Møde Fussingø Jægerforum d. 13. september 2005

Referat

Deltagere:
Karl Willumsen, Regionsformand, DJ region 4
Tage Espersen, Regionsformand, DJ region 2
Tage Madsen, Hovedbestyrelsesmedlem DJ
Søren Skovbo, DJ region 4
Niels Jørgen Nielsen, DJ region 4
Per Fisker, DJ region 2
Bjørn Jensen, DJ region 2
Henning Weiergang, DJ region 2
Jens Olesen, Dansk Land- og Strandjagt

Uffe Laursen, skovrider Fussingø statsskovdistrikt
Steen Bonne Rasmussen, vildtkonsulent, Fussingø
statsskovdistrikt

Jagtprøve ved vildtkonsulenten


Dagsorden:

1. Naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt og vildtpleje – findes der egnede projekter?
2. Evaluering invitationspraksis distriktsjagter
3. Tilskudsordning til etablering af mindre vandhuller – status
4. Jagt for nye jagttegnsløsere
5. Publikumsjagter
6. Regulering af råger på distriktets arealer – ændring af praksis?
7. Rævejagter
8. Kronvildtgruppe Djursland - orientering
9. Forespørgsler fra jagtforeninger om ”uddannelsesjagter” for nye jægere på distriktets arealer
10. Indfangning af mink
11. Evt.

(0. Velkomst og gensidig orientering)

Uffe Laursen (herefter UFL) bød velkommen.

UFL orienterede om, at en stor del af de miljøopgaver som staten overtager fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, skal placeres i syv decentrale miljøcentre (Roskilde, Nykøbing F., Odense/Fåborg, Ribe, Ringkøbing, Århus og Aalborg)
Det er endnu uvist hvor amternes opgaver indenfor naturgenopretning og naturvejledning skal
placeres.

DJ orienterede om, at man er i færd med at diskutere ny struktur for foreningen, som forventes på plads inden 1/1-2007.
Henning Weiergang, DJ region 2, udtræder af jægerforum og afløses af  Jens Chr. Hedegaard, ligeledes DJ region 2.

1. Naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt og vildtpleje
Der skal være tale om anlægsprojekter (altså ikke tilskud til drift).

Der er p.t. 10 mio. kroner til rådighed på landsplan, men kun få projekter.

Som praktisk eksempel nævntes projekt på Buderupholm distrikt, hvor et projekt nu er i gang på en række arealer der er tilkøbt til et skovrejsningsprojekt ved Års.
Til inspiration nævntes et andet projekt på sydsiden af Randers Fjord, hvor Holbæk-Kare jagtforening i samarbejde med lokale lodsejere gennemfører et projekt, som især omfatter tilplantning og brug af brakarealer.
Forsvaret er ikke villigt til at rømme Hevring-arealet foreløbig. DJ arbejder dog videre med projektet, bl.a. via en lokalt nedsat arbejdsgruppe.

Midler kan tænkes brugt til udarbejdelse af projektbeskrivelse, erhvervelse af arealer og praktisk gennemførelse af projektet. Hvis der erhverves arealer i forbindelse med et projekt, skal staten have ejerskabet af arealerne.
Indholdet i eventuelle driftsaftaler vil typisk ligge tæt op ad S&N´s jagtpapir (kan findes på Fussingø distrikts hjemmeside).

Der blev spurgt, om der kan bevilges midler til projekter på privatejede arealer, hvis der pålægges betingelser om offentlig adgang m.v.?
Ligeledes blev der spurgt, om der kan gives tilskud til udarbejdelse af projektbeskrivelser for privatejede arealer (ikke arealkøb eller anlæg)?
Begge dele undersøges. Hvis svarene ikke foreligger inden referatet sendes ud, eftersendes de som supplement.
Der kan ikke bevilges midler til projekter på privatejede arealer indenfor ordningen, men Naturområdet (tidligere Frilufts- og vildtforvaltningskontoret) opfordrer til at man kontakter det lokale skovdistrikt, hvis man har konkrete projekter på privatejede arealer. Skovdistriktet og Naturområdet vil så gerne være behjælpelig med at forsøge at finde anden form for finansiering.

2. Evaluering invitationspraksis distriktsjagter
Steen Bonne Rasmussen (herefter SBR) orienterede:
I 2004 er inviteret 30 gæster fra 13 jagtforeninger fordelt på de 7 afholdte distriktsjagter.
Der er som aftalt inviteret et antal gæster i forhold til medlemstal fra hver forening (dog minimum 2), hvoraf mindst én skal være nyjæger.
Vi tilstræber at invitere 4-5 jagtforeningsmedlemmer pr. jagt, så vi opnår et mix af gæster. Foreninger med store medlemstal kan derfor være ude for at få invitationerne fordelt på flere jagter.
Så vidt muligt er foreningsmedlemmerne inviteret til jagt på et areal ”i nærheden”. Det lader sig dog ikke gennemføre konsekvent, da der er mange jagtforeninger og få eller ingen distriktsjagter på Djursland og nord for Randers.
I 2007 forventer distriktet at være ”raden rundt” blandt foreningerne og begynde at invitere foreninger, der har været med før.

Det blev vedtaget at fortsætte den nuværende invitationspraksis, hvor foreningen får to invitationer op til 50 medlemmer, og derefter yderligere en invitation for hver yderligere 50 medlemmer.
Dog indføres en ”bagatelgrænse”, således at foreninger med mindre end 25 medlemmer kun får én invitation, som skal gå til en nyjæger.
Der må meget gerne inviteres til ”nye” steder, som ikke ligger i nærområdet.
SBR kan rekvirere opdaterede lister over foreningerne (incl. formandsnavne og medlemstal) ved henvendelse direkte til DJ´s sekretariat på Højlandsvej (Erik Jørgensen).

3. Tilskud til etablering af småvandhuller
Status ved SBR:
I 2005 er modtaget 16 ansøgninger, hvoraf 15 er godkendt. Alle har fået maksimalt tilskud på kr. 8.000 pr, projekt.
Det er umiddelbart et fald i antallet af ansøgninger i forhold til 2004, hvor der var 20 ansøgninger og 15 godkendelser.
Faldet skyldes en ny praksis på distriktet, hvor ansøgere, hvis ansøgninger ikke opfylder kriterierne er blevet kontaktet. De har derefter enten trukket deres ansøgning eller sendt en ny og mere fyldestgørende.

Karl Willumsen (herefter KW) fremførte det synspunkt, at ordningen ville blive en meget større succes, hvis der blev pålagt færre bindinger på projekterne, herunder at fodring blev tilladt.

4. Jagt for nye jagttegnsløsere
SBR orienterede:
Der er afholdt 3 nyjægerjagter i 2004:
Fussingø 12/11-04: Inviterede: 25 Deltagere: 18
Hald 24/11-04: Inviterede: 25 Deltagere: 17
Kalø 3/12-04: Inviterede: 25 Deltagere: 18

Der er fortsat en del som aldrig svarer på invitationen, hvoraf enkelte dukker op på jagtdagene.
Generelt er der ikke blevet færre deltagere af at jagterne er flyttet fra lørdage til fredage. I 2003 deltog henholdsvis 21, 14 og 13 på de samme jagter.

Indtrykket har været, at de afholdte jagter har været en stor oplevelse for deltagerne uanset paradens størrelse.
Deltagerne opfører sig generelt rigtig pænt. En enkelt måtte dog deltage i hovedparten af jagten på uden gevær efter forsyndelse imod parolen….
Også i 2005 er der stor forhåndsinteresse for nyjægerjagterne.
Enkelte jagtprøvelærere var inviteret med i 2004, til stor gavn og glæde for både lærerne og distriktet. Der inviteres derfor  prøvelærere med på hver nyjægerjagt i 2005.
Forsøgsvis inviteres desuden 30 nyjægere til hver jagt mod nu 25, da der kun undtagelsesvis har deltaget mere end 20 nyjægere på hver jagt hidtil.

5. Publikumsjagter
Der er afholdt 2 publikumsjagter i 2005:
- Èn for skolebørn på Randers Nordre Fælled i samarbejde med Randers kommune.
- Én offentligt annonceret jagt på Kalø i samarbejde med Vildtforvaltningsskolen.

Jagtforeningerne tilbyder at stå for planlægning og afvikling af publikumsjagter i stil med den nye ordning for rævejagterne, og på lignende måde som publikumsjagterne foregår på Silkeborg distrikt.
Alle er enige om at deltagerne fra foreningerne skal håndplukkes.
Forslaget overvejes på skovdistriktet m.h.p. publikumsjagter 2006.

6. Regulering af råger på distriktets arealer – ændring af praksis?
Baggrunden for punktet er et ønske fra Kronjyllands Jagtforening om at overtage rågereguleringen på Randers Nordre Fælled (det tidligere kaserneareal). Begrundelsen er, at Randers Nordre Fælled ligger i Randers kommune, og at der ikke længere er flere råger tilbage på Randers kommunes arealer, hvor foreningen hidtil har udført regulering.
Reguleringen af råger på Randers Nordre Fælled varetages i dag af Hammershøj og Bjerregrav-Ålum jagtforeninger i samarbejde med skovdistriktet. Samarbejdet har hidtil været meget velfungerende, og der gennemføres årligt flere publikumsarrangementer i forbindelse med rågereguleringen.

Skovdistriktet overvejer to løsningsmodeller:
1) En formidling af kontakt mellem Kronjyllands Jagtforening og menighedsråd og andre private med rågeproblemer.
2) En turnusordning på Randers Nordre Fælled.

7. Rævejagter
Regionsjagten ved Viborg blev aflyst 2005 p.g.a. af en planlægningsfejl (var planlagt til februar, hvor der kun må foretages regulering).
Rævejagten på Fussingø gennemførtes på traditionel vis af de to lokale jagtforeninger, men med observatør (Søren Skovbo) som forberedelse til en egentlig regionsjagt 2006. Der blev nedlagt én ræv.

Jagtforeningernes fællesjagter, hvor nogle af skovdistriktets arealer inddrages:
Rævejagter på Mols og ved Gl. Almind (Hald Sø, Viborg) er gennemført uden at der er nedlagt ræve.
Rahrskoven ved Fussingø (Hammershøj jagtforening) kommer med 2006.
Der er desuden sagt OK til, at noget tilsvarende aftales med Kronjyllands Jagtforening vedrørende nogle af skovdistriktets arealer syd for Randers Fjord (se pkt. 9).
På baggrund af en konkret henvendelse har Tapdrup jagtforening fået tilladelse til at afdrive en del af distriktets arealer på Klostermarken ved Viborg i forbindelse med en rævejagt på Viborg kommunes arealer i januar 2006.

8. Kronvildtgruppe Djursland – en orientering
Som formodentlig bekendt er der dannet en række kronvildtgrupper rundt om i landet. Grupperne er sammensat af repræsentanter for jægerne, landbrug, skovbrug og de grønne organisationer.
De tre væsentligste arbejdsområder er:
- At udbrede kendskabet til – og implementeringen af – de Jagtetiske Regler for kronvildt.
- At medvirke til at skabe overblik over krondyrbestandenes udvikling og sammensætning samt over afskydningen.
- At medvirke til at skabe overblik over markskader.
SBR fungerer som sekretær for den kronvildtgruppe, der dækker Djursland (øst for den jyske motorvej mellem Randers Fjord og Århus).
Gruppen har hidtil beskæftiget sig mest med jagtetik samt overblik over markskader og forslag til afhjælpning af samme. Gruppen har blandt andet understøttet dannelsen af et kronvildtlaug i området omkring Fuglsø Mose.
Der er hidtil afholdt 4 møder (det 5. blev afholdt 27/9-05). Samarbejdet i gruppen fungerer godt og der er et livligt diskussionsklima.

9. Forespørgsler fra jagtforeninger om ”uddannelsesjagter” for nye jægere på distriktets arealer
Skovdistriktet er som udgangspunkt positiv overfor uddannelsesmæssige aktiviteter på distriktets arealer, hvor
- der er tale om et  egentligt uddannelsesmæssigt formål (decideret jagtundervisning for nyjægere)
- det vurderes at aktiviteterne kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
- aktiviteterne ikke er i konflikt med hensyn til naboer og til publikums brug af arealerne.
- Det vurderes, at der ikke er tale om camoufleret ”jagtleje” uden betaling.

Der vil blive tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Der har været tre konkrete forespørgsler:
1) Assens-Mariager jagtforening, som ønskede tilladelse til et antal andejagter i et vandhul nær Ajstrup Strandenge. Afvist, da begrundelsen var, at der var en enkelt nyjæger med på en i øvrigt helt almindelig andejagt.
2) Gjerrild jagtforening har søgt om tilladelse til at undervise i bukkejagt samt at afholde en enkelt drivjagt for nyjægere på distriktets arealer ved Gjerrild Nordstrand. Afvises udfra hensynet til naboer og publikum og fordi arealet generelt vurderes som mindre egnet til jagt.
3) Kronjyllands jagtforening har søgt om tilladelse til at undervise i bukkejagt på distriktets arealer i Randers Sønderskov. Afvises, da distriktet for øjeblikket vurderer, at det undervisningsmæssige aspekt er lettest at fastholde og kontrollere, når der er tale om fællesjagter.

10. Indfangning af mink
Som så mange andre steder i landet er der stigende problemer med mink på skovdistriktets arealer, især omkring Fussing Sø og Hald sø, hvor der gennem en årrække er konstateret en stigende minkbestand og en kraftig reduktion i antallet af ynglende vandfugle og andet dyreliv.
SBR forespurgte på mødet, om jagtforeningerne vil passe fælderne og aflive minkene, hvis distriktet indkøber fælderne?
Der var en positiv holdning hertil på mødet. Dels opfordredes SBR til at spørge de lokale jagtforeninger, dels ville regionsrepræsentanterne tage emnet op i de lokael fællesudvalg og melde tilbage til SBR.
SBR undersøger desuden mulighederne for at få dispensation til at benytte klapfælder, som slår de fangne dyr ihjel. (Der er ikke for øjeblikket udsigt til at få en sådan tilladelse. Pilotforsøgene på Thy og Bornholms distrikter er ikke afsluttede, og der arbejdes i vildtforvaltningsrådet på et oplæg til en minkforvaltningsplan).

11. Evt.
Dato for næste møde meldes ud i referatet.
Næste møde bliver tirsdag d. 29/8-2006 .

Ref/SBR