandspejl i fødekanalen kunne bevares. Der blev foretaget en prioritering mellem de kulturhistoriske værdier på den ene side og natur- og miljøforholdene på den anden side. Vilholt Mølles kulturhistorie skulle fremover formidles på Klostermølle, hvor der var bedre tilgængelighed for offentligheden.

Fredningskendelsen i april 2008 muliggjorde gennemførelse af følgende projekt:

Vandløbet skulle udformes i et sammenhængende forløb, der udlignede et niveaufald på ca. 2,7 m over stemmeværket ved Vilholt Mølle. Vandløbet skulle fremover have karakter af et naturligt stryg med hurtigt strømmende vand. Dette er i øvrigt karakteristisk for større dele af Gudenåen mellem Voervadsbro og Mossø, herunder strækningen, der hyppigt benævnes ”Vilholt Stryget”, som er en ca. 900 m lang strækning beliggende ca. 1 km nedstrøms det daværende stemmeværk. ”Vilholt stryget” har et fald på ca. 3,5 ‰.

Stemmeværket skulle sløjfes, og fødekanalens funktion som vandtilførsel til turbineanlægget på Vilholt Mølle nedlægges, idet turbinen allerede i 2007 var taget ud af drift.

Den genoprettede vandløbsstrækning blev dimensioneret for Gudenåens samlede vandføring og udformet således, at den dels sikrede en fremtidig faunapassage og ville give muligheder for gydeområder, fiskeskjul mv., og dels er passabel for kanosejlads.

Den nye vandløbsstrækning blev primært etableret opstrøms stemmeværket, knap 500 m opstrøms, og den slutter ved det tidligere vadested ca. 100 m nedstrøms stemmeværket. Bundhældningen på strækningen skulle være ca. 3,3 ‰, svarende til de eksisterende forhold på det nedstrøms liggende ”Vilholt Stryg”.

Oversigtskort med tiltag i projektet

Oversigtskort, der viser de tiltag der skulle gennemføres med projektet

Genopretningen af Gudenå ved Vilholt Mølle omfatter følgende indgreb i selve vandløbet, ved de eksisterende omkring liggende tekniske anlæg samt i møllesøen og i mosen beliggende opstrøms stemmeværket:

  • Tilretninger af vandløbet lige nedstrøms stemmeværket
  • Fjernelse af stemmeværket
  • Genopretning af vandløbet opstrøms stemmeværket
  • Udvidelse af vandløbet nedstrøms det tidligere vadested
  • Etablering af midlertidigt sandfang
  • Bevarelse af fødekanal og bagkanal
  • Anlæg af sø i Vilholt Mose
  • Retableringen af terrænet i møllesøen
  • Etablering af erstatningsbiotoper

Ved projektets gennemførelse ville tidligere arealer med stillestående eller langsomt flydende vand blive erstattet af mere kraftigt strømmende vand. De stillestående vandflader var vigtige fourageringsområder for damflagermusen, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 48, hvori hele projektområdet lå.

Damflagermus kan på fouragering flyve op til 10 km på et togt. Dette giver damflagermusen mulighed for at nå flere store søområder fra Vilholt. Der blev alligevel etableret erstatningsbiotoper, da de kan være vigtige for eventuelle ynglebestande nær møllen, og de vil også give flere fourageringsmuligheder uanset vind og vejr.

Naturstyrelsen fandt i samarbejde med en række private lodsejere lokaliteter, hvor der kunne etableres erstatningsbiotoper, der skulle forbedre forholdene for Damflagermus. Biotoperne skulle tillige kunne skabe potentiel mulighed for etablering af hængesæk og give levemuligheder for andre arter, som stor vandsalamander, butsnudet frø og løgfrø. Der blev anlagt i alt 8 erstatningssøer.

 

Den 29. og 30. september 2009:

Ørredyngel foretrækker partier på 10 – 30 centimeters dybde og stor variation. Foto: Simon Marsbøll 

Naturgenopretningsprojektet ved Vilholt Mølle havde mange gode formål. Et af dem var at skabe bedre betingelser for fiskearter som f.eks. ørred, der vandrer op og ned gennem Gudenåen.

I forbindelse med fjernelsen af spærringen var det væsentligt at beskytte nogle meget værdifulde gyde- og opvækstområder nedenfor projektområdet mod omfattende sandaflejring, og overordnet set lykkedes det også – med god hjælp fra sandfanget nedstrøms stemmeværket.

Den omhandlede strækning, kaldet Vilholt-stryget, er blevet undersøgt flere gange tidligere, og resultaterne siden 1993 har ligget mellem 2 og 3 styk ørredyngel pr. m 2 . For at finde ud af, hvor stor effekt sandet fik for ørredernes ynglesucces, blev der gennemført en undersøgelse d. 29. og 30. september 2009.

Når der elektrofiskes samles fangsten i et kar indtil fiskene måles, mærkes og genudsættes. Foto: Simon Marsbøll 

Der blev fundet 10 fiskearter og et enkelt individ af bæklampret, og det var i sig selv et godt resultat. Men det mest glædelige var dog, at mængden af ørredyngel kunne beregnes til 2,3 styk pr. m 2 . Det var på samme niveau som tidligere, og sammen med det fine resultat fra undersøgelsen den 1. september længere oppe ved Voervadsbro, hvor der stort set ikke var ørredproduktion tidligere, så må situationen samlet set siges at være tilfredsstillende.

Vi kunne også konstatere, at det af sandvandringen påvirkede gydegrus igen er dukket op, og der var oven i købet et par steder, hvor en ørred tydeligvis lige havde gydt sine æg. Den smule sand, der er tilbage, er ikke længere et problem.

Det så altså heldigvis ud til, at den skade på strygene nedstrøms projektområdet, der næsten uundgåeligt var sket, ikke var værre end at Gudenåen samlet set har kompenseret for tabet. Nu er gydepladserne igen fri for sand, og flere steder har ørrederne lagt æg. Så allerede efter det første år var de gode forhold tilbage.

Projektforløb

1990 Miljøministeriet opkøber opstemningen med henblik på nedlæggelse

2003 DMU vurderer konsekvenser af området

2004 Drøftelser med lodsejerne, myndigheder og organisationer indledes

2007 Forhåndsvurdering af konsekvenser for habitatarter og naturtyper indhentet på ny

2007, september. Orienteringsmøde med lodsejergruppen afholdt om de fremtidige skel

2008, maj. Godkendte lodsejeraftaler foreligger

2007, december. Fredningsforslag fremlægges

2008, april – fredningsnævnet godkender projekt

2008, februar. Endelig skitseprojekt udarbejdes

2007, august. Myndighedsbehandling for erstatningsbiotoper igangsat

2008, august – anlægsarbejder igangsættes

2008, august – fødekanalens funktion nedlægges. Der anlægges 4 erstatningssøer

2008, september – lukning af turbine, ind- og udløb

2008, september – etablering af midlertidigt sandfang

2008, oktober – tilretning af vandløb nedstrøms

2008, november – stemmeværk fjernes

2009, april - gydepladser, tilretning. Yderligere 4 erstatningssøer

Feststemning på åbredden

Det var en smuk dag for både miljø og mennesker, da fjernelsen af den sidste totalspærring af Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fejret den 23. juni 2009.
Solen bragede ned fra en skyfri himmel og både daværende miljøminister Troels Lund Poulsen og daværende Horsens borgmester Jan Trøjborg understregede i deres taler, at de var meget stolte over at være med til at præsentere det færdige projekt for publikum.

 

Banner med foto af de oprindelige stemmeværk i fuld størrelse

Banner med foto af det oprindelige stemværk i fuld størrelse

”Det er et rigtigt flot projekt vi indvier her i dag.  I over 100 år har et stemmeværk delt Gudenåen i to dele, men nu er de forenet til stor glæde for dyrene, men også for os mennesker der får bedre muligheder for at opleve naturen – blandt andet i kano og kajak,” sagde miljøministeren, der fortalte at han for et år siden sejlede forbi Vilholt Mølle – i øsende regnvejr.

Under indvielsen passerede to kanoer forbi og måtte hjælpes under det banner med et foto i fuld størrelse, som var spændt ud over åen, af det oprindelige stemmeværk. Sejlerne blev noget forbavsede over at se de mange glade mennesker, et jazzorkester og et flot serveringstelt med kaffe og vandkringle inde på bredden.

Banneret fjernes af minister og borgmester i samarbejde.

Banneret som symbolsk spærrede åen blev fjernet af minister og borgmester i samarbejde. 

Borgmester Jan Trøjborg roste også naturgenopretnings-projektet, som har været undervejs i 20 år
”Det har været et enormt arbejde at give Gudenåen dens frihed tilbage, så den nu kan flyde frit uden indblanding fra mennesker. Men det er et smukt resultat, der er kommet ud af det. Jeg læste i dagspressen, at man har udnyttet naturens enorme kræfter til at få flyttet det sand, der gennem 100 år var ophobet på bunden af Gudenåen oven for den gamle opstemning. Da dæmningen var fjernet i november sidste år, holdt entreprenørernes maskiner pause i arbejdet indtil marts i år. Gudenåen fortsatte selv arbejdet og har flyttet 20.000 kubikmeter sand – på helt CO2 neutral vis – hen i et sandfang, der var lavet til formålet. Dét er da imponerende,” sagde Jan Trøjborg og betegnede stedet som en naturperle.

Pressen interviewer projektleder Ole Juul Jacobsen

Pressen var til stede ved indvielsen. Projektlede Ole Juul Jacobsen interviewes.

Efter talerne hjalp borgmesteren og ministeren hinanden med at trække det banner, der symbolsk spærrede åen i land. Den fælles bedrift udløste klapsalver blandt de mange naturelskere, der var mødt op.

Derefter fyldte ”Red Hot Four” igen luften med glad jazzmusik. Alle kunne forsyne sig med kolde vand og øl eller få sig en kop kaffe med vandkringle i serveringsteltet, som Naturstyrelsen, Søhøjlandet havde sørget for. Derefter var der en guidet rundvisning ledet af dygtige fagfolk.
”Det er dejligt, at så mange er mødt op for at fejre at naturen vinder ved Vilholt,” konstaterede projektleder Ole Juul Andersen fra Naturstyrelsen. ”Vi har fået et vandløb af meget høj kvalitet. I 140 år har sø-ørreden fra Mossø banket snuden mod stemmeværket uden at kunne komme forbi. Nu kan den svømme helt op til Gudenåens udspring og har fået kilometervis af nye gydepladser,” fortalte projektlederen.

Willi Dupont og hustruen Birgit

Formand for Friluftsrådet i Søhøjlandet, Willi Dupont og hans hustru Birgit

Mange af de fremmødte var lokale beboere, der har fulgt projektet helt fra idéfasen. Blandt andet formand for Friluftsrådet i Søhøjlandet, Willi Dupont og hans hustru Birgit. ”Det er et storslået resultat. Selvfølgelig har det kostet mange penge, men hvis man ikke skulle ofre penge på at bevare naturen, hvad skal man så bruge penge på. Men noget af det får vi jo hjem igen via miljømilliarden,” var de enige om.

Nuværende forhold

Skråfoto 2018 Vilholt Mølle ses øverst i billedet

Skråfoto 2018. Vilholt Mølle ses øverst i billedet.

Offentlig adgang

De natur- og kulturhistoriske forhold for området formidles på ejendommen Kloster Mølle, som i perioden 1873-1974 udgjorde en anden del af virksomheden Klostermølle-Vilholt. Der kan ved Vilholt Mølle fortsat iagttages elementer af det kulturmiljø, der var på stedet i mere end 140 år, bl.a. i den opretholdte fødekanal.

Vilholt Mølle turkort

Vilholt Mølle turkort / Infotavle ved Vilholt Mølle

Dokumentarkiv

Fredningskendelse

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Obfuscated Email

7254 3951

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Gudenå og Randers Fjord
Periode 2007-2009
Projekt areal 1,5 km vandløb og 8 erstatnings- biotoper ialt 1,84 ha
Økonomi 6,1 mill. kr.

Projektleder

Ole Juul Andersen