Undersøgelse af indvirkningen på Vilholt Stryget

Vilholt stryget. Foto: Ole Juul Andersen Naturstyrelsen har besluttet at give Line Winther, der er civilingeniørstudernde på Ålborg Universitet, mulighed for at gennemføre sin specialeundersøgelse i Gudenåen ved Vilholt Mølle. Den planlagte undersøgelse drejer sig primært om sedimenttransport, undersøgelser af vandløbets fysiske forhold samt udviklingen af makroinvertebratsamfundene. Det bliver således Lines opgave, at undersøge forholdene opstrøms stemmeværket samt nedstrøms på det såkaldte Vilholt Stryg. Dels for at dokumentere de forventede gode fysiske forhold på den genoprettede strækning og dels for at dokumenter sedimenttransportens eventuelle indflydelse på Vilholt Stryget.
Du kan læse Lines projektbeskrivelse nedenfor.

Projektbeskrivelse
Specialestuderende Line Winther Først kort lidt om mig selv og min baggrund. Jeg hedder Line Winther og læser til civilingeniør i miljøteknologi på Aalborg Universitet. Jeg er nået til 9. semester og er lige begyndt på mit speciale. Miljøteknologiuddannelsen på Aalborg universitet er meget bred og i løbet af de første fire år man studerer, kommer man igennem emner som dimensionering og drift af renseanlæg, dimensionering af afløbssystemer samt afløbsbassiner, søer og fjorde som recipienter samt strømninger i disse, toksikologiske og økotoksikologiske principper og metoder, grundvandsmodellering, transport og bionedbrydning i jord samt oprensning af jordforureninger mm. Efter de første otte semestre kan man så vælge at specialisere sig inden for følgende tre områder; miljøteknik, aquatisk teknologi og miljøbioteknologi. Som det kan ses ud fra mit speciale har jeg valgt aquatisk teknologi, som er en kombination af miljøteknologi og fiskebiologi, da det er denne del af miljøteknologien der interessere mig mest og som jeg ønsker at beskæftige mig med fremover. Nedenfor ses en kort beskrivelse af mit speciale, de målinger jeg forventer at fortage samt de forventede resultater.

Vilholt Mølle
I specialet undersøges de geomorfologiske, vandkemiske og biologiske effekter af fjernelsen af en spærring i et større dansk vandløb. Lokaliteten for dette er Vilholt Mølle, som er den sidste spærring af Gudenåen syd for Silkeborg. Det overordnet formål med restaureringsprojektet er at genskabe vandløbets naturlige forløb forbi møllen, således at vandlevende smådyr (makroinvertebrater) og fisk kan passere. Endvidere er der en forventning om at fjernelsen af stemmeværket vil kunne hæve den fysiske kvalitet på strækningen opstrøms, således at den i struktur kommer til at minde om strækningen nedstrøms møllen. ”Vilholt stryget”, som strækningen nedstrøms Vilholt Mølle kaldes, er karakteriseret ved at Gudenåen er udformet som et naturligt stryg med stort fald og med en bund af grus og sten og med hurtigt strømmende vand. Denne strækning består af flere vigtige gydebanker og har derfor stor betydning for vandløbet. I dag er ca. 1,5 km af vandløbet opstrøms stemmeværket stuvningspåvirket. Når spærringen fjernes får strækningen opstrøms Vilholt Mølle lov til at udvikle sig naturligt over en periode på fire måneder. Ved løbende at følge udviklingen i geomorfologien (de fysiske forhold) og habitatudbuddet og samtidig registrere ilt- og temperaturforhold samt udtage prøver af makroinvertebratsamfundet er det muligt at følge effekter af restaureringen. En del af den stuvningspåvirkede strækningen opstrøms stemmeværket vil derfor løbende blive overvåget i specialeforløbet, således at det kan dokumenteres, hvorledes fjernelsen af stemmeværket påvirker vandløbets fysiske forhold opstrøms. Tværsnit, strømhastigheder, vandløbsbundens struktur og makroinvertebratsamfundets sammensætning vil blive bestemt tre forskellige steder på denne strækning. Der vil blive lavet en opmåling/optælling før stemmeværket fjernes og herefter vil opmålingen/optællingen gentages med ca. et måneders intervaller de første fire måneder efter fjernelsen, idet det antages at være over denne periode at de mest markante ændringer sker. Endvidere vil der blive fortaget en afsluttende opmåling/optælling et halvt år efter fjernelsen.

I specialet vil der endvidere blive sat særlig fokus på sedimenttransporten i forbindelse med fjernelsen af stemmeværket ved møllen. Dette skyldes at ”Vilholt stryget” der starter ca. 800 m nedstrøms stemmeværket ikke må tilsandes eller beskadiges på anden måde. For at sikre gydebankerne ved ”Vilholt stryget” laves der et midlertidigt sandfang mellem stemmeværket og gydebankerne. Der vil løbende igennem specialeperioden blive udtaget sedimentprøver fra sandfanget, således at sammensætningen, kornstørrelser samt mængden af det sand der opfanges, kan bestemmes.

Endvidere vil det være interessant at undersøge påvirkningen nedstrøms stemmeværk og sandfang, dette gælder den fysiske forandring, men også en undersøgelse af påvirkningen på makroinvertebratsamfundets sammensætning og antal. For at kunne lave disse undersøgelser opmåles tværsnitsarealet på to udvalgte steder ved ”Vilholt stryget”, hvor strømhastighederne og sammensætningen af bunden bestemmes. I disse profiler undersøges samtidig makroinvertebratfauna sammensætning og antal ved fysiske forhold tilsvarende dem prøverne opstrøms stemmeværket bliver udtaget ved. Dette vil blive gjort en gang før stemmeværket fjernes og en gang ca. et halvt år efter stemmeværkets fjernelse, da det ikke forventes at strækningen nedstrøms sandfanget påvirkes væsentligt.

Idet der kan risikere at være en stor pulje af organiskstof ophobet opstrøms stemmeværket vil der før, efter og under fjernelsen af stemmeværket blive målt ilt og temperatur i vandløbet nedstrøms stemmeværket, således at betydningen af denne pulje af organiskstof kan bestemmes. Målingerne foretages som kampagnemålinger i kortere perioder. Iltmålingerne vil forhåbentligt endvidere kunne bruges som dokumentation på at makroorganismerne har haft ens iltforhold gennem projektperioden.

Som supplement til målingerne udføres også en hydrauliskmodellering af strækningerne og hele vandløbet, således at sediment transporten og habitatforholdene kan kvantificeres.


Detaljeret måleprogram
Oktober (før):
Opmåling af tværsnit tre steder opstrøms og to steder nedstrøms stemmeværket
Bestemmelse af strømhastigheder, dybde og sediment i de opmålte tværsnit
Optælling af makroinvertebratfauna i tværsnit, så vidt det er mulig udtages der prøver i to forskellige bundtyper
Bestemmelse af sedimentmængde i sandfang
Ilt og temperaturmålinger
Vanføringsmålinger fra Voervadsbro

November:
Stemmeværket fjernes
Ilt og temperaturmålinger i den uge hvor stemmeværket fjernes


December:
Opmåling af tværsnit de samme tre steder opstrøms som i oktober
Bestemmelse af strømhastigheder, dybde og sediment i de opmålte tværsnit
Optælling af makroinvertebratfauna i tværsnit, så vidt det er mulig udtages der prøver i to forskellige bundtyper
Bestemmelse af sedimentmængde i sandfang
Vanføringsmålinger fra Voervadsbro

Januar:
Opmåling af tværsnit de samme tre steder opstrøms som i oktober
Bestemmelse af strømhastigheder, dybde og sediment i de opmålte tværsnit
Optælling af makroinvertebratfauna i tværsnit, så vidt det er mulig udtages der prøver i to forskellige bundtyper
Bestemmelse af sedimentmængde i sandfang
Vanføringsmålinger fra Voervadsbro

Februar:
Opmåling af tværsnit de samme tre steder opstrøms som i oktober
Bestemmelse af strømhastigheder, dybde og sediment i de opmålte tværsnit
Optælling af makroinvertebratfauna i tværsnit, så vidt det er mulig udtages der prøver i to forskellige bundtyper
Bestemmelse af sedimentmængde i sandfang
Vanføringsmålinger fra Voervadsbro

Marts:
Orbicon udfører en grundig opmåling af vandløbet
Evt. supplering med optælling af makroinvertebratfauna og prøver fra sandfanget

Sidste i april/ først i maj (efter):
Opmåling af tværsnit tre steder opstrøms og to steder nedstrøms stemmeværket svarende til dem der blev opmålt i oktober
Bestemmelse af strømhastigheder, dybde og sediment i de opmålte tværsnit
Optælling af makroinvertebratfauna i tværsnit, så vidt det er mulig udtages der prøver i to forskellige bundtyper
Bestemmelse af sedimentmængde i sandfang
Ilt og temperaturmålinger
Vanføringsmålinger fra Voervadsbro
Forventede resultater
Det forventes at den stuvningspåvirkede strækning opstrøms stemmeværket ved Vilholt Mølle med tiden vil forandre sig således den kommer til at minde om ”Vilholt stryget” nedstrøms møllen. Det forventes at sammensætningen af vandløbsbunden og strømningerne vil komme til at ligne det der findes ved ”Vilholt stryget”, hvorfor det også forventes at flora og fauna vil komme til at ligne forholdende ved ”Vilholt stryget”. Hvorvidt strækningen opstrøms Vilholt Mølle kan få en lige så stor betydning rent gydningsmæssigt vides ikke, men det forventes at de fysiske forhold vil være opfyldt.

Forholdende nedstrøms sandfanget forventes ikke at forandres væsentligt, idet det forventes at et større høl der er skabt nedstrøms stemmeværket og det midlertidige sandfang vil være tilstrækkeligt til at forhindre tilsanding længere nedstrøms Gudenåen. Dette på trods af at det må forventes at være meget store mængder af sediment der flyttes ved fjernelsen af stemmeværket.