Nye fiskeundersøgelser i Vilholt-stryget

Ørredyngel foretrækker partier på 10 – 30 centimeters dybde og stor variation. Foto: Simon Marsbøll Naturgenopretningsprojektet ved Vilholt Mølle, som du kan læse mere om på denne hjemmeside, har mange gode formål. Et af dem er at skabe bedre betingelser for fiskearter som f.eks. ørred, der vandrer op og ned gennem Gudenåen.

I forbindelse med fjernelsen af spærringen var det væsentligt at beskytte nogle meget værdifulde gyde- og opvækstområder nedenfor projektområdet mod omfattende sandaflejring, og overordnet set lykkedes det også – med god hjælp fra sandfanget nedstrøms stemmeværket.

Den omhandlede strækning, kaldet Vilholt-stryget, er undersøgt flere gange tidligere, og resultaterne siden 1993 har ligget mellem 2 og 3 styk ørredyngel pr. m 2 . For at finde ud af, hvor stor effekt sandet fik for ørredernes ynglesucces, gennemførte vi en undersøgelse d. 29. og 30. september 2009.

Når der elektrofiskes samles fangsten i et kar indtil fiskene måles, mærkes og genudsættes. Foto: Simon Marsbøll Der blev fundet 10 fiskearter og et enkelt individ af bæklampret, og det var i sig selv et godt resultat. Men det mest glædelige var dog, at mængden af ørredyngel kunne beregnes til 2,3 styk pr. m 2 . Det er på samme niveau som tidligere, og sammen med det fine resultat fra undersøgelsen den 1. september længere oppe ved Voervadsbro, hvor der stort set ikke var ørredproduktion tidligere, så må situationen samlet set siges at være tilfredsstillende.

Vi kunne også konstatere, at det af sandvandringen påvirkede gydegrus igen er dukket op, og der var oven i købet et par steder, hvor en ørred tydeligvis lige havde gydt sine æg. Den smule sand, der er tilbage, er ikke længere et problem.

Det ser altså heldigvis ud til, at den skade på strygene nedstrøms projektområdet, der næsten uundgåeligt er sket, ikke er værre end at Gudenåen samlet set har kompenseret for tabet. Nu er gydepladserne igen fri for sand, og flere steder har ørrederne lagt æg. Så allerede efter det første år er de gode forhold tilbage.