Villestrup ådal

Naturstyrelsen – Aalborg gennemfører i årene 2008-11 et naturgenopretningsprojekt i Villestrup ådal. Projektet medfører, at samtlige 7 dambrug ved åen nedlægges.

Villestrup Ådal nord for Brøndbjerg

Naturgenopretning af 7 dambrug i Villestrup ådal

Naturstyrelsen – Aalborg gennemfører i perioden 2008-11 et genopretningsprojekt, der omfatter nedlæggelse af de tilbageværende 7 dambrug i ådalen. Projektet gennemføres med midler fra den såkaldte "miljømilliard" og budgettet er på ca. 24 mio. kr.

Blåkilde dambrug før nedlæggelse

En enestående ådal

Villestrup ådal er efter danske forhold enestående. Ådalen domineres af meget fine, klarvandede vandløb på kalkbund: Lundgårds Bæk, Stubberup Bæk samt Villestrup Å. Ådalen og de to største sidedale er udpeget som EU-habitatområde. Vandløbene har et ekstraordinært stort fald og rummer meget gode bestande af Odder og Bæk-Lampret. Hav-Lampret optræder jævnligt. De tre nævnte dyrearter er en del af habitatområdets udpegningsgrundlag. Øverst i åløbet ligger Store Blåkilde, der er Danmarks største og fineste bassinkilde. Åen kan sammenlignes med de særprægede engelske vandløb, der benævnes ”chalk-streams”. Ådalen rummer en række habitatnaturtyper, bl.a. de sjældne kalkoverdrev. Omkring 1/6 af alle kalkoverdrev i det gamle Nordjyllands Amt ligger i Villestrup ådal, og ådalen rummer perler som landets største bestand af Bakke-Gøgeurt (kun 2 danske voksesteder) samt en bestand af Hvid Sækspore.

Desværre har ådalen lidt under tilstedeværelsen af af de mange dambrug, der udover den miljømæssige belastning udgør effektive spærringer og medfører en betydelig stuvningspåvirkning. Trods etableringen af forskellige fiskepassager viser nyere undersøgelser, at der ikke er tilfredsstillende passage, hverken for havørred eller andre vandrende fiskearter.

Opstemning ved Vrå Mølle dambrug Villestrup ådal fremtræder, trods sit enestående landskab, som lukket land for offentligheden. Der er, med undtagelse af en sti ned til Store Blåkilde og en kort stistrækning øst for Oue, ingen stier eller arealer med offentlig adgang. Man passerer ådalen på tværs, typisk hvor de gamle møller lå, og hvor dambrugene er opstået.

Forbedringer for vandmiljø, natur og friluftsliv

Gennem projektet vil der ske følgende forbedringer i Villestrup Ådal (Habitatområde 222) og åbning for en række andre projekter og forbedringer:

  • Alle dambrug i Villestrup Ådal nedlægges
  • Fjernelse af godt 1 tons fosfor til Mariager Fjord, svarende til ca. 6 % af den samlede fosforbelastning til fjorden. Da man i modsætning til kvælstof ikke kan forudse, at der er en fosforreduktion på vej fra jordbrug mv., og da algevæksten i fjorden til dels er fosforbegrænset, vurderes det til at være særdeles vigtigt med enhver fosforreduktion.
  • Alle spærringer i Villestrup Å kan fjernes, og de stuvningspåvirkede strækninger helt eller delvist retableres (i alt 6,9 m opstemning, 4200 meter stuvningspåvirket å, 2950 meter å med reduceret vandføring).
  • Spærringen ved udløbet af Lundgårds bæk fjernes 1,0 opstemning, 500 m stuvningspåvirket, 520 vandløb med reduceret vandføring).
  • Passage til Stubberup Bæk forbedres. Bækken udmunder i dag indenfor et dambrug i en zone af åen med reduceret vandføring.
  • Staten får gennem erhvervelse og naturgenopretning mulighed for at etablere offentlig adgang til en række delstrækninger af åen (i alt 2,1 km), som afsæt til en senere etablering af en ”Villestrup Å sti” (ca. 16 km), der kan sammenbinde Rold Skov med Mariager Fjord. Stien vil kunne etableres i et samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Et gennemgående stiforløb er ikke en del af det aktuelle projekt, men planlægningsprocessen kan påbegyndes sammen med etablering af kortere stiforløb samt støttepunkter for friluftslivet (opholdsarealer ved åen samt shelterplads).

Kort over dambrugene i Villestrup ådal

Tidsplan og status for projektet

Førstnævte tre dambrug erhverves af staten, på resten er der indgået kontrakter om produktionsstop og naturgenopretning. De angivne afslutningstidspunkter må tages med forbehold, da der kan forekomme forsinkelser pga. sagsbehandling, vejrlig m.v.

Vrå Mølle dambrug

Produktion ophørt og staten har overtaget ejendommen pr. 1.2.2009
Projekt afsluttes sommeren 2012. Afsluttende anlægsarbejde starter medio april 2012

Blåkilde Dambrug

Produktionen ophørt - staten har overtaget 1.8.2009
Oprydning og nedrivning af bygninger afsluttet august 2009
Projekt afsluttes 2012. Det afsluttende anlægsarbejde er startet 12. marts 2012

Brøndbjerg Dambrug

Staten har overtaget ejendommen 1.3.2009
Projekt afsluttes sommeren 2012

Egelund dambrug

Driften ophørt 1.7.2009
Projekt er afsluttet

Blegø dambrug

Drift ophørt 1.7.2009
Projekt afsluttes 2012

Villestrup Syd

Drift ophørt 1.7.2009
Projekt afsluttes sommeren 2012

Villestrup Nord

Drift er ophørt
Projekt afsluttes foråret 2013