Jagtinvitationer

Jagt- og vildtforvaltning er en integreret del af Naturstyrelsens drift.

Jagt og vildtforvaltning er en integreret del at Naturstyrelsens drift, og hovedformålene er:

• At sikre sunde vildtbestande i balance med områdernes bæreevne, herunder de valgte principper og mål for skovenes og naturarealernes drift.
• At jagt og vildtforvaltning sker, så vildtbestandene giver gode oplevelsesmuligheder for skovgæster, jagtlejere, jagtgæster, naboer mv.
• At fastholde og udbygge den faglige viden og kunnen indenfor jagt og vildtforvaltning
• At bidrage til Naturstyrelsens drift.
• At sikre en god, sikker og sober gennemførelse af jagterne, så jagtdeltagerne får gode oplevelser.
• At formidle principperne for jagt og vildtforvaltning til omverdenen.
• At jagtafholdelsen sker på en måde, der er acceptabel af skovens øvrige brugere.

De overordnede rammer for Naturstyrelsens praksis ved afholdelse af jagter er bestemt af civillisten (loven om Kongehusets rettigheder), Finansudvalgets aktstykke om udlejning, styrelsens jagtpapir af 1994 med supplerende retningslinjer, samt jagt og vildtforvaltningsloven.

Naturstyrelsen arealer er inddelt i tre kategorier: Arealer uden jagt, arealer hvor jagten udøves af den lokale enhed, og arealer hvor jagten udlejes.

Jagtudleje sker efter annoncering og offentligt udbud. Som hovedregel skal jagtretten gå til højestbydende.

Hvor Naturstyrelsen forestår jagt og vildtforvaltningen, kan Naturstyrelsen afholde nyjægerjagter, hvor der inviteres nyjægere, eller invitationsjagter med deltager medlemmer af lokale jagtforeninger, personer der har ydet en særlig indsats for natur- og vildtforvaltning, herunder medlemmer af brugerråd, jagtfora og frivillige, der hjælper styrelsen med at afholde jagter. Der kan desuden deltage lodsejere og andre, der yder en særlig indsats gennem samarbejde og partnerskaber med Naturstyrelsen om f.eks. naturpleje og naturgenopretning. Naboer i områder, hvor man er fælles om forvaltningen af en lokal bestand af hjortevildt, kan også deltage i styrelsens invitationsjagter.

Jagter i Naturstyrelsen i Blåvandshuk
På hovedparten af Naturstyrelsens arealer i Blåvandshuks drives jagten på kommerciel basis. Det vil sige, at jagten på arealerne enten er udlejet til konsortier, eller at jagterne foregår som dagjagter med betalende gæster.

Jagten i Vejers plantage er ikke udlejet. Til disse jagter inviteres enhedens samarbejdspartnere, naboer, kunder samt repræsentanter for jagtforeningerne i enhedens vildtforvaltningsområde. Det er et kerneområde for kronvildt, og selskabsjagterne i plantagen foregår kun som riffeljagt.

I Nørre Nebel Skov, på Lønborg Hede samt på enhedens arealer på Holmsland Klit afholdes hagljagterne. Gæsterne på disse jagter er først og fremmest de nye jægere, der har bestået jagtprøven samt repræsentanter for jagtforeningerne i vores område. Desuden inviteres et mindre antal af enhedens samarbejdspartnere.

Danmarks Jægerforbund og Dansk Land- og Strandjagt har oplyst om antallet af jagtforeninger i Blåvandshuks vildtforvaltningsområde samt om hvor mange medlemmer, der er i de enkelte foreninger.

På den baggrund har enheden foreslået, hvordan de pladser, der er til rådighed på jagterne, kan fordeles.

Jægerforum er enig i den foreslåede fordeling. Samtlige jagtforeninger i enhedens vildtforvaltningsområde får tilbudt mindst 1 plads på en hagljagt. Invitationerne sendes til formændene for jagtforeningerne.

Det står foreningerne frit for, om man lader sig repræsentere ved formanden eller andre medlemmer. Blot skal vi have oplyst navn på deltagere ved svar på invitationen.

Af hensyn til planlægningen af jagterne, og for at kunne udnytte de til rådighed værende pladser, er det afgørende, at alle svarer på invitationerne.

Pladserne på riffeljagter i Vejers er siden 2003 fordelt den måde, at vi er startet med at invitere de største jagtforeninger og er fortsat til jagtforeninger med færre medlemmer. I tilfælde af afbud til jagterne søges de ledige pladser besat ved at kontakte formændene for de mindste jagtforeninger. 

Efter hver jagtsæson drøftes erfaringerne med enhedens invitationspraksis. Blandt andet på baggrund af de tilbagemeldinger, jægernes repræsentanter har fået fra deres bagland, drøftes det hvilke justeringer af invitationspraksis, der kan være ønske om.

Hagljagter
Blåvandshuk afholder for tiden seks hagljagter årligt. De to er forbeholdt nye jægere og på de resterende fire jagter stiller enheden 66 pladser til rådighed for jagtforeningerne. De er fordelt, så jagtforeninger med flest medlemmer har fået flest pladser. Se fordeling af pladser i 2010 her .

Riffeljagter
Jagterne i Vejers Plantage afvikles som bevægelsesjagter. På disse jagter kan deltage flere jægere end på de traditionelle drivjagter. Det giver enheden mulighed for at invitere flere repræsentanter for jagtforeningerne med end de otte, der oprindeligt var aftalt i Jægerforum.

Enheden afsøger til stadighed nye muligheder for at udvikle sit ríffeljagtkoncept. Målet er, at den planlagte afskydning kan gennemføres effektivt, med et minimum af anskydninger og med mindst mulig forstyrrelse af dyrene