Erstatningsbiotoper anlagt foråret 2008

Ved projektets gennemførelse forsvinder arealer med stillestående eller langsomt flydende vand, som bliver erstattet af mere kraftigt strømmende vand. Det har betydning for Damflagermusen, der bruger stillestående vandflader til fourageringsområder.

Sø ved Grønskovvej. Foto: Ole Juul Andersen

Naturstyrelsen har i samarbejde med en række private lodsejere fundet lokaliteter, hvor der kan etableres erstatningsbiotoper, der kan forbedre forholdene for Damflagermus og hvor der skabes potentiel mulighed for etablering af hængesæk og gives levemuligheder for andre arter som stor vandsalamander, butsnudet frø og løgfrø.

Der er foreløbig anlagt 4 erstatningssøer. Det er planen, at der etableres yderligere 4 søer i efteråret 2008 og foråret 2009.

Sø ved Gudenåvej. Foto: Ole Juul Andersen