Genopretning af vandløbet opstrøms stemmeværket

Naturgenopretningen ved Vilholt nærmer sig sin afslutning. Efter vinterpausen har Orbicon gennemført en opmåling af vandløbet. Opmålingen er brugt til at vurdere, hvor meget og hvor vi skal grave og tilpasse i vandløbet, for at lave den endelige udformning.

Heldigvis kunne det konstateres, at vandløbet har klaret en væsentlig del af arbejdet for os. Der er kommet mange gode sten- og grusområder frem opstrøms for det oprindelige stemmeværk, og vandløbsbunden lige nedstrøms for stemmet ligger i et niveau, så vi kunne lægge gydegrus direkte ud, uden større tilpasninger på bunden. Det samme længere opstrøms. Åen har dog også flyttet rigtig meget sand, som vi fortsat må regne med at fjerne fra sandfanget.
Foto: Ole Juul Andersen
Selve anlægsarbejdet med tilpasninger omfatter et ca. 600 meter langt forløb der hovedsageligt er placeret opstrøms det tidligere stemmeværk. Vandløbet etableres med så stor variation som muligt, således at naturlige forhold efterlignes. Vandløbets fald på denne strækning varierer mellem 2 og ca. 5 o/oo.
Vi har udlagt i alt ca. 1200 kbm. gydegrus på strækningen, svarende til ca. 25% af den projekterede vandløbsstrækning. Der er endvidere indbygget hvileområder/pools, der er etableret ved en lokal overuddybning og meget lavvandede områder med skjul hvor fiskeynglen kan opholde sig.

Foto: Ole Juul Andersen
Alt i alt ser det nye vandløb meget lovende ud.