Sidste nyt - december 2008

Vore bange anelser holdt stik. Fødekanalen var desværre mere utæt end vi håbede.

Det er vigtigt at fødekanalen bevares vandfyldt både af kulturhistoriske, naturhistoriske og landskabelige grunde. Derfor har vi besluttet, at kanalen sikres med en lermembran. Dvs. vi udlægger et ca. 25-30 cm tykt lerlag i bund og sider. Dette arbejde er nu udført, og vandudsivningen er mindsket så meget, at vi kan bevare fødekanalen for fremtiden.

Fødekanalen. Foto: Ole Juul Andersen

Efter at stemmeværket er fjernet har vi haft travlt med at grave sand fra de 2 sandfang. Det er rigtig meget sand vi har gravet op, - mange hundrede kubikmeter. Hvis vi ikke gennemførte dette i denne fase ville en stor del af sandet ende i Klosterkær eller værre i Klosterkanalen ved Klostermølle.

Gravemaskine. Foto: Ole Juul Andersen

Vandstanden opstrøms stemmeværket omkring den gamle møllesø er faldet betydeligt efter at nedbrydningen er gennemført. Det viser sig bl.a. ved at elletrunternes rødder er kommet tydeligt frem. Inden for en kortere årrække vil der sandsynligvis naturligt indfinde sig nye elletræer langs vandløbets nye forløb.
Planlægning i det fri. Foto: Ole Juul Andersen

Flere steder er der skabt mulighed for at etablere lavvandede områder som er vigtige for fiskeyngelen. Vi fjerner sandaflejringer og oftest kommer den gamle grusbund frem. Hvis kvaliteten ikke er i orden udlægges nyt gydegrus

Kvalitetssikring. Foto: Ole Juul Andersen

Vi synes at det er fantastisk, at der allerede har indfundet sig et flot, livligt vandløb med en god grusbund der kan bruges som gydeområder.

Et nyt stryg. Foto: Ole Juul Andersen