Møde i SNS-Kronjyllands Jægerforum den 26. august 2008

Deltagere:

Erik Lykke Sørensen (ELS), Kredsformand, DJ kreds 3

Bjørn Jensen (BJ), JKF, Viborg

Henrik Rudfeld (HR), JKF, Norddjurs

Klaus Hindbo (KH), JKF, Randers

Uffe Laursen (UFL), skovrider, SNS-Kronjylland

Steen Bonne Rasmussen (SBR), vildtkonsulent, SNS-Kronjylland

Afbud:

Jens Bjørn Andersen, HB-medlem, kreds 3

Dagsorden:

 1. Velkomst og gensidig orientering
 2. Jægerforums nye sammensætning
 3. Vådområdeprojektet ved Gudenåen (Midtbæk/Stevnstrup) – naturgenopretning og jagtpolitik
 4. Naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt og vildtpleje – idéer til egnede projekter?
 5. Nationalpark Mols Bjerge – orientering
 6. Tilskudsordning til etablering af mindre vandhuller – status
 7. Jagt for nye jagttegnsløsere
 8. Publikumsjagter
 9. Rævejagter
 10. Arbejdet i vildtreservaternes brugergrupper – orientering
 11. Eventuelt LIFE engfugle/knortegæs projekt
 12. Hjortevildtgruppe Djursland - orientering
 13. Kæbeundersøgelsesprojekt Djursland
 14. Indfangning af mink – orientering og status
 15. Evt.

0.Velkomst og gensidig orientering

Uffe Laursen (UFL) bød velkommen.

HR: Hvad er kommissoriet for Jægerforum?

SBR: Vi prøver om vi kan fremskaffe et kommissorium (Et sådant er i skrivende stund endnu ikke fundet, men udsendes til medlemmerne, hvis det kan fremskaffes)

KH: Er der taget stilling til kursusansøgning fra Kronjyllands Jagtforening, som ønsker at holde nyjægerjagtkursus på Naturstyrelsen – Kronjyllands arealer 1. week-end i november?

SBR: Ansøgningen er ikke færdigbehandlet internt. (Efterfølgende besluttet at sige ja til et sådant arrangement på forsøgsbasis. Enedes med Kronjyllands Jagtforening om, at det blev for sent at annoncere arrangementet i år, men at et tilsvarende arrangement kan gennemføres efteråret 2009).

Der er stigende behov for efteruddannelse af nyjægere. ”Mesterlæren” efter erhvervet jagttegn er færre og færre beskåret.

Flere og flere jagtforeninger afholder uddannelsesaktiviteter/nyjægerjagter.

 1. Jægerforums nye sammensætning

Efter nogen diskussion nåede man frem til følgende sammensætning af Jægerforum Kronjylland fra og med 2009:

Jens Bjørn Andersen, HB-medlem, kreds 3

Erik Lykke Sørensen, formand kreds 3

Knud Pedersen, formand kreds 2

Bjørn Jensen, JKF Viborg

Klaus Hindbo, JKF Randers

Henrik Rudfeld, JKF Norddjurs

Ole Andreassen, JKF Syddjurs

Jens Olesen, Dansk Land- og Strandjagt

Jens Chr. Hedegaard, JKF-medlem Viborg

Per Fisker, JKF-medlem Viborg

Uffe Laursen, Naturstyrelsen – Kronjylland

Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen – Kronjylland

 1. Vådområdeprojekter ved Gudenåen   (Midtbæk/Stevnstrup) – naturgenopretning og jagtpolitik

Jordfordeling er fortsat i gang. Foreløbig er opkøbt 130 ha .. Ny jordfordeling starter i februar.

Skal ses i sammenhæng med en række andre vådområdeprojekter langs nedre Gudenå. Der opnås ikke kvælstoffjernelse nok i området til at gennemføre projektet som VMP II-projekt. Det gennemføres derfor som almindeligt naturgenopretningsprojekt.

Oplægget omkring jagt i Midtbæk/Stevnstrup er følgende:

 1. Al jagt på de nyerhvervede arealer er aflyst på kort sigt, men det er ikke tanken at området skal være jagtfrit på lang sigt.
 2. Ulovligt opsatte jagtstiger på naboarealer kræves nedtaget.
 3. Der arbejdes hen imod store, sammenhængende vådområder, primært til gavn for vandfugle. Andefuglebeskyttelsen er vi EU-forpligtet til.
 4. Oplægget er derfor ophør af vandfuglejagt, men bæredygtig jagt på klovbærende vildt, ræve, harer og fasaner

Vi forestiller os dannelse af et jagtlag, dækkende både statslige og private arealer, så der fremkommer et stort, sammenhængende areal.

Vi forestiller os at

 1. vandfuglejagten aflyses i hele området
 2. jagtlaget regulerer jagten på hårvildt og fasaner
 3. jagtlaget tager sig af vildtpleje m.v.
 4. faste pladser til lokale lodsejere
 5. plads til mindst én uddannelsesjagt pr. år
 6. et antal pladser til jagtforeningsmedlemmer
 7. eksempelvis 4 trykjagter/år á 7-8 mand
 8. Bukkejagt: 1 uge pr. mand

HR: Ved Skjern å gør man følgende: Andejagt 3 dage i øst – pause – 3 dage i midt – pause – 3 dage i vest – pause.

 1. Naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt og vildtpleje

HR redegjorde kort for projektoplæg vedr. Hollandsbjerg Holme.

Projektet er indsendt som en del af Grønt råds forslag til natura 2000-planlægningen.

UFL: Det ville blive et bedre projekt, hvis diget forsvandt og de bagvedliggende arealer blev inddraget. Næringsstoftilledning til Randers Fjord spiller formentlig også en stor rolle.

Vi afventer foreløbig vand- og naturplanen fra Naturstyrelsen – Aarhus.

ELS: Forslag om mindre demonstrationsarealer på Naturstyrelsen – Kronjyllands arealer – gerne nogle af de mindre arealer – eksempelvis remiser, fodermarker, vildtpleje.

Jagtforeninger vil gerne deltage, hvis der falder noget jagt af i den anden ende.

 1. Nationalpark Mols Bjerge

UFL orienterede: Mols Bjerge er udpeget som nationalpark, og der skal nu udformes et sæt spilleregler.

Nationalparken skal styres af en fondsbestyrelse, som også skal lave plan for nationalparken.

I bestyrelsen deltager lokale repræsentanter fra jordbrugserhverv, DN, Friluftsrådet, kommune og stat, i alt 6-12 medlemmer.

Der dannes desuden et bredere sammensat nationalparkråd, som også får plads i bestyrelsen.

En del af processen i efteråret 2008 er dialog med lodsejere på kanten af nationalparkområdet.

Planen kommer i høring omkring årsskiftet 2008/09.

Nationalparken forventes indviet efteråret 2009.

ELS: Meget vigtigt med bred lokal repræsentation i bestyrelse og råd. Staten ejer max. 20 % i området.

Jægernes interesse i nationalparken er primært etablering af spredningskorridorer.

 1. Tilskud til etablering af småvandhuller

Status ved SBR:

Vådområderne er fortsat en succes, vi modtog 27 ansøgninger inden fristen 30. januar 2008. Tilskud til anlæg af vådområder udgør 9.000 kr. Uanset den faktiske omkostning til anlægget. 3 måtte afvises da de var planlagt i §3-områder. Kommunen havde givet dispensation fra §3- beskyttelsen, men vi giver ikke tilskud i disse områder. Ansøger kan vælge at anlægge søen alligevel, men får blot ikke tilskuddet.

24 ansøgninger godkendt og de fleste af dem forventes anlagt i år inden 30. oktober som er sidste frist for anlæg med tilskud.

ELS: Forventning om at antallet af vandhuller går ned. Nogle kommuner, bl.a. Syddjurs, er begyndt at administrere vandhuller i landzone efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

 1. Jagt for nye jagttegnsløsere

SBR orienterede:

Der er i 2007 afholdt de sædvanlige 3 nyjægerjagter på Fussingø, Kalø og Hald.

Der blev kun nedlagt vildt på alle tre jagter: Hald: 1 buk, Fussingø: 1 bukkelam, 1 rå, 1 ræv, Kalø: 1 rå.

Deltagerne udtrykker fortsat stor tilfredshed med arrangementerne.

Manglende tilbagemelding på invitationerne er fortsat et problem.

I 2006 blev inviteret 30 pr. jagt, hvor vi i gennemsnit ikke hørte fra 7-8.

I 2007 øgedes antallet af invitationer til 40 pr. jagt. Både antal af dem vi ikke hørte fra og antal afbud steg fra 7-8 til 9-10 pr. jagt, lige bortset fra jagten på Kalø, hvor vi pludselig stod med 26 skytter.

 1. Publikumsjagter

Publikumsjagt blev afholdt på Kalø lørdag 17. november 2007. Jagtdagen var planlagt i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Kalø. Vi inviterede gennem lokalavisen ikke-jægere med på en jagtdag i hegn og remiser på Kalø. ca. 30 børn og voksne mødte op og fik mange positive oplevelser i naturen med hjem fra dagen.

Vejret var godt, der blev serveret rundstykker til at starte på og senere var der varm suppe i bålhytten. Alle holdt ud til den afsluttende vildtparade, ved et lille bål på græsplænen.

Andre publikumsaktiviteter:

Igen i 2007 deltagelse fra DJ på ”Skovens dag” både på Fussingø og Hald.

Stor hundetræningsaktivitet på skovdistriktets arealer, både schweiss og holdtræning (ofte i DJ regi).

En enkelt skoleklasse deltog i rågeregulering på Randers Nordre Fælled i 2007.

ELS: Der bør gøres mere ud af annoncering af publikumsjagter, og man bør have en plan B, hvis der kommer mange mennesker. Annoncering bør være tæt på arrangementet.

 1. Rævejagter

Regionsjagt Fussingø: Velfungerende arrangement. ingen ræve nedlagt 2007. De seneste 2 år har der ikke været en eneste tilmelding fra jagtforeninger udefra. Der var ringe tilslutning i 2007, og arrangørerne måtte aktivt ringe rundt til 26-27 personer for at skaffe deltagere nok.

Forslag fra arrangørerne om, at der også må skydes snepper for at trække flere til.

Jægerforum: Bedre annoncering. Invitationer direkte til nabojagtforeninger.

Regionsjagt Viborg: Arrangementet gennemført med knapt 20 deltagere. Set én ræv, men ingen nedlagt.

Fællesjagt Mols: Ingen tilbagemelding?

Fællesjagt Gl. Almind (Viborg): God dag. Ingen ræve

Fællesjagt Klostermarken Viborg (Tapdrup jagtforening) Ingen tilbagemelding?

Fællesjagt Fussingø Vest (Hammershøj jagtforening) Ingen tilbagemelding?

HR: Forslag til alternativer: Trykjagt med riffel, organiseret gravjagt.

 1. Arbejdet i vildtreservaternes brugergrupper

Mariagerfjord Vildtreservat

Aktiv brugergruppe. Møde ca. hvert 2.-3- år.

Jagtforbud. Færdselsforbud i Ajstrup Bugt 2 måneder. Forbud mod færdsel i ynglefuglereservat i yngletiden.

Mange diskussioner om især fiskeres færdsel. Tidligere en del problemer med overtrædelse af færdselsforbud.

Aktuelt forslag fra DJ, som ønsker jagten genindført i et område nærmest Hadsund.

Sødring Vildtreservat

Brugergruppe mødes ca. hvert 4.-6. år

Forbud mod motorbådsjagt og mod færdsel i ynglefuglereservat i yngletiden.

Få konflikter. Største problem er færdsel i ynglefuglereservat.

Hjarbæk Fjord

Overtaget fra Naturstyrelsen – Midtjylland 2007.

Ingen brugergruppe (SBR har efterfølgende fået oplyst, at der rent faktisk blev dannet en brugergruppe for en del år siden – undersøges nærmere)

Desuden mindre vildtreservater i Ebeltoft Vig og Begtrup Røn

 1. Eventuelt LIFE engfugle/knortegæsprojekt

UFL/SBR orienterede om forslag fra DMU om et nyt LIFE-projekt i det nordlige Jylland rettet mod engfugle og knortegæs.

Begrundelsen er at knortegæssene de seneste år primært har søgt deres føde på land nær kysterne. Grunden er formentlig mangel på egnet føde i de kystnære farvande. Mange af de kystnære strandenge er i dag under tilgroning. Rydning, genopretning og pleje heraf vil være til gavn for både knortegæs og engfugle.

De nuværende vildtreservater omfatter hovedsagelig vandområder.

Forslag fra jægerforum: Hvis et LIFE-projekt ikke kan gennemføres ,kunne man tage kontakt til Danmarks Jægerforbund. Midlerne i ”Jægernes Naturfond” er båndlagt til tiltag til gavn for trækfugle.

 1. Hjortevildtgruppe Djursland – orientering

Der har i et stykke tid været en vakant plads i Hjortevildtgruppe Djursland. Den er nu besat med en repræsentant fra Friluftsrådet.

Afværgeafgrødeprojektet Fuglsø Mose er i gang. Der er givet tilskud fra jagttegnsmidlerne. Ca. 12 ha . er tilsået i efteråret 2007, ca. 35 ha . er tilsået i foråret 2008.

Spidshjortefredningen har foreløbig kørt et år. 5-6 jægere har fået bøde for at nedlægge spidshjorte.

Forskningstiltag (kæbeundersøgelsesprojektet) er sat i gang for at se om fredningen har indflydelse på bestandssammensætningen i området.

Hjortevildtgrupperne har den årlige landsekskursion på Djursland 29/8-30/9 2008.

ELS: Hvad er der givet af sommerkalvereguleringstilladelser på Djursland?

SBR: Der har været 9 ansøgninger, og der er samlet givet tilladelse til regulering af 16 kronkalve.

Da de fleste ansøgninger er indkommet i sommerferieperioden, er ansøgningerne behandlet af 5 forskellige enheder.

 1. Kæbeundersøgelsesprojekt Djursland

SBR orienterede (her gengives i hovedtræk teksten fra artikel i ”Jæger”, som belyser emnet udmærket):

”Djursland er rammen om et treårigt forbud mod at nedlægge spids kronhjorte. Et meget omdiskuteret emne, hvor alle erfaringer og viden tæller tungt, og derfor har jægerforbundet og også Vildtforvaltningsrådet ønsket at få DMU med på banen for at overvåge bestandens udvikling.

Nu er der blevet afsat midler til at følge udviklingen. I den sammenhæng skal de lokale jægere engageres, understreger formanden for Hjortevildtgruppe Djursland, Lars Keiser.

- Fra den kommende sæson skal vi have indsamlet alle kæber fra krondyr, nedlagt i Norddjurs eller Syddjurs kommuner, oplyser Lars Keiser. – Samtidigt ønsker DMU at få at vide, hvor mange af de hinder, der nedlægges i december og januar, som er drægtige, altså bærer et foster i sig.

I Norge har forskerne fået et fantastisk statistisk materiale til rådighed ved at indsamle kæber. Tænderne gennemskæres med en speciel maskine, hvorpå man tæller årringene på samme måde som man gør med et træ.

Sådan en ”tandskære maskine” har DMU nu fået bevilget, lige som institutionen har fået bevilget de nødvendige mandskabstimer til projektet omkring kronvildtet på Djursland.”

For at sikre så godt et statistisk materiale som muligt, er det naturligvis vigtigt at flest mulige jægere deltager.

 1. Indfangning af mink

SBR orienterede:

Ved Fussing sø er flydeplatforme og SMS-fælder afprøvet. Her er desværre ikke fanget mink. Indsatsen sættes i bero efteråret 2008.

Ved Hald Sø er dannet lokalt reguleringskorps af en række (hovedsageligt pensionerede) Viborg-jægere. Her er i forårssæsonen indfanget 9 mink og draget mange nyttige erfaringer. Minkfangsten genoptages i efteråret 2008, og der suppleres med SMS-fælder.

Et mindre antal fælder og platforme er udlånt til et jagtkonsortium på Overgård gods, samt til en række lodsejere ved Hald sø ved Randers.

Med hjælp fra Klaus Hindbo er fundet kontakter til regulering ved nedre Gudenå. Der er etableret kontakt, men fangst er endnu ikke sat i værk. KH eftersøger desuden fortsat interesserede i at deltage i regulering på Randers Havn.

HR: Man vil forsøge at genoplive reguleringskorpset i Norddjurs kommune. SBR deltager gerne i møde, hvis det ønskes.

 1. Evt.

BJ: Ved Viborg er startet et småvildtprojekt op i samarbejde med lokale lodsejere.

Næste møde: Tirsdag d. 25/8-2009.

Ref/SBR