Anlægsarbejder oktober 2008

Lukning af turbineind- og udløb er nu gennemført. På grund af trykvand under bygningen er lukningen gennemført ved at rummene under bygningen er fyldt med beton, hvilket vil give en langsigtet optimal løsning for lodsejeren uden fugtproblemer.

Oprensning af fødekanalen er i gang og det kan konstateres at fødekanalen måske er mere utæt end påregnet under projekteringen. Oprensningen skal derfor gennemføres nænsomt for ikke at gennembryde evt. vandstandsende lag. Vi ser jo gerne at fødekanalen kan holde vand.
Der benyttes store maskiner til oprensning af fødekanalen. Foto Ole Juul Andersen.

Arbejdet med det nye dobbeltløb nedstrøms stemmeværket er nu afsluttet og vandløbet fremstår landskabeligt meget flot. Der er udlagt gydegrus og store sten i det vestlige forløb, som vi forventer os meget af.
Det nye dobeltløb. Der er udlagt gydegrus i det vestlige løb. Foto Ole Juul Andersen.

Vi har tidligere sænket vandspejlet ca. 0,75 meter under flodemålet, men vi sænker allerede nu vandspejlet yderligere på grund af de gunstige vejrforhold. Det betyder, at vi kan kontrollere sedimenttransporten bedre under en evt. kommende flomsituation i efteråret/vinteren.
Vandstanden sænkes løbende ved at åbne sluseporte på stemmeværket Foto Ole Juul Andersen

Anlæg af 4 nye søer (erstatningsbiotoper for Damflagermus) i nærområdet af Vilholt Mølle er også igangsat, og de forventes færdige inden udgangen af november.

Om ca. 1 måned forventer vi at stemmeværket skal fjernes. Vi forventer, at det vil blive markeret med et ”åbent hus” arrangement på dagen.