Anlægsarbejdet ved Vilholt Mølle – august/september 2008.

I 2007 rejste Naturstyrelsen en fredningssag der muliggør gennemførelsen af naturgenopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle. Fredningsnævnet har godkendt projektet, som herefter er klar til igangsætning.

Organisering:
Bygherre på projektet er Naturstyrelsen – Søhøjlandet. Projektleder er Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, .

Rådgivning i forbindelse med anlægsarbejdet varetages af Orbicon A/S ved biolog Lars Bo Christensen. Bygherretilsynet med arbejdet varetages af ingeniør Hans Mark.

Licitationen er gennemført og vi mener vi har fået en god og erfaren entreprenør til at gennemføre opgaven - firmaet Magnus Frisch A/S fra Hammel.

Anlægsarbejdet:
Der var opstartsmøde den 6. august 2008 og følgende arbejder er igangsat eller gennemført:

Af hensyn til kanotrafikken er der udarbejdet information i form af en folder der udleveres af kanoudlejerne og som kan printes ud fra denne hjemmeside. Endvidere er der etableret skiltning på kanorastepladsen i Voervadsbro samt opsat advarselsskilte i åen om anlægsarbejdet.

Information og skiltning ved Vilholt mølle. Foto; Ole Juul Andersen

Der er også etableret et nyt kanooptagnings- og isætningssted.

Fødekanalen er et vigtigt element i den kulturhistoriske fortælling, hvorfor den bevares med den nuværende vandstand. Der er derfor gennemført trærydning og opbygning af en jordvold med en lerkerne der skal sikre dette. I løbet af september måned vil fødekanalen blive oprenset for slam og uønsket plantevækst.

Fødekanal. Foto: Ole Juul Andersen

Sideløbende er anlægsarbejdet med etablering af et dobbeltløb i Gudenåen nedstrøms for møllebygningen igangsat. På en strækning af ca. 60 meter opdeles vandløbet i 2 parallelle forløb.

Gravning af dobbeltløb. Foto: Hans Mark


Turbineindløbet er nu lukket. Foto: Hans Mark Turbinedriften er ophørt i 2007, og der er nu foretaget lukning af turbineindløbet. Efterfølgende skal arbejdet med lukning af turbineudløbet klares. Bagkanalen fra turbineudløbet bevares vandfyldt.
I forbindelse med igangsætning af anlægsarbejderne er vandstanden opstrøms stemmeværket sænket med ca. 50 cm. Det forventes at vi sænker vandstanden yderligere med 25 cm den 15. september. Det er vigtigt at sænke vandstanden gradvist for at undgå uhensigtsmæssig sandtransport og for at give materialerne i den tidligere møllesø ovenfor stemmeværket lejlighed til gradvist at sætte sig.
Endvidere har entreprenøren netop i disse dage påbegyndt udgravning af et midlertidigt sandfang, der skal medvirke til at tilbageholde det transporterede sediment i vandløbet. Sandfanget udgraves i eksisterende vandløbsbund ved en overuddybning på ca. 1 meter på en ca. 100 meter lang strækning nedenfor stemmeværket og møllen. Sandfanget vil løbende blive tømt for materiale i anlægsperioden.