Vinterpause

Vi er nu nået et godt stykke foran tidsplanen for restaurering af Gudenåens forløb forbi Vilholt Mølle. Det er tid til vinterpause indtil en gang i marts, og derfor en god lejlighed til at gøre status.

Den lille sø. Foto: Lars Bo Christensen Lige ved siden af åen et stykke opstrøms møllebygningen er vi nu færdige med at lave en mindre sø i nogle gamle, afsnørede slyngninger, der efterhånden var groet helt til. Denne sø er en af flere, der skal give den sjældne damflagermus bedre mulighed for at jage insekter i området. Desuden vil søen efterhånden blive levested for planter, der ellers ikke har for gode vilkår. Det gælder bl.a. arter knyttet til den såkaldte hængesæk, der nærmest vokser ud over søbredden, og flyder på vandoverfladen. Her finder man bl.a. arter som soldug, der er kødædende.

Der er allerede gravet 10000 kubikmeter sand op af sandfanget. Foto: Simon Marsbøll Sandfanget bliver ved med at fange sand, og vi bliver ved med at fjerne det! Efterhånden har vi fjernet 10.000 m3 sand, og der er stadig deponeret meget på vandløbsbunden, som bare venter på at strømmen fører det til sandfanget. Bortset fra nogle meget våde dage i november, hvor strømhastigheden blev så høj, at sandet fløj lige hen over sandfanget, og lagde sig på de ellers fine gydebanker nedstrøms, så har det været usædvanligt tørt indtil videre denne vinter. Det har haft den fordel, at vi har været i stand til at arbejde længe i området, og nu er foran tidsplanen. Men ulempen har været, at sandet på de nedstrøms beliggende stryg kun meget langsomt flytter sig.

Efter grubning er den gamle vandløbsbund igen velegnet til at ørrederne kan gyde. Foto: Simon Marsbøll Vi har lavet et lovende forsøg med løsning af den meget faste stenbund, der dukkede op efter at have været dækket af sand i mere end 100 år. Stenene ligger fuldstændig fast i det hårdt pakkede sand, og ingen ørred vil være i stand til at løsne det, og bruge det som gydeplads. Det har derfor hele tiden været planen, at vi skulle lægge et nyt lag gydegrus ud i Gudenåen, og på den måde genskabe gydebankerne. Men hvis vi i stedet kunne få løsnet den oprindelige vandløbsbund, så kunne vi måske få mange flere gydepladser end oprindelig planlagt. Derfor har vi på en kort forsøgsstrækning lavet en såkaldt grubning, hvor en gravemaskine udstyres med en kraftig jerntand, der trækkes gennem bunden helt ned til en halv meters dybde. Resultatet ser lovende ud, og vi forventer at prøve det i større skala, når al det deponerede sand opstrøms engang er væk.

I begyndelsen af marts vil vi gennemføre en opmåling af vandløbsstrækningen fra Voervadsbro til nedstrøms Vilholt Mølle. Med baggrund i opmålingen vil vi herefter udlægge ca. 1000 m3 gydegrus og lave de nødvendige tilpasninger af vandløbet, herunder sikre en god sejlrende for kanofarerne.

Vi forventer at kunne aflevere et godt vandløb i løbet af foråret.