Kræver min aktivitet tilladelse?

De fleste aktiviteter kræver ingen særlig tilladelse fra Naturstyrelsen

Det gælder uanset antallet af deltagere i arrangementet. For nogle aktiviteter skal du dog først have Naturstyrelsens tilladelse, inden du går i gang. Du skal derfor altid søge om tilladelse i følgende situationer:

Er du i tvivl om, om dit arrangement kræver tilladelse, bør du kontakte Naturstyrelsens lokalenhed. For de fleste arrangementer kan du regne med hjælp til at finde egnede steder på Naturstyrelsens arealer samt tidspunkter.

Sådan søger du om tilladelse

Søg om tilladelse til en aktivitet gennem Naturstyrelsens online bookingsystem
Book i naturen

I vurderingen af, om du kan få tilladelse, indgår hensyn til andre skovgæster, beskyttelse af skovens dyr, fredninger m.v. Hvis du får afslag, så vil det være begrundet.

Herunder er en liste med aktiviteter, som du skal have tilladelse til:

Afmærkning
Afmærkning, opsætning af poster m.v. kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Alle poster skal være afmærkede med tydelige kontaktoplysninger. For orienteringsløb indenfor aftalen mellem Dansk Orienterings-Forbund og Naturstyrelsen skal følge aftalens regler.
Undtagelse: Hvis du anvender materiale, som forekommer naturligt på stedet eller naturligt forsvinder i løbet af få dage, så skal du ikke have tilladelse. Materialet må kun bestå af materialer, som nedbrydes let (f.eks. karton og sejlgarn). Du må ikke bruge søm, plaststrimler, metal, maling o. lign. Posterne mv. skal dog være tydeligt mærkede med arrangørens navn (f.eks. organisation og afdeling) samt dato for arrangementet.
Naturstyrelsens medarbejdere har ret til når som helst at fjerne poster, der ikke er afmærkede.

Bilkørsel/Motorkørsel
Det er ikke tilladt at køre med motoriseret køretøj i naturen, med mindre det fremgår af skilte, eller man har fået tilladelse. Naturstyrelsen giver kun sjældent tilladelse til motorkørsel i forbindelse med arrangementer. 

Droner
Du må sætte droner op næsten overalt på Naturstyrelsens arealer, med mindre der er forbud mod opsætning af droner 

Se forbud på siden om lovstof

Hvis du skal andet end at sætte dronen op, så tjek om du skal have tilladelse til nogle af de aktiviteter, som er nævnt på denne side. 

Vær opmærksom på, at du altid skal overholde luftfartsreglerne for droner – bemærk at det forbudt at flyve med droner visse steder.

Dykning i søer

Dykning i Naturstyrelsens søer kræver kun tilladelse, hvis dykningen også involverer andre aktiviteter, der kræver tilladelse - eller hvis det foregår i en af de søer, hvor der gælder særlige regler.

Læs mere om reglerne for Naturstyrelsens søer

Dyrehaver
Der gives ikke tilladelse til aktiviteter, der forstyrrer dyrene indenfor hegnet i dyrehaverne. Det er generelt forbudt at indsamle kastestænger (gevirer) i dyrehaverne.

Jægersborg Dyrehave, Hovedstadsområdet
Der gives ikke tilladelse til organiserede sportsarrangementer udover Hubertusjagten og Eremitageløbet. Organiseret sportsarrangementer forstås som ethvert arrangement, som indbefatter et sammentræf om et sportsarrangement – også via diverse sports app, som bl.a. giver mulighed for at konkurrere på tid. Organiserede aktiviteter, som f.eks. skovtur for arbejdspladser, familier og venner, kræver ikke tilladelse, så længe det foregår på en måde, som ikke generer andre skovgæster eller hjortevildtet samt at lokale regler for Dyrehaven overholdes.  

Der må ikke udsættes poster, afmærkes ruter eller opsættes telte og pavilloner mv. Små halv-skærme for børnehavebørns middagslur er tilladt. Erhvervsmæssige aktiviteter, kræver tilladelse uanset karakteren, og gives kun i begrænset omfang. Alle arrangementer skal foregå i god afstand til foderhuse og foderhække. Der gives ikke tilladelse til bilkørsel.

Haderslev Dyrehave, Sønderjylland
Der gives ikke tilladelse til egentlige orienteringsløb og terrænsport.
Aktiviteter med 100 eller færre deltagere i organiserede aktiviteter kan afholdes uden tilladelse mellem kl. 6 og solnedgang. I må ikke udsætte poster, afmærke ruter m.v.
Aktiviteter med flere end 100 deltagere, eller erhvervsmæssige aktiviteter, kræver tilladelse. Der gives kun i begrænset omfang tilladelse til arrangementer, som bl.a. ikke må afholdes i nærheden af foderpladser og foderhække. Der gives ikke tilladelse til bilkørsel.

Slotved Dyrehave, Vendsyssel
Da dyrehaven er ret lille, og dyrene kun har få muligheder for at gemme sig, giver Naturstyrelsen ikke tilladelser til de aktiviteter indenfor dyrehavehegnet, der kræver styrelsens tilladelse.

Enehøje, Nakskov Fjord
Der gives ikke tilladelse til egentlige orienteringsløb, terrænsport og lignende aktiviteter. Den nordlige del af øen er lukket for færdsel i fuglenes yngletid fra 15. marts til 15. juli. Grupper på skovtur er velkomne.

Erhvervsmæssige (kommercielle) aktiviteter

Det er ikke tilladt at indsamle blomster, frø, grene, stængler o.a., hvis det ikke er er til eget brug. Det er heller ikke tilladt at skræmme dyr, herunder fugle, beskadige eller forulempe dyrene eller beskadige huler eller reder, yngel og æg.

Du skal altid have tilladelse til et erhvervsmæssigt arrangement. Når du søger, vil du få at vide, om du skal betale en afgift, fordi aktiviteten er erhvervsmæssig. 

Se reglerne for betaling for aktiviteter på Naturstyrelsens arealer

Hundetræning 
Der skal indhentes tilladelse til al træning af hunde uden snor/line. Det gælder også for træning i at sporsøge efter udlagt slæbespor, uanset om hunden er i snor/line, det gælder også hundekørsel/hundespand med vogn, slæde el. lign. Kontakt derfor Naturstyrelsen, hvis I har planer om hundetræning. Læs mere om hundetræning.

Klatring - vil du klatre i et træ eller på klippe? 
Træklatring: Det er tilladt at klatre i træer på styrelsens arealer, så længe der ikke anvendes sikringsudstyr eller andre hjælpemidler. Træet og dets grene må dog ikke beskadiges. Der skal altså altid søges om tilladelse til træklatring, når der anvendes klatreudstyr. Læs mere om træklatring.

Klippeklatring: På Naturstyrelsens arealer kræver det tilladelse at klatre i grupper på over 5 deltagere. Vær opmærksom på, at det på andre arealer end Naturstyrelsens ikke er tilladt at klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler på bl.a. strandbredder, andre kyststrækninger, i skove, på udyrkede arealer, m.v. Læs mere om klippeklatring.

Lyd og lys
For ikke at genere andre brugere, dyr og fugle skal Naturstyrelsen altid give sin tilladelse, hvis du vil udvise støjende adfærd, fx ved at benytte radio, musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde, eller hvis du vil bruge projektører eller andet stærkt lys.

Metaldetektor – detektorsøgning
Brug af metaldetektor kræver altid lodsejerens tilladelse. På Naturstyrelsens arealer skal du først have en underskrevet samarbejdsaftale om detektorbrug med det lokale arkæologiske museum. Aftalen må højst være en måned gammel. Derefter kontaktes Naturstyrelsens lokalenhed, der kan give en tilladelse for et konkret område i højst et år. Der gives aldrig tilladelser på eller i nærmeste omgivelser omkring fredede fortidsminder.

Nat-aktiviteter
Alle organiserede aktiviteter om natten - solnedgang til kl. 6 - og som er nævnt på denne side, kræver tilladelse.

Ridning - vil I ud at ride? 
Ridning på veje, stier mærket til ridning og i skovbund uden kultur/unge bevoksninger, fortidsminder o.a. kræver ingen særlig tilladelse. Der er dog særlige regler for ridning fra rideskoler, stutterier, hestepensioner, rideklubber o.lign. samt kørsel med travheste, erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer. Kontakt
Naturstyrelsens lokalenhed, hvis I har planer om sådanne aktiviteter. Læs mere om ridning herunder de særlige regler for ridning i Hovedstadsområdet.

Rollespil
Du skal have tilladelse til rollespil, hvis du fx skal have lavet en stævneplads med telte/boder, bruge biltransport, der skal være erhvervsmæssige aktiviteter, fx salg af udstyr, mv. – se denne side. Gennemførelse af alene rollespil kræver ikke tilladelse.

Sejlads på søer og åer 
Der er store forskelle mellem retten til at sejle på forskellige søer og åer. Ønsker I at sejle på søer og vandløb hos Naturstyrelsen, så kontakt styrelsen lokalt om, hvor I må sejle.

Sportsarrangementer, stævner, orienteringsløb m.fl.

Sportsarrangementer skal både opfylde kravet til forståelsen af ”sport” og ”arrangement”. Sport omfatter fysiske aktiviteter af et vist omgang, som er bevidste, målrettede, planlagte, strukturerede; aktiviteterne udøves indenfor faste regler, altid med et element af konkurrence og ofte med brug af særligt udstyr eller redskaber.

Kendetegnende for arrangementer er, at de skal være organiseret/planlagt, idet almindelige forsamlinger ikke kræver tilladelser; de skal have en entydig og identificerbar ansvarlig arrangør, der er over 18 år.

En begivenhed på sociale medier med alene en opfordring til at deltage anses ikke for at være et arrangement.

Teltning, lejrslagning og overnatning
Du må overnatte, fx i et telt, indenfor de mange overnatningsmuligheder, som Naturstyrelsen stiller til rådighed. Ønsker du at benytte en af Naturstyrelsens store lejrpladser, skal den bookes, for at du kan være sikker på, at den er ledig, når du ankommer: Book en lejrplads.

Våben, laservåben, stærkt lys, fiskeredskaber etc. 
Det er forbudt:

Bemærk, at selv om ”våbnet” eller genstanden, du færdes med, ikke er omfattet af lovgivningen, så er det ikke tilladt at anvende den på en måde, så den fx blænder piloter på fly, eller generer andre personer, der færdes i naturen.

 

Hjælp til arrangementer

Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement, er det en god idé at kontakte Naturstyrelsens lokalenhed mindst 1 måned før arrangementet. Vi kan dog ikke på forhånd love, at vi altid kan hjælpe til.

Selv om din aktivitet ikke kræver tilladelse, kan andre have fået tilladelse til aktiviteter, som ikke er forenelige med dit. Derfor kan det være en god idé, at kontakte Naturstyrelsens lokalenhed først eller tjekke på Book i naturen

Find din lokale enhed